PL EN RU
THE PARLIAMENT IN THE SITUATIONS OF EXTRAORDINARY THREATS – CONSTITUTIONAL SOLUTIONS IN SELECTED COUNTRIES OF THE FORMER USSR
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article presents the role of parliament in the situations of extraordinary threats on the example selected countries of the former USSR (Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Ukraine, Russia, Azerbaijan). In the article the author describes next problems: the principle of generality of constitution, the extraordinary threats (state of war and states of emergency), guarantees the functioning and powers of parliament.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (19)
1.
S. Bożyk (red.), Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Stembrowicza, Białystok 2009.
 
2.
M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 
3.
M. Czerwiński, Zgromadzenie Narodowe Białorusi, Warszawa 2008.
 
4.
P. Fluri, A.B. Johnsson, H. Born (red.), Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa. Zasady, mechanizmy i praktyki, Warszawa 2004.
 
5.
L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005.
 
6.
M. Kudej (red.), W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, Katowice 1999.
 
7.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
 
8.
E. Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych, cz. 2, Lublin 2005.
 
9.
T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011.
 
10.
Pokolenia. Kultura. Polityka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego, Warszawa 1999.
 
11.
W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005.
 
12.
W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 
13.
J. Stembrowicz, Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982.
 
14.
J. Stembrowicz, Uprawnienia prezydenta V Republiki z art. 16 konstytucji z 1958 r., „Państwo i Prawo” 1962, z. 1.
 
15.
J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w państwie burżuazyjno – demokratycznym, «Studia Nauk Politycznych» 1983, nr 3.
 
16.
S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
17.
W.J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
 
18.
E. Zieliński, System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007.
 
19.
J. Zieliński, Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Warszawa 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top