PL EN RU
ART AS A TOOL OF CULTURAL IMPERIALISM
 
 
More details
Hide details
1
kierownik Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Publication date: 2019-12-17
 
 
Studia Politologiczne 2018;50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the contemporary world the meaning of cultural imperialism, often described as media imperialism, undergoes transformation. Nowadays, imposing patterns, standards, values or the cultural identity gradually ceases to be the domain of the West. Art sensu stricte still plays an important role here – in both passive and active way it determines the meaning of the Western culture. As a result of globalisation and the consumer-led market, art is used as an important element of cultural domination. Large media enterprises are still connected to the West, although this gradually ceases to be a stable and unchanging element. Participation of art in the process of cultural imperialism may be observed most easily in tourist activity, the number of visitors in museums, the scale of trade in works of art and the art’s presence in advertising.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (40)
1.
Barker Ch., Making Sense of Cultural Studies, London 2002.
 
2.
Balcerowicz B., Pokój i nie-pokój, Warszawa 2001.
 
3.
Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 
4.
Bednarska S., Wpływ malarstwa surrealistycznego na reklamę współczesną, „Studia Humanistyczne AGH” 2012, t. 11/1.
 
5.
Bernardi U., Globalizacja i kultury. Przeciw starym i nowym przesądom, „Społeczeństwo” 1998, nr 2.
 
6.
Bhabha H., The Location of Culture, London 1994.
 
7.
Braun J., Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo, Warszawa 2005.
 
8.
Burke P., Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2012.
 
9.
Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
 
10.
Caples J., Skuteczna reklama, Warszawa 2000.
 
11.
Frankowski P., Jeden Świat – wiele „lądów”. Pytanie o kształt nowego porządku światowego, [w:] A. Chodubski (red.), Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego, Gdańsk 2007.
 
12.
Golka M., Świat reklamy, Warszawa 1994.
 
13.
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teoria i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, Warszawa–Kraków 1999.
 
14.
Hall C.M., Tourism and Politics: Policy, Power and Place, New York 1994.
 
15.
Hamelink C., The Politics of World Communication, London 1994.
 
16.
Huntington S.P., The Lonely Superpower, „Foreign Affairs” 1999, vol. 78, nr 2.
 
17.
Kagan R., Powrót historii i koniec marzeń, Poznań 2009, s. 10.
 
18.
Kaplan R.D., The Coming Anarchy. Shattering the Dreams of Post Cold War, New York 2000.
 
19.
Keane J., Media a demokracja, Londyn 1992.
 
20.
Kiereś M., Kulturoznawstwo i problem sztuk, „Rocznik Kulturoznawczy” 2010, t. I.
 
21.
Kisielewski A., Sztuka i reklama. Relacje miedzy sztuką i kulturą, Białystok 2001.
 
22.
Lisowska-Magdziarz M., Z historii reklamy telewizyjnej, „Aida” 1997, nr 10–11.
 
23.
MacCannell D., The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, London 1999.
 
24.
Mattelart A., Mattelart M., Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, Warszawa–Kraków 2001.
 
25.
Nye J.S., Konflikty międzynarodowe, Warszawa 2009.
 
26.
Ociepka B., Populism and media democracy, Wrocław 2005.
 
27.
Pawlak P., Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego, Poznań–Gniezno 2011.
 
28.
Pokrzycka L., Mich W., Media a demokracja, Lublin 2007.
 
29.
Read H., Sens sztuki, Warszawa 1994.
 
30.
Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wrocław 2003.
 
31.
Robertson R., Globalization, London 1992.
 
32.
Said E.W., Culture and Imperialism, New York 1993.
 
33.
Sarikakis K., Legitimating Domination: Notes an the Changing Faces of Cultural Imperialism, [w:] B. Hamm, R. Smandych (red.), Cultural Imperialism. Essays on the Political Economy of Cultural Domination, Peterborough 2005.
 
34.
Schiller H., Komunikowanie a dominacja kulturalna, Warszawa 1978.
 
35.
Stevenson N., The Transformation of the Media: Globalisation, Morality and Ethics, London – New York 1999.
 
36.
Szwed-Kasperek M., Związki reklamy i sztuki – pasożytnictwo czy symbioza, [w:] M. Ostrowicki (red.), Estetyka reklamy, Kraków.
 
37.
Taborska M., Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk 2007.
 
38.
Walsh K., The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Postmodern World, London 1992.
 
39.
Wang N., Rethinking authenticity in tourism experience, „Annals of Tourism Research” 1992, nr 26 (2).
 
40.
Ziętek A., Globalizacja a kultura, [w:] A. Ziętek (red.), Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top