PL EN RU
Performative Recognition of Mediality of Politics as Interpreted by Judith Butler
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Teorii Mediów, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Дата публикации: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Judith Butler, an American philosopher and performance theorist, sees the transformations of public sphere and democracy in the possibilities of making visible the human bodies. Butler interprets a performance as a setting boundary for belonging to a community. Public appearance requires the existence of the body and media technologies. In this way, the performative nature of political activities acquires the characteristics of biopower, according to Michel Foucault: control over the coupling of social and biological existence of man, taking into account his public visibility. Politics, by merging with what is media, obtains a performative (discursive/event) character.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (23)
1.
Z. Blok, M. Kołodziejczak, O statusie i znaczeniu kategorii polityki i polityczności w nauce o polityce, «Studia Politologiczne» 2015, vol. 37.
 
2.
W. Bulira, Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej. Od totalitaryzmu do postmodernizmu, Toruń 2018.
 
3.
J. Butler, Critically Queer, «Gay and Lesbian Quarterly» 1993, nr 1.
 
4.
J. Butler, Psychiczne życie władzy. Teorie ujarzmienia, przekł. T. Kaszubski, Warszawa 2018.
 
5.
J. Butler, Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania, przekł. A. Czarnacka, Warszawa 2011.
 
6.
J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przekł. K. Krasuska, Warszawa 2008.
 
7.
J. Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przekł. A. Ostolski, War- szawa 2010.
 
8.
J. Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, przekł. J. Bednarek, Warszawa 2016.
 
9.
J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Przygodność, hegemonia, uniwersalność: współczesne debaty na lewicy, przekł. A. Czarnacka, M. Kropiwnicki, S. Królak, Warszawa 2014.
 
10.
M. Borowski, M. Sugiera, Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki, Kraków 2016.
 
11.
A. Elliott, Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie, przekł. P. Tomanek, Warszawa 2011.
 
12.
E. Fischer-Lichte, Performatywność. Wprowadzenie, przekł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2018.
 
13.
M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France 1976, przekł. M. Kowal- ska, Warszawa 1998.
 
14.
J.P. Hudzik, Czy polityka ma coś wspólnego z estetyką?, «Teksty drugie» 2010, nr 3.
 
15.
J.P. Hudzik, Prawda i teoria, Warszawa 2011.
 
16.
J.P. Hudzik, Wykłady z filozofii mediów. Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2017.
 
17.
J.P. Hudzik, Sanakiewicz M., Celiński P., Projekt: Media. Wyobrazić sobie media i stworzyć świat, Lublin 2019.
 
18.
M. Karwat, O karykaturze polityki, Warszawa 2012.
 
19.
M. Karwat, Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 17.
 
20.
J. McKenzie, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, przekł. T. Kubikowski, Kra- ków 2011.
 
21.
K. Minkner, Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności, «Studia Politologiczne» 2015, vol. 37.
 
22.
Ch. Mouffe, Polityczność, przekł. J. Erbel, Warszawa 2008.
 
23.
M. Sanakiewicz, Telewizja i performans. Eksperyment z myślenia o mediach, codzienności i poli- tyce, Kraków 2019.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top