PL EN RU
Women local leaders’ activities in the context of implementing public policies in rural municipalities
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Administracji Publicznej, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Дата публикации: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The main goal of the paper is presents the main directions of women local leaders’ activities aimed at implementing public policies in rural municipalities. The article uses the results of empirical research (postal questionnaire and in-depth interviews). Research shows, due to the process of socialization and the issues stereotypically assigned to the female gender, (women perceive the implementation of public tasks differently), not only those related to education policy, senior policy, cultural policy, and to rural development policy.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (24)
1.
Aksamit E., Sprawczość i współsprawczość a stereotypy płci, «Przegląd badań edukacyjnych» 2016, nr 22 (1).
 
2.
Bielak A., Kobieta jako więzień konwencji. Kształtowanie etosu życiowego wobec współczesnych uwarunkowań i stereotypów, «Acta Humana» 2015, nr 6 (1).
 
3.
Deaux K., Lewis L.L., Components of gender stereotypes, «Psychological Documents» 1983, nr 13.
 
4.
Drzonek M., Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków 2013.
 
5.
Finster A., Zientkowski P., Problemy bezpieczeństwa społecznego jako wyzwanie dla gminy – jednostki samorządu terytorialnego, «Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo» 2015, vol. 8 (2).
 
6.
Kaczmarek T., Wójcicki M., Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2015, vol. 1.
 
7.
Kołomycew A., Kotarba B., Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej, Warszawa 2018.
 
8.
Korczak J., Władztwo administracyjne gminy na przykładzie niektórych rozwiązań w zakresie zarządzania drogami publicznym, «Studia Iuridica» 2020, vol. 85.
 
9.
Kuć-Czajkowska K., Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych, Lublin 2019.
 
10.
Kuś M., Szwed M., Realizacja potrzeb ludzi starszych a zadania samorządu terytorialnego, «Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Res Politicae» 2012, wydanie specjalne.
 
11.
Machelski Z., Lokalny wymiar polityki publicznej, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2015, vol. 18.
 
12.
Mazurek B., Transport publiczny – diagnoza perspektyw rozwoju samorządowych usług publicznych, [w:] C. Trutkowski (red.), Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości rekomendacje, Warszawa 2016.
 
13.
Ostrom E., Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework, [w:] P.A. Sabatier (red.), Theories of the Policy Process, Cambridge 2007.
 
14.
Parysek J.J., Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gminy, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2015, vol. 3.
 
15.
Przybysz I., Kobiety w polityce lokalnej. Strategie partii politycznych w wyborach samorządowych w 2018 roku, Badania, Ekspertyzy, Rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2019.
 
16.
Ronit K., Porter T., Harold D. Lasswell The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis, [w:] S.J. Balla, M. Lodge, E. Page (red.), The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration, Oxford 2015.
 
17.
Rosół K., Kobieta–polityk – stereotypy płciowe a rzeczywistość społeczno-polityczna, «Władza sądzenia» 2018, nr 15.
 
18.
Ślęzak E., Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn, «Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie» 2003, vol. 10.
 
19.
Trutkowski C., Kondycja samorządu terytorialnego – różne perspektywy, rozbieżne interpretacje, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska gmina 2015, Warszawa 2016.
 
20.
Wojtczak K., Kompetencje i zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludności, «Studia Prawa Publicznego» 2018, vol. 3B(23).
 
21.
Wontorczyk A., Egoistyczni czy oszukani. Syndrom Nimby na przykładzie inwestycji drogowych, «Czasopismo Psychologiczne» 2015, vol. 21 (2).
 
22.
Ziemiańczyk U., Aktywność lidera jako zaczyn samoorganizacji w zmieniających się warunkach społecznych i gospodarczych, «Wieś i Rolnictwo» 2003, vol. 3 (120).
 
23.
Zrałek M., Zadania samorządu terytorialnego wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa, «Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach» 2016, vol. 290.
 
24.
Zybała A., Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2015, vol. 18.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top