PL EN RU
Extension of the term of office of local government units in Poland in the light of the term of office of local government units
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Дата публикации: 2023-04-04
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article presents the thesis that the activity of the organs of local selfgovernment units is based on the constitutional principle of term of office. All cases of shortening or extending their term of office are constitutional matter. As exceptions to the term of office, they cannot be interpreted extensively. In the light of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland, failure to conduct elections of local self-government units on time is an attempt to deprive the Nation of its sovereign rights as a supreme power in the state and exhausts the features of anti-democratic activities of state authorities. The work uses the dogmatic method. The legal provisions concerning the term of office of local government bodies’ activities were analyzed. On this basis, the research problem of the constitutionality of extending the term of office of local government units during the term of office has been solved.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (25)
1.
Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.
 
2.
Balicki R., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 1998 r. (sygn. akt K 17/98), «Przegląd Sejmowy» 1998, nr 4.
 
3.
Brzeziński M., Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 45, http://www.studiapolitologiczn... (15.08.2022).
 
4.
Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jego ochrona, Warszawa 2016.
 
5.
Chorążewska A., Zasady ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne, Katowice 2018.
 
6.
Grabowski R., Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich, Rzeszów 2013.
 
7.
Gromek Z., Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP, Warszawa 2022.
 
8.
Kruk M. (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.
 
9.
Levitsky S., Ziblatt D., Tak umierają demokracje, Warszawa 2018.
 
10.
Ławniczak A., Masternak-Kubiak M., Zasada kadencyjności Sejmu – wybrane problemy, «Przegląd Sejmowy» 2002, nr 3.
 
11.
Łukowiak D., Konstytucyjne ramy kadencyjności organów władzy publicznej, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2020, z. 1.
 
12.
Prokop K., Kadencja, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018.
 
13.
Przywora B., O pojęciu wspólnoty samorządowej z perspektywy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, [w:] K. Skotnicki (red.), Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce, Łódź 2020.
 
14.
Roszkiewicz J., Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu. Studium publicznoprawne, Warszawa 2022.
 
15.
Skrzydło W., Zmiana Konstytucji czy zmiana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku?, «Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie» 2008.
 
16.
Sokolewicz W., O gradacji zmian konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000.
 
17.
Suska M., Zasada kadencyjności organów jednostek samorządu terytorialnego, «Studia Politologiczne» 2021, vol. 59, http://www.studiapolitologiczn... (15.08.2022).
 
18.
Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2009.
 
19.
Szymanek J., Reprezentacja i mandat parlamentarny, Warszawa 2013.
 
20.
Szymanek J., Zabezpieczenia konstytucji przed zmianą konstytucji, «Prawo i Polityka» 2015, nr 6.
 
21.
Urbaniak K., Opinia prawna w sprawie możliwości zmiany terminów wyborów parlamentarnych albo samorządowych, Warszawa 2022, https://www.batory.org.pl/publ... (15.08.2022).
 
22.
Urbaniak K., Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej a dobro wspólne, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2018, z. 1.
 
23.
Uziębło P., Czy można zmienić termin wyborów samorządowych w przypadku ich zbiegu z terminem wyborów parlamentarnych? Opinia prawna, Warszawa 2022, https://www.batory.org.pl/publ... (15.08.2022).
 
24.
Zaleśny J., Tryb zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Państwo – demokracja – samorząd. Księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999.
 
25.
Zaleśny J., Zasady prawidłowej legislacji, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 13, http://www.studiapolitologiczn... (15.08.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top