PL EN RU
Prawne i praktyczne aspekty obowiązku zbierania podpisów jako element prawa zgłaszania kandydata w wyborach prezydenckich. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stosowana w polskim prawie wyborczym instytucja zbierania podpisów jako instrument wstępnej selekcji kandydatów w wyborach prezydenckich przybrała charakter fasadowy. Zasadniczą przyczyną zaistniałego stanu rzeczy jest nieskuteczny system weryfikacji autentyczności podpisów. W opracowaniu poddano analizie ramy prawne oraz praktykę dotyczącą zbierania podpisów w celu zgłoszenia kandydatów w wyborach prezydenckich. Osobną część stanowią rozważania dotyczące możliwych modyfikacji lub zmiany systemu, tak aby zlikwidować pojawiające się patologie na gruncie stosowania obecnych rozwiązań prawnych oraz aby skutecznie dokonywać wstępnej weryfikacji kandydatów w wyborach prezydenckich, odrzucając kandydatów niepoważnych lub nieznanych szerszej opinii publicznej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
Alberski R., Polityczne funkcje wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku, [w:] J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie w Polsce 2010, Katowice 2011.
 
2.
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015.
 
3.
Bożyk S., Konstytucyjne zasady wyboru Prezydenta RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000.
 
4.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 
5.
Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 1999.
 
6.
Gdulewicz E. (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2015.
 
7.
Gebethner S., Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP: stan prawny z dnia 20 września 2000 r., Warszawa 2000.
 
8.
Gherghina S., The Romanian presidential election, November 2014, „Electoral Studies” 2015, vol. 38.
 
9.
Górecki D., Ewolucja przepisów dotyczących trybu wyboru prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2.
 
10.
Materska-Sosnowska A., Danielak S., Francuskie wybory prezydenckie 2012 – spojrzenie politologiczne, „Studia Wyborcze” 2013, t. 16.
 
11.
Morris C., Parliamentary Elections, Representation and the Law, Oxford 2012.
 
12.
Okrzesik J., Wojtasik W. (red.), Wybory prezydenckie w Polsce 2010, Katowice 2011.
 
13.
Rakowska-Trela A., Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Łódź 2016.
 
14.
Rulka M., Zbieranek J., Kaucje wyborcze jako mechanizm przejrzystości procesu wyborczego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 
15.
Skrzydło W., Prawo wyborcze na urząd prezydenta we Francji, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Wolters Kluwer Business, 2007.
 
16.
Skrzydło W., Ustrój polityczny Francji, Warszawa 1992.
 
17.
Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005.
 
18.
Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 
19.
Witkowski Z., Prezydent RP w projekcie Konstytucji RP, [w:] J. Krukowski (red.), Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Lublin 1996.
 
20.
Witkowski Z., Bień-Kacała A. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.
 
21.
Żukowski A., Z problematyki depozytów wyborczych na świecie, „Studia BAS” 2011, nr 3.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top