PL EN RU
LEGAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE OBLIGATION TO COLLECT SIGNATURES AS AN INSTRUMENT OF THE INITIAL SELECTION OF CANDIDATES IN THE PRESIDENTIAL ELECTION. REMARKS DE LEGE LATA AND POSTULATES DE LEGE FERENDA
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Дата публикации: 2019-12-21
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Used in the Polish electoral law the institution collecting signatures as an instrument of the initial selection of candidates in the presidential election she took on the character of the façade. The fundamental cause of the situation is ineffective system verify the authenticity of signatures. The study analysed the legal framework and practice for collecting signatures for candidates in the presidential election. A separate part of considerations for possible modifications or changes to the system, so as to eliminate the emerging pathologies on the basis of the application of the existing laws and to effectively make the initial verification of the candidates in the presidential election, rejecting candidates serious or unknown to the wider public.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (21)
1.
Alberski R., Polityczne funkcje wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku, [w:] J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie w Polsce 2010, Katowice 2011.
 
2.
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015.
 
3.
Bożyk S., Konstytucyjne zasady wyboru Prezydenta RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000.
 
4.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 
5.
Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 1999.
 
6.
Gdulewicz E. (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2015.
 
7.
Gebethner S., Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP: stan prawny z dnia 20 września 2000 r., Warszawa 2000.
 
8.
Gherghina S., The Romanian presidential election, November 2014, „Electoral Studies” 2015, vol. 38.
 
9.
Górecki D., Ewolucja przepisów dotyczących trybu wyboru prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2.
 
10.
Materska-Sosnowska A., Danielak S., Francuskie wybory prezydenckie 2012 – spojrzenie politologiczne, „Studia Wyborcze” 2013, t. 16.
 
11.
Morris C., Parliamentary Elections, Representation and the Law, Oxford 2012.
 
12.
Okrzesik J., Wojtasik W. (red.), Wybory prezydenckie w Polsce 2010, Katowice 2011.
 
13.
Rakowska-Trela A., Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Łódź 2016.
 
14.
Rulka M., Zbieranek J., Kaucje wyborcze jako mechanizm przejrzystości procesu wyborczego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 
15.
Skrzydło W., Prawo wyborcze na urząd prezydenta we Francji, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Wolters Kluwer Business, 2007.
 
16.
Skrzydło W., Ustrój polityczny Francji, Warszawa 1992.
 
17.
Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005.
 
18.
Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 
19.
Witkowski Z., Prezydent RP w projekcie Konstytucji RP, [w:] J. Krukowski (red.), Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Lublin 1996.
 
20.
Witkowski Z., Bień-Kacała A. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.
 
21.
Żukowski A., Z problematyki depozytów wyborczych na świecie, „Studia BAS” 2011, nr 3.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top