PL EN RU
Działania liderek lokalnych z gmin wiejskich w kontekście realizacji polityk publicznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Administracji Publicznej, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie głównych kierunków działań podejmowanych przez liderki lokalne wpisujących się w realizację polityk publicznych w gminach wiejskich. W artykule wykorzystane zostały wyniki badań empirycznych (ankieta pocztowa i wywiady pogłębione). Wynika z nich, że kobiety, ze względu na proces socjalizacji i funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów (kwestie tradycyjnie przypisywane płci żeńskiej), inaczej postrzegają realizację zadań publicznych np. dotyczących polityki edukacyjnej, senioralnej, kulturalnej oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Aksamit E., Sprawczość i współsprawczość a stereotypy płci, «Przegląd badań edukacyjnych» 2016, nr 22 (1).
 
2.
Bielak A., Kobieta jako więzień konwencji. Kształtowanie etosu życiowego wobec współczesnych uwarunkowań i stereotypów, «Acta Humana» 2015, nr 6 (1).
 
3.
Deaux K., Lewis L.L., Components of gender stereotypes, «Psychological Documents» 1983, nr 13.
 
4.
Drzonek M., Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków 2013.
 
5.
Finster A., Zientkowski P., Problemy bezpieczeństwa społecznego jako wyzwanie dla gminy – jednostki samorządu terytorialnego, «Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo» 2015, vol. 8 (2).
 
6.
Kaczmarek T., Wójcicki M., Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2015, vol. 1.
 
7.
Kołomycew A., Kotarba B., Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej, Warszawa 2018.
 
8.
Korczak J., Władztwo administracyjne gminy na przykładzie niektórych rozwiązań w zakresie zarządzania drogami publicznym, «Studia Iuridica» 2020, vol. 85.
 
9.
Kuć-Czajkowska K., Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych, Lublin 2019.
 
10.
Kuś M., Szwed M., Realizacja potrzeb ludzi starszych a zadania samorządu terytorialnego, «Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Res Politicae» 2012, wydanie specjalne.
 
11.
Machelski Z., Lokalny wymiar polityki publicznej, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2015, vol. 18.
 
12.
Mazurek B., Transport publiczny – diagnoza perspektyw rozwoju samorządowych usług publicznych, [w:] C. Trutkowski (red.), Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości rekomendacje, Warszawa 2016.
 
13.
Ostrom E., Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework, [w:] P.A. Sabatier (red.), Theories of the Policy Process, Cambridge 2007.
 
14.
Parysek J.J., Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gminy, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2015, vol. 3.
 
15.
Przybysz I., Kobiety w polityce lokalnej. Strategie partii politycznych w wyborach samorządowych w 2018 roku, Badania, Ekspertyzy, Rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2019.
 
16.
Ronit K., Porter T., Harold D. Lasswell The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis, [w:] S.J. Balla, M. Lodge, E. Page (red.), The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration, Oxford 2015.
 
17.
Rosół K., Kobieta–polityk – stereotypy płciowe a rzeczywistość społeczno-polityczna, «Władza sądzenia» 2018, nr 15.
 
18.
Ślęzak E., Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn, «Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie» 2003, vol. 10.
 
19.
Trutkowski C., Kondycja samorządu terytorialnego – różne perspektywy, rozbieżne interpretacje, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska gmina 2015, Warszawa 2016.
 
20.
Wojtczak K., Kompetencje i zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludności, «Studia Prawa Publicznego» 2018, vol. 3B(23).
 
21.
Wontorczyk A., Egoistyczni czy oszukani. Syndrom Nimby na przykładzie inwestycji drogowych, «Czasopismo Psychologiczne» 2015, vol. 21 (2).
 
22.
Ziemiańczyk U., Aktywność lidera jako zaczyn samoorganizacji w zmieniających się warunkach społecznych i gospodarczych, «Wieś i Rolnictwo» 2003, vol. 3 (120).
 
23.
Zrałek M., Zadania samorządu terytorialnego wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa, «Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach» 2016, vol. 290.
 
24.
Zybała A., Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2015, vol. 18.
 
ISSN:1640-8888