PL EN RU
Identity as the Cause of Separatist Tendencies (on the Example of Ukraine)
 
Więcej
Ukryj
1
кафедра международной информации, Национальный университет «Львовская политехника», Львов, Украина
 
 
Data publikacji: 16-12-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The intensification of separatism in Ukraine in 2014 became possible due to profound changes in the worldview of a significant part of the population, which manifested in the changing of national self-identification. The purpose of the article is to clarify scientific ideas about the essence and relationship of separatism and identity on the example of Donbas. The article argues for the idea of the absence of an ethnic marker in the conflict in Donbass, where separatism is based on the specific regional identity, to which, through the efforts of Russian propaganda, the cultural, ideological, civilizational characteristics of the «Russian world» are added.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Y. M. Bayramov, Separatyzm kak kraynee proiavlenye etnycheskoy ydentychnosty, «Politykus» 2016, No 1.
 
2.
T. Bevz, Superechnosti identychnostei u Donbaskomu rehioni, «Naukovi zapysky» 2015, Vyp. 3.
 
3.
N. V. Horlo, Funktsionalni ta kontseptualni modeli polityky iredentyzmu: dys. na zdobuttia naukovoho stupenia doktora politychnykh nauk: 23.00.02 – politychni instytuty ta protsesy, Lviv 2019.
 
4.
N. V. Horlo, Osoblyvosti formuvannia polityky identychnosti v umovakh modernizatsiï politychnoï systemy [в:] Sotsialne prohnozuvannia ta proektuvannia may̆butnoho kraï ny v umovakh hlobalnykh konfliktiv: Materialy V mizhn. nauk. konf., Zaporizhzhia 2015.
 
5.
L. A. Krutova, O. B. Penkova, Sovremennyye podkhody k yzuchenyyu ystoryyi Donbassa, «Zhurnal ystorycheskykh, polytolohycheskykh y mezhdunarodnыkh yssledovanyi» 2015, № 1 (55).
 
6.
V. S. Lozovyj, Manipulyaciia istoriyeyu yak instrument polityky, «Stratehichni priorytety» 2018, № 3–4.
 
7.
K. O. Lytvynenko, Humanitarni chynnyky heneruvannia separatystskykh rukhiv v Ukraini: dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata filosofskykh nauk: 21.03.01 – humanitarna i politychna bezpeka derzhavy (filosofski nauky), Kyiv 2018. URL: http://old2.niss.gov.ua/public..., (15.06.2021).
 
8.
S. Pakhomenko, Identity Factor in Terms of the Ukrainian Crisis (the Example of The Donbas Region), «Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka» 2015, Nr. 3.
 
9.
P. Pamir, Nationalism, Ethnicity and Democracy: Contemporary Manifestations, «International Journal of Peace Studies» 1997, № 2–2, http://www.gmu.edu/programs/ic..., (15.06.2021).
 
10.
M. Rozumnyy, Polityka identychnosti ta yiyi realizatsiia v umovakh natsionalnoho suverenitetu, «Ukrainoznavchyy almanakh» 2012, Vyp. 8.
 
11.
M. Spenser, Separatism: democracy and disintegration, Boston 1998.
 
12.
M. T. Stepyko, Ukrayinska identychnist: fenomen i zasady formuvannia, Kyiv 2011. ̈.
 
13.
O. O. Tsebenko, Ideolohichni zasady separatyzmu, «Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn» 2011, Vyp. 99, ch. 2.
 
14.
L. Uhryn, Identychnist yak katehoriia analizu separatyzmu: ukrayinskyi kontekst, «Politykus» 2016, No 1.
 
15.
Viina na Donbasi: realii i perspektyvy vrehuliuvannia: analitychna dopovid, https://deis.menr. gov.ua/lib/files/2019_Donbas.pdf, (15.06.2021).
 
16.
Kh. Yuskiv, Naratyvy rosiiskoi propahandy v Ukraini, «Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filos.-politoloh. studii» 2020, Vypusk 30.
 
ISSN:1640-8888