PL EN RU
Conditioning the position of the President of the Republic of Poland in the country’s system of governance during its 1989–1997 transformation period
 
More details
Hide details
1
the Faculty of Political Science and Journalism, Marii Curie-Skłodowska University in Lublin
 
 
Publication date: 2021-10-28
 
 
Studia Politologiczne 2021;61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article seeks to identify and detail the most important determinants that shaped the position of Poland’s President in the system of governance during the country’s period of transformation extending from 1989 through to 1997. The conditioning presented determined the position of the office of President by reference to four legal instruments, i.e. the new proposal of April 1989, the 1990 Act on universal suffrage in electing the President of the Republic of Poland (Ustawa o powszechnych wyborach prezydenta RP), the so-called “Small Constitution” of 1992, and the (still-binding) 1997 Constitution of the Republic of Poland. It is claimed here that this conditioning underpinning the establishment of the post of President within Poland’s system of governance, on the basis of these different instruments of law, remained similar (sometimes in fact identical), with the overriding, repeated determinant being the political situation at the given time.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (25)
1.
Antoszewski A., Konstytucja w świetle refleksji politologicznej, [in:] K. B. Jankowski (ed.), Nowa Konstytucja RP: wartość, jednostka, instytucje, Toruń 1995.
 
2.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warsaw 1999.
 
3.
Domagała M., Instytucja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w świetle małej konstytucji z 17 X 1992 r., [in:] Instytucja prezydenta we współczesnym świecie. Materiały na konferencję Warsaw – Senat RP, 22–23 February 1993, Warsaw 1993.
 
4.
Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
 
5.
Garlicki L., Klasyczne modele ustrojowe a koncepcja polskiej prezydentury, [in:] Instytucja prezydenta we współczesnym świecie. Materiały na konferencję Warsaw – Senat RP, 22–23 lutego1993, Warsaw 1993.
 
6.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsaw 1998.
 
7.
Glajcar R., Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej, Katowice 2015.
 
8.
Glajcar R., Dwadzieścia pięć lat powszechnych wyborów prezydenckich w Polsce. Potrzeba rewizji?, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 42.
 
9.
Górecki D., Wpływ polskich tradycji ustrojowych na współczesne rozwiązania konstytucyjne, [in:] M. Domagała (ed.), Konstytucyjne systemy rządów, Warsaw 1997.
 
10.
Kruk M., Parlament – prezydent – rząd: wybór modelu rządów, [in:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce, Warsaw 1995.
 
11.
Leszczyńska K., Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2011, Lublin 2015.
 
12.
Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989–1992, Warsaw 1994.
 
13.
Mojak R., Instytucja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w systemie ustrojowym państwa w okresie transformacji ustrojowej w latach 1989–1991, [in:] Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, A. Pułło (ed.), Gdańsk 1993.
 
14.
Mojak R., Transformacja ustroju politycznego w latach 1989–1997, [in:] W. Skrzydło (ed.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2002.
 
15.
Mołdawa T., Ewolucja konstytucyjna Polski w latach 1989–1992, [in:] E. Zieliński (ed.), Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, Warsaw 1993.
 
16.
„Porozumienia okrągłego stołu”, Warsaw 6 February–5 April 1989 r., Wyd. NSZZ „S” Region Warmińsko-Mazurski 1989.
 
17.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Kraków 1998.
 
18.
Słomka T., Między dwiema konstytucjami: kilka uwag o specyfice polskiej ciągłości i zmiany systemowej, [in:] A. Materska -Sosnowska and T. Słomka (eds.), Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, Warsaw 2015.
 
19.
Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warsaw 2005.
 
20.
Słomka T., Stan demokracji konstytucyjnej w Polsce na tle modelu transformacji systemowej, [in:] T. Słomka (ed.), Demokracja konstytucyjna w Polsce, Warsaw 2019.
 
21.
Sokolewicz W., Konstytucja wobec ewolucyjnej zmiany ustroju: od dyktatury proletariatu do demokracji parlamentarnej, Studia Konstytucyjne, vol. VIII, Warsaw 1990.
 
22.
Sokolewicz W., Rozdzielone, lecz czy równe? Legislatywa i egzekutywa w Małej Konstytucji 1992 roku, «Przegląd Sejmowy» 1993, no. 1.
 
23.
Tomaszewski W., Kompromis polityczny w procesie stanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej z kwietnia 1997 roku, Pułtusk 2007.
 
24.
Trembicka K., Okrągły Stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym, Lublin 2003.
 
25.
Winczorek P., Uwarunkowania prac nad nową Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, «Państwo i Prawo» 1997, no. 11–12.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top