PL EN RU
Дезинтеграция и интеграция как взаимосвязанные этнополитические процессы (на примере Украины)
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Институт государства и права имени В. М. Корецкого, Национальной Академии наук Украины
 
 
Дата публикации: 2021-12-16
 
 
Studia Politologiczne 2021;62
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
В статье комплексно исследуются процессы этнополитической интеграции и дезинтеграции во взаимосвязи с учетом современных реалий, вызовов и процессов. В рамках диалектического подхода они определяются как составляющие единого многоуровневого интеграционно-дезинтеграционного процесса. Этнополитическая интеграция может содержать признаки, характеристики этнополитической дезинтеграции, а последняя может иметь интеграционные последствия, способствуя консолидации нации и общества, сохранению территориальной целостности. Рассмотрены предпосылки и факторы этнополитической дезинтеграции Украины и предстоящей реинтеграции с учетом зарубежного опыта.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (18)
1.
O. Antoniuk, Etnichni protsesy, Politolohichnyi slovnyk, http://subject.com.ua/politica... (23.10.2021).
 
2.
V. L. Arbenina, Etnichnost kak predmet sociologicheskogo analiza, [in:] V. L. Arbenina, Metodologiya, teoriya ta praktika sociologichnogo analizu suchasnogo suspilstva, 2001.
 
3.
S. A. Aslanov, Etnopolitychna stabilnist derzhavy: polityko-pravovyi analiz, Uzhhorod 2016.
 
4.
P. P. Hai-Nyzhnyk, Okupatsiia ta aneksiia Krymu Rosiiskoiu Federatsiieiu u 2014 r. yak akt ahresii proty Ukrainy: perebih vtorhnennia i svidchennia mizhnarodnoho zlochynu, «Hileia» 2017, Vyp. 118 (№ 3).
 
5.
A. V. Inozemceva, K voprosu o ponyatiyah «integraciya», «dezintegraciya» i «reintegraciya», [in:] Aktualnye voprosy v nauchnoj rabote i obrazovatelnoj deyatelnosti, Tambov 2015.
 
6.
O. V. Kartunov, Vstup do etnopolitolohii, Kyiv 1999.
 
7.
N. Kosmarskaya, Russians in post-Soviet Central Asia: more «cold» than the others? Exploring (ethnic) identity under different sociopolitical settings, «Journal of Multilingual and Multicultural Development» 2014, Vol. 35, № 1.
 
8.
I. O. Kresina, Natsionalno-kulturna avtonomiia: pravovyi shliakh vyrishennia rusynskoi problemy, «Stratehichni priorytety» 2017, № 1.
 
9.
A. Libman, B. Hejfec, Modeli ekonomicheskoj dezintegracii. Integraciya i dezintegraciya, «Evrazijskaya ekonomicheskaya integraciya» 2011, № 2.
 
10.
O. Predescu, Legal Themes of Great Romania, «Rev. Universul Juridic» 2019, № 121.
 
11.
M. Sima, The Idea Of Great Hungary In Historical Perspective, «European Journal of Geopolitics» 2017, № 5.
 
12.
N. I. Tsitsuashvili, Etnopolitychna rol Chornomorskoho flotu Rosiiskoi Federatsii v Ukraini, «Derzhava i pravo» 2009, Vyp. 46.
 
13.
K. M. Vitman, Setsesiia Katalonii yak nevdala sproba dezintehratsii Ispanii, [in:] S. V. Kіvalov (ed.), Aktualni problemy polityky, Odessa 2017.
 
14.
K. M. Vitman, Perspektyvy vprovadzhennya uhors’koyi natsional’no-terytorial’noyi avtonomiyi v Ukrayini, [in:] Nauka ta suspil’ne zhyttya Ukrayiny v epokhu hlobal’nykh vyklykiv lyudstva u tsyfrovu eru, T. 1, Odesa 2021.
 
15.
T. Voronina, Integraciya i dezintegraciya kak proyavlenie vnutrennih protivorechij integracionnoj sistemy, «Terra Economicus» 2013, Vol. 11, № 1–2.
 
16.
V. A. Yavir, Etnopolitychna intehratsiia ta dezintehratsiia u suchasnomu sviti: polityko-pravovyi kontsept, Kyiv 2018.
 
17.
V. A. Yavir, Zakarpattya yak ob”yekt etnoterytorial’nykh pretenziy Uhorshchyny ta Rosiyi: porivnyal’nyy analiz stratehiy ta tsiley, «Politychne zhyttya» 2018, № 3.
 
18.
T. Zametina, Konstitucionnye voprosy integracii Kryma i Sevastopolya v socialno-ekonomicheskuyu sferu Rossijskoj Federacii, «Vestnik Saratovskoj gosudarstvennoj yuridicheskoj akademii» 2017, № 1 (114).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top