PL EN RU
Восстановление действия конституций в Восточной Европе
 
Подробнее
Скрыть детали
1
доктор юридических наук, доцент и заведующий Кафедрой теории и истории права Юридического факультета Латвийского Университета
 
 
Дата публикации: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;32
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
В статье проанализировано восстановление действия конституций в Грузии, Латвии, Литве и Эстонии после краха социалистической системы. Восстановление действия старых конституций в мировой практике – нечастый случай. В странах Восточной Европы восстановление старых конституций имело символическое и политическое значение, укрепляя доктрину государственной непрерывности (континуитета) и легитимируя новый конституционный строй. Отдельно проанализирован случай Латвии, когда действие конституции 15 февраля 1922 года было восстановлено практически, превратив его в конституционную реальность.
 
ЛИТЕРАТУРА (32)
1.
Т. Алексеева, История испанской конституции, Москва 2011.
 
2.
А.В. Деметрашвили, Грузия. Вводная статья, [в:] Конституции государств – участников СНГ, Москва 2001.
 
3.
Й. Изензее, Государство и конституция, [в:] Й. Изензее, П. Кирхоф (ред.), Государственное право Германии, Т. 1, Москва 1994.
 
4.
М. Ковешников, М.Н. Марченко, Л.А. Стешенко, Конституционное право стран Содружества Независимых Государств, Москва 1999.
 
5.
К. Лацо, Конституция домюнхенской Чехословацкой Республики, Москва 1972.
 
6.
Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин, Теория современной конституции, Москва 2005.
 
7.
Ю.А. Юдин, В.Е. Чиркин, Современные модели конституции, [в:] В.Е. Чиркин (ред.), Сравнительное конституционное право, Москва 2002.
 
8.
A. Albi, EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 
9.
R. Balodis, Latvijas Republikas konstitucionālo tiesību evolūcija un transformācija 20.–21.gadsimta mijā, [в:] Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21. gadsimta mijā, Rīga: Latvijas Universitāte 2006.
 
10.
R. Balodis, Priekšvārds, [в:] Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Rīga: Latvijas Vēstnesis 2011.
 
11.
Č. Bauža, Valstybės atkūrimo prielaidos ir eiga (1988–1991), [в:] Kovo 11-oji – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena, Vilnius: Žaltvykslė 2008.
 
12.
E. Butvilavičius, Estijos Respublikos 1992 m. Konstitucija, [в:] Konstitucinio regulavimo įvairovė. Kolektyvinė monografija, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas 2006.
 
13.
J.-J. Chevallier, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à 1958, Paris: Dalloz 2001.
 
14.
K. Dunaj, Constitutional Position of the President of Austria, [в:] J. Matwiejuk, K. Prokop (eds.), Evolution of Constitutionalism in the Selected States of Central and Eastern Europe, Białystok 2010.
 
15.
Z. Elkins, T. Ginsburg, J. Melton, The Endurance of National Constitutions, Cambridge: Cambridge University Press 2009.
 
16.
T. Ginsburg, Constitutional endurance, [в:] T. Ginsburg, R. Dixon (eds.), Comparative Constitutional Law, Cheltenham and NorthHampton: Edward Elgar 2011.
 
17.
A. Headlam-Morley, The New Democratic Constitutions of Europe. A Comparative Study of Post-War European Constitutions with Special References to Germany, Czechoslovakia, Poland, Finland, the Kingdom of the Serbs, Croats & Slovens and the Baltic States, London: Oxford University Press 1928.
 
18.
F. Horkay Hörcher, The National Avowal, [в:] L. Csink, B. Schanda, A. Zs.Varga, The Basic Law of Hungary. A First Commentary, Dublin: Clarus Press 2012.
 
19.
E. Jarašiūnas, Nuo pirmosios iki naujausių konstitucijų: keletas minčių apie konstitucinio reguliavimo raidą, [в:] Šiuolaikinė konstitūcija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį regulavimą. Kolektyvinė monografija, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas 2005.
 
20.
P. Kūris, Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas ir tarptautinė teisė, [в:] Kovo 11-oji – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena, Vilnius: Žaltvykslė 2008.
 
21.
E. Levits, 4.maija Deklarācija Latvijas tiesību sistēmā, [в:] T. Jundzis (ред.), 4.maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju, Rīga: Fonds Latvijas Vēsture 2000.
 
22.
G. Papuashvilli, The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia: Looking Back after Ninety Years, „European Public Law” 2012, No. 2.
 
23.
J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane, Konstitucionālās tiesības, Rīga: Latvijas Vēstnesis 2004.
 
24.
A. Sajó, Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism, Budapest: Central European University Press 1999.
 
25.
C. Schmitt, Constitutional Theory, Durham and London: Duke University Press 2008.
 
26.
C. Schmitt, Legality and Legitimacy, Durham and London: Duke University Press 2004.
 
27.
M. Stelzer, The Constitution of the Republic of Austria: A Contextual Analysis, Oxford: Hart Publishing 2011.
 
28.
C. Taube, Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional Law, Uppsala: Iustus Förlag 2001.
 
29.
J. Vālbergs, Konstitūcijas jēdziena attīstība vēsturiskā apgaismojumā, „Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 1936, Nr 3.
 
30.
P. Vinkleris, Teisinė 1990 m. kovo 11 d. aktų prigimtis, [в:] Kovo 11-oji – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena, Vilnius: Žaltvykslė 2008.
 
31.
I. Ziemele, State Continuity and Nationality: Baltic States and Russia: Past,.
 
32.
Present and Future as Defined by International Law, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2005.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top