PL EN RU
Идентичность как причина появления сепаратистских тенденций (на примере Украины)
 
Подробнее
Скрыть детали
1
кафедра международной информации, Национальный университет «Львовская политехника», Львов, Украина
 
 
Дата публикации: 2021-12-16
 
 
Studia Politologiczne 2021;62
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Активизация сепаратизма в Украине в 2014 году стала возможной за счет глубоких изменений в мировоззрении значительной части населения, которые проявились в изменении национальной самоидентификации. Целью статьи является уточнение научных представлений о сущности и взаимосвязи сепаратизма и идентичности на примере Донбасса. Аргументируется мысль об отсутствии этнического маркера в конфликте на Донбассе, в основе которого лежит специфическая региональная идентичность, к которой усилиями российской пропаганды добавляются культурные, мировоззренческие, цивилизационные характеристики «русского мира».
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (16)
1.
Y. M. Bayramov, Separatyzm kak kraynee proiavlenye etnycheskoy ydentychnosty, «Politykus» 2016, No 1.
 
2.
T. Bevz, Superechnosti identychnostei u Donbaskomu rehioni, «Naukovi zapysky» 2015, Vyp. 3.
 
3.
N. V. Horlo, Funktsionalni ta kontseptualni modeli polityky iredentyzmu: dys. na zdobuttia naukovoho stupenia doktora politychnykh nauk: 23.00.02 – politychni instytuty ta protsesy, Lviv 2019.
 
4.
N. V. Horlo, Osoblyvosti formuvannia polityky identychnosti v umovakh modernizatsiï politychnoï systemy [в:] Sotsialne prohnozuvannia ta proektuvannia may̆butnoho kraï ny v umovakh hlobalnykh konfliktiv: Materialy V mizhn. nauk. konf., Zaporizhzhia 2015.
 
5.
L. A. Krutova, O. B. Penkova, Sovremennyye podkhody k yzuchenyyu ystoryyi Donbassa, «Zhurnal ystorycheskykh, polytolohycheskykh y mezhdunarodnыkh yssledovanyi» 2015, № 1 (55).
 
6.
V. S. Lozovyj, Manipulyaciia istoriyeyu yak instrument polityky, «Stratehichni priorytety» 2018, № 3–4.
 
7.
K. O. Lytvynenko, Humanitarni chynnyky heneruvannia separatystskykh rukhiv v Ukraini: dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata filosofskykh nauk: 21.03.01 – humanitarna i politychna bezpeka derzhavy (filosofski nauky), Kyiv 2018. URL: http://old2.niss.gov.ua/public..., (15.06.2021).
 
8.
S. Pakhomenko, Identity Factor in Terms of the Ukrainian Crisis (the Example of The Donbas Region), «Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka» 2015, Nr. 3.
 
9.
P. Pamir, Nationalism, Ethnicity and Democracy: Contemporary Manifestations, «International Journal of Peace Studies» 1997, № 2–2, http://www.gmu.edu/programs/ic..., (15.06.2021).
 
10.
M. Rozumnyy, Polityka identychnosti ta yiyi realizatsiia v umovakh natsionalnoho suverenitetu, «Ukrainoznavchyy almanakh» 2012, Vyp. 8.
 
11.
M. Spenser, Separatism: democracy and disintegration, Boston 1998.
 
12.
M. T. Stepyko, Ukrayinska identychnist: fenomen i zasady formuvannia, Kyiv 2011. ̈.
 
13.
O. O. Tsebenko, Ideolohichni zasady separatyzmu, «Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn» 2011, Vyp. 99, ch. 2.
 
14.
L. Uhryn, Identychnist yak katehoriia analizu separatyzmu: ukrayinskyi kontekst, «Politykus» 2016, No 1.
 
15.
Viina na Donbasi: realii i perspektyvy vrehuliuvannia: analitychna dopovid, https://deis.menr. gov.ua/lib/files/2019_Donbas.pdf, (15.06.2021).
 
16.
Kh. Yuskiv, Naratyvy rosiiskoi propahandy v Ukraini, «Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filos.-politoloh. studii» 2020, Vypusk 30.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top