PL EN RU
The position of the judge in Poland within the judicial system
 
More details
Hide details
1
the Department of Political Systems of the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw
 
 
Publication date: 2020-11-12
 
 
Studia Politologiczne 2020;58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article is to present the fundamental rules and regulations constituting the position of the judge in Poland, which finds its basis first of all in the regulations of the basic law interpreted over the years by the Constitutional Court, but now – in the norms of international law. Moreover, the author included his thoughts on the issues of the legitimization of judicial power and its relationship with the legislative and the executive. He also referred to the ongoing discussions on the status of the National Council of the Judiciary as a constitutionally-established body, whose task is to guarantee the independence of courts and the independence of judges in Poland. Furthermore, the article discusses the procedure and criteria of appointing a candidate to the position of a judge to different levels of the judiciary. It also deals with the basic elements guaranteeing the effectiveness of the principles of the independence of the judiciary such as neutrality, irremovability, incompatibility, immunity and the judge’s material status.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (32)
1.
A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006.
 
2.
A. Bałaban, Krajowa Rada Sądownictwa – regulacja konstytucyjna i rola w systemie władzy sądowniczej, [in:] W. Skrzydło (ed.), Sądy i trybunały w Konstytucji i praktyce, Warszawa 2005.
 
3.
J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski, Warszawa 1999.
 
4.
Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP (Ogólna charakterystyka), «Państwo i Prawo» 1997, No. 11–12.
 
5.
L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. II, Warszawa 2001.
 
6.
L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. IV, Warszawa 2005.
 
7.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017.
 
8.
K. Gonera, Niezależność i niezawisłość sędziowska jako podstawa państwa prawa. Wewnętrzna (intelektualna) niezależność sędziego, [in:] T. Wardyński, M. Niziołek (eds.), Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa. Wyzwania współczesności, Warszawa 2009.
 
9.
M. Jabłoński, Uwagi o ewolucji gwarancji niezawisłości i niezależności sędziów i sądów powszechnych, [in:] J. Trzciński, B. Banaszak (eds.), Studia nad prawem konstytucyjnym, Wrocław 1997.
 
10.
J. Jaskiernia, Problem legitymizacji władzy sądowniczej w ustroju politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] A. Szmyt (ed.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24–26 kwietnia 2008 r., Gdańsk 2008.
 
11.
T.T. Koncewicz, Sędzia – Herkules, [in:] Z. Brodecki (ed.), Europa sędziów, Warszawa 2007.
 
12.
G. Kuca, P. Mikuli, Niezależna władza sądownicza. Rozważania wokół pozycji ustrojowej sądów i trybunałów w Polsce, [in:] O. Bogunki, J. Ciapała, P. Mijal (eds.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego. Konferencja naukowa. Szczecin 1 października 2007 r., Szczecin 2008.
 
13.
M. Laskowski, Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Warszawa 2019.
 
14.
E. Łętowska, Fasada i rzeczywistość: relacje między jurysdykcjami tworzącymi trzecią władzę, [in:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (eds.), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2015.
 
15.
A. Machnikowska, O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności, Warszawa 2018.
 
16.
R.M. Małajny, Zasada podziału władzy a system rządów parlamentarnych, «Państwo i Prawo» 2009, No. 12.
 
17.
B. Naleziński, Uwagi do art. 187 Konstytucji, [in:] P. Tuleja (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019.
 
18.
M. Niezgódka-Medek, Krajowa Rada Sądownictwa – jako gwarant niezależności sądów i niezawisłości sędziów do czasu wprowadzenia zmiana na przełomie 2017 i 2018 r., [in:] Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek (eds.), Konstytucja. Praworządność Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019.
 
19.
R. Piotrowski, Sędziowie a władza wykonawcza. Wybrane problemy konstytucyjne, «Studia Iuridica» 2008, No. 48.
 
20.
R. Piotrowski, Zagadnienie legitymizacji władzy sądowniczej w demokratycznym państwie prawnym, [in:] A. Machnikowska (ed.), Legitymizacja władzy sądowniczej, Gdańsk 2016.
 
21.
A. Rakowska-Trela, Niezależność, niezawisłość, swoboda a dowolność. Granice wymiaru sprawiedliwości, [in:] A. Machnikowska (ed.), Legitymizacja władzy sądowniczej, Gdańsk 2016.
 
22.
A. Rakowska-Trela, Sądy i sędziowie wobec niedemokratycznych przemian, «Studia Politologiczne» 2018, Vol. 47.
 
23.
A. Ratajczak, Polityczne i prawne uwarunkowania niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów w III Rzeczypospolitej, [in:] A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz (eds.), Prawo– społeczeństwo – jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003.
 
24.
T. Romer, M. Najda, Etyka dla sędziów. Rozważania, Warszawa 2007.
 
25.
W. Santera, Sądy powszechne i Sąd Najwyższy jako władza sądownicza, [in:] A. Szmyt (eds.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24–26 kwietnia 2008 r., Gdańsk 2008.
 
26.
W. Sokół, Legitymizacja polskiego systemu politycznego przed okresem i w okresie transformacji, [in:] E. Olszewski (ed.), Tradycje i współczesność kultury politycznej w Polsce (1918–1990), Lublin 1991.
 
27.
B. Stępień-Załucka, Sędziowski stan spoczynku. Studium konstytucyjnoprawne, Warszawa 2019.
 
28.
A. Sylwestrzak, Władza trzecia – „neutralna”, [in:] P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas (eds.), Prawa Człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne, Warszawa 2010.
 
29.
A. Wasilewski, Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, «Państwo i Prawo» 1998, No. 7.
 
30.
M. Wyrzykowski, [in:] G. Borkowski (ed.), Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?, Warszawa–Toruń 2016.
 
31.
M. Zubik, Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011.
 
32.
M. Zubik, Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamentarnego, «Przegląd Sejmowy» 2008, No. 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top