PL EN RU
Tendencje niedemokratyczne w Republice Słowackiej
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
 
Data publikacji: 19-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje problematykę ewolucji systemu politycznego w Republice Słowackiej po rozpadzie Czechosłowacji ze wskazaniem na pojawiające się w okresie od 1993 do 2016 roku tendencje niedemokratyczne. W oparciu o wskaźniki badania jakości demokracji zostały przedstawione dwa okresy, w których pojawiały się przejawy zachowań niedemokratycznych i które wywoływały reakcję ze strony społeczności międzynarodowej w postaci krytyki poczynań rządu i obniżenia ocen stanu demokracji w tym kraju. Pierwszy okres obejmuje lata rządów premiera Vladimíra Mečiara (1993–1998), drugi z kolei dotyczy lat 2006–2010, kiedy funkcjonował I rząd Roberta Fico. Autorka wskazuje przyczyny, przejawy i skutki owych zachowań niedemokratycznych dla systemu politycznego, polityki wewnętrznej i zagranicznej Republiki Słowackiej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
P. Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989–2010. Kreta droga do nowoczesnego państwa, Warszawa 2010.
 
2.
E. Bujwid-Kurek, D. Mikucka-Wójtowicz, Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Kraków 2015.
 
3.
M. Cichosz, Gabinety na Słowacji po 1990 roku, [w:] E. Pałka (red.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, Wrocław 2010.
 
4.
R. Glajcar, S. Kubas, Democratisation in Poland in Light of Quantitative Analysis Based on Selected Indices of the years 2006–2016, [w:] A. Turska-Kawa, M. Haček (red.), Democratisation Processes in Poland and Slovenia. Comparative Study, Maribor, 2016.
 
5.
J. Groszkowski, Przedwyborcze afery zmieniają słowacka scenę polityczną, Analizy OSW, 7.03.2012, https://www.osw.waw.pl/pl/publ... (dostęp: 20.08.2017).
 
6.
J. Groszkowski, Słowacja: przyspieszone wybory ceną za ratyfikacją reformy EFSF, Analizy OSW, 12.10.2011, https://www.osw.waw.pl/pl/publ... (dostęp: 20.08.2017).
 
7.
L. Kopeček, P. Spáč, System partyjny Słowacji, [w:] E. Pałka (red.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, Wrocław 2010.
 
8.
B. Pytlik, Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Warszawa 2013.
 
9.
W. Szewczak, Jak zmierzyć demokrację? Skale pomiaru demokracji politycznej stosowane w politologii porównawczej, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 1.
 
10.
S. Szomolányi, Słowacja w pięć lat po rozpadzie Czecho-Słowacji, [w:] P. Bajda (red.), Słowacja w pięć lat po rozpadzie Czecho-Słowacji, Warszawa 1999.
 
11.
P. Ukielski, Słowacja, „Europa Środkowo-Wschodnia” 2008, nr XVIII.
 
12.
W. Zakrzewski, Republika Słowacka, [w:] E. Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych. t. 2, Lublin 2002.
 
13.
R. Zenderowski, System partyjny Republiki Słowackiej (1993–2002), „Annales Universitatis Mariea Curie-Skłodowska” 2004, vol. XI.
 
14.
M. Zielenkiewicz, Wpływ zmian instytucjonalnych na wzrost gospodarczy w krajach transformacji i rozwijających się, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 213.
 
15.
P. Żukiewicz, Przywództwo labilne. Mechanizm powrotu do władzy w świetle teorii przywództwa politycznego, Wrocław–Poznań 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top