PL EN RU
Government programmes for support of local governments 2018–2022
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Administracji Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Дата публикации: 2023-04-04
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
In the period of 2018–2022 Polish government implemented the record number of programs for financial support of local governments. Their aim was to improve local services, maintain the high level of investments, aid in the fight against COVID-19 pandemics and rebuilding the economy, as well as equalising the potential decline of incomes related to the taxation reforms implemented since 2019. Programs on the record amount of 135,58 billion PLN helped to remain the investments on the earlier level, as the COVID-19 pandemics caused only temporary decline in own revenues.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (36)
1.
Antoniewska-Stasiak M., Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r., «Finanse Komunalne» 2018, nr 7–8.
 
2.
Bober J., Bereza J., Kubalski G., Moorthi G., Piszczek M., Sołtyk P., Surówka K., Zachariasz I., Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, Warszawa–Kraków 2020.
 
3.
Bojarowicz T., Relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a administracją rządową w warunkach pandemii COVID-19, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, nr 4(18).
 
4.
Budner-Iwanicka L., Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r., «Finanse Komunalne» 2022, nr 4.
 
5.
Bukowski S., Alarm dla finansów samorządowych, «Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego» 2020, nr 6.
 
6.
Czekaj M., Wiktorzak M., Wpływ zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych na dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Ujęcie historyczne oraz prognostyczne, «Finanse Komunalne» 2022, nr 1.
 
7.
Czudec A., Finanse jednostek samorządu terytorialnego w okresie pandemii, «Finanse Komunalne» 2021, nr 5.
 
8.
Dębkowska, K., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., Ważniewski, P., Zybertowicz, K., Polskie miasta w czasach pandemii, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2020.
 
9.
Flis J., Swianiewicz P., Dotacje rządowe na inwestycje samorządowe – podsumowanie doświadczeń z perspektywy małych gmin, Warszawa 2021.
 
10.
Flis J., Swianiewicz P., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – reguły podziału, Warszawa 2021.
 
11.
Flis J., Swianiewicz P., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III – utrwalane wzory, Warszawa 2021.
 
12.
Flis J., Swianiewicz P., Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wzory podziału, Warszawa 2021.
 
13.
Glinka K., The biggest Polish cities in response to the first wave of the COVID-19 pandemic, «Przegląd Politologiczny» 2021, nr 2.
 
14.
Grochowicz M., Salata-Kochanowski P. (red.), Działania miast podczas pandemii, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, Kraków 2020.
 
15.
Klimek M., Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego podczas pandemii COVID-19, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 64.
 
16.
Klimek M., Działania pomocowe jednostek samorządu terytorialnego wobec epidemii, [w:] N.G. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska, W. Glac (red.), Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, Kraków 2020.
 
17.
Kostyk-Siekierska K., Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, «Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie» 2021, nr 51(3).
 
18.
Kowalska I., Grzelka D., Ubytek dochodów JST w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVD-19 (działania dyskrecjonalne), «Finanse Komunalne» 2021, nr 6.
 
19.
Kowalska I., Jurewicz D., Uzależnienie budżetów jednostek samorządu terytorialnego od transferów z budżetu państwa, «Finanse Komunalne» 2020, nr 6.
 
20.
Kwiatkowski K., Tyszkiewicz W., Wójcik M., Finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju, Warszawa 2021.
 
21.
Łubina J., Oddziaływanie pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego, «Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu» 2021, 4(9).
 
22.
Makowski G., Koncentracja władzy jako sposób rządzenia obozu Zjednoczonej Prawicy w latach 2015–2019. Diagnoza i konsekwencje, «Studia z Polityki Publicznej» 2019, nr 4(24).
 
23.
Misiąg W., Finanse samorządowe po 25 latach – stan i rekomendacje, Warszawa 2015.
 
24.
Mroczka K., Uwarunkowania i kierunki zmian w procesach decydowania publicznego na szczeblu samorządu w związku z pandemią koronawirusa, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, nr 4(18).
 
25.
Nelicki A., Wpływ ustawodawstwa okresu pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2020.
 
26.
Ofiarska M., Government Fund for Local Investments – Legal Aspects of Financial Support for Local Government Investment Projects during the COVID-19 Pandemic, «Bialystok Legal Studies – Białostockie Studia Prawnicze» 2021, vol. 26(4).
 
27.
Olejnik M., Ewolucja reżimu politycznego w Polsce w okresie funkcjonowania rządu Beaty Szydło, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2019, nr 26.
 
28.
Piłat A., Rozkrut M., Samołyk O., Walewski M., Badanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle COVID-19, Bank Gospodarstwa Krajowego Biuro Badań i Analiz, Warszawa 2020.
 
29.
Sójka A., Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r., «Finanse Komunalne» 2019, nr 7–8.
 
30.
Swianiewicz P., Flis J., Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wzory podziału, Warszawa 2021.
 
31.
Swianiewicz P., Łukomska J., Ewolucja sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce po 2014 roku, Warszawa 2020.
 
32.
Swianiewicz P., Łukomska J., Inwestycje samorządowe 2016–2018, «Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego» 2019, nr 19.
 
33.
Szczegóła L., Kwiatkowski M., Alternacja systemowa. „Dobra zmiana” w perspektywie socjologii sfery publicznej, «Studia Socjologiczne» 2017, t. 4, nr 227.
 
34.
Sześciło D., Gąsiorowska A., Łapszyński R., Zakroczymski S., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?, Warszawa 2020.
 
35.
Ślemp B., Finanse jednostek samorządu terytorialnego w dobie pandemii COVID-19 w Polsce a efektywne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny – analiza prawna najważniejszych zagadnień ustrojowych oraz alternatywnych metod finansowania komunalnych zadań publicznych, «Samorząd Terytorialny» 2021, nr 9.
 
36.
Zawora J., Zawora P., Determinanty finansowe realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2013–2018, «Finanse Komunalne» 2019, nr 11–12.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top