PL EN RU
VARIETIES OF GROUNDED THEORY AS THE METHOD OF EXPLAINING AND UNDERSTANDING OF THE POLITICS, INTERDISCIPLINARY SUBJECT OF RESEARCH
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
kierownik Zakładu Teorii Polityki i Państwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Contemporary political science is multiparadigmatic and pluralistic. Therefore, political scientist use various methodological approaches, methodologies, research methods and techniques and refer to various scientific assumptions. This text follows that understanding of the political science. It presents two varieties of the grounded theory, which can be used for research by followers of the interpretivist paradigm but also by the followers of the positivist one. The purpose of this article is also to show the fields use of thought grounded theory, in other words that the paths leading to enriching the knowledge about politics.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (34)
1.
Almond G., A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science, Newbury Park, Calif., Sage 1990.
 
2.
Becker B., The Grounded Theory Method and its uses for political science, http://edocs.fu-berlin.de/docs...=, 20.06.2014.
 
3.
Biuttolph-Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.
 
4.
Borowiec P., Czas polityczny po rewolucji. Czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku, Kraków 2013.
 
5.
Borowiec P., Konsekwencje twierdzenia, że „to nie przedmiot konstytuuje teorię, ale teoria swój przedmiot” oraz czy badanie zjawisk politycznych może się obyć bez wstępnej teorii?, [w:] P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1, Kraków 2014.
 
6.
Borowiec P., Od triangulacji metod do triangulacji teorii. O wykorzystaniu „różnych punktów widzenia” do badania polityki, [w:] J. Nocoń (red.), Zagadnienia teorii polityki, Gdańsk 2017.
 
7.
Charmaz K., Constructing Grounded Theory A Practical Guide Through Qualitative Analysis, London, Los Angeles, New Delhi 2006.
 
8.
Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2009.
 
9.
Corbin J., Strauss A.L., Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria, «Qualitative Sociology» 1990, vol. 13, no. 1.
 
10.
Gajda J., Metody jakościowe w badaniach politologicznych – metoda obserwacji. Wybrane techniki obserwacji i ich zastosowanie, [w:] P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1, Kraków 2014.
 
11.
Glaser B.G., Strauss A.L., Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Kraków 2009.
 
12.
Glaser B.G., Strauss A.L., The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, New York 1967.
 
13.
Glaser B.G., Theoretical Sensitivity. Advances in the Methodology of Grounded Theory, Mill Valley, Calif 1978.
 
14.
Haig B.D., Grounded Theory as Scientific Method, http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES... (1 of 11)8/4/2006, 05.2014.
 
15.
Heath H., Cowley S., Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and Strauss, „International Journal of Nursing Studies” 2004, No 41.
 
16.
Karwat M., Specyfika metodologiczna i poziomy badań teoriopolitycznych, [w:] T. Łoś-Nowak (opr.), Politologia w Polsce. Stan badań i per spektywy rozwojowe, Toruń-Wrocław 1998.
 
17.
Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 
18.
Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
 
19.
Konecki K.T., Wizualna Teoria Ugruntowana. Nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej, «Przegląd Socjologii Jakościowej», lipiec 2010, tom VI, nr 2.
 
20.
Krauz-Mozer B., Historia – nauka pomocnicza czy metoda politologii?, [w:] M. Kołodziejczak, R. Rosicki (red.), Od teorii do praktyki politycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Blokowi w okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin, Poznań 2012.
 
21.
Krauz-Mozer B., Ścigaj P., Sklep z podróbkami? Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, Kraków 2013.
 
22.
Krauz-Mozer B., Teoretyczny wymiar wiedzy politologicznej, [w:] B. Szlachta (red.), Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, Kraków 2011, tom II.
 
23.
Krauz-Mozer B., Teoretyzowanie w politologii u progu XXI wieku, [w:] Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii?, Warszawa 2011.
 
24.
Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.
 
25.
Larossa R., Grounded Theory Methods and Qualitative Family Research, «Journal of Marriage and Family», November 2005.
 
26.
Lindauer L., Rational Choice Theory, Grounded Theory, and Their Applicability to Terrorism, «The Heinz Journal» 2012, vol. 9, issue 2.
 
27.
Marsh D., Stoker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
28.
Ścigaj P., Podejście ewolucyjne. Nowa perspektywa w badaniach politologicznych, [w:] P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1, Kraków 2014.
 
29.
Strauss A.L., Corbin J., Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Thusand Oaks: Sage 1990.
 
30.
Strauss A.L., Qualitative analysis for social scientists, Cambridge 1987.
 
31.
Szczeciński M., Stryjecki T., Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej w badaniach społeczeństwa obywatelskiego (poszerzony abstrakt), [w:] Metody badania społeczeństwa obywatelskiego. Jak badać działanie społeczne? Materiały pokonferencyjne, www.pts.amu.edu.pl, 05.2014.
 
32.
Szlachcicowa I., Wzory działań społecznych w perspektywie metodologii teorii ugruntowanej (poszerzony abstrakt), [w:] Metody badania społeczeństwa obywatelskiego. Jak badać działanie społeczne? Materiały pokonferencyjne, www.pts.amu.edu.pl, 05.2014.
 
33.
Warleigh-Lack A., Cini M., Interdisciplinarity and the Study of Politics, «European Political Science» 2009, No 8 (1).
 
34.
Woleński J., Spór o status metodologiczny nauki o polityce, [w:] K. Opałek (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top