PL EN RU
IMMUNITY AS A SUBJECT OF DISCUSSION OF THE PRIVILEGES OF PARLIAMENTARIANS
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The need for the functioning of immunity should be weigh up according both the system benefits which it provides and risks, and various pathologies or abuse. A balanced view of the benefits and vices for the functioning of public authorities requires reflection from the point of view of historical experiences and current, nowadays problems. It seems to be important prognostic aspect of possible organizational disruption for the amendment of regulations in this sphere. Today, we can not specify a uniform trend in European parliaments, which would prove that there is an authentic need to limit immunities. Journalistic comments appear sometimes in simplifying the problem of waive the Member’s immunity. However it is important to notice that immunity may not be waived in all circumstances, in every dimension, but only in particular, specific case. The problem of immunity is accompanied by many myths that are the source of inspiration for politicians and journalists calling for its total elimination. One of the myths is based on description of immunity only as a privilege. In the light of the Polish Constitution, system of the protection of parliamentarians is built on two immunities (absolute and relative), and the privilege of immunity. Parliamentarians in most countries are entitled to protection from criminal prosecution, but generally it does not extend to the realm of civil law. In Poland we can see the limitation of protection of the individual rights, guaranteed by Constitution, in situation of hold a parliamentarian to account for the infringement of the rights of any third parties, because is required endorsement of the Chamber, in which he sits. Furthermore, the operation of formal immunity causes some inconvenience not only for citizens but also from the point of view of the proper functioning of the Sejm and the Senate. It also entails discomfort for the parliamentarians, who are involved in various situations, being of excessive interest from the media.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (19)
1.
B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007.
 
2.
A. Bisztyga, Ekspertyza prawna będąca analizą porównawczą zakresu ochrony wynikającego z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego i prokuratorskiego w kontekście popełnienia wykroczenia przez parlamentarzystę, sędziego lub prokuratora z uwzględnieniem propozycji zawartych w poselskim projekcie ustawy, [w:] Problematyka zakresu ochrony wynikającego z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego i prokuratorskiego w kontekście popełnienia wykroczenia przez parlamentarzystę, sędziego lub prokuratora, „Opinie i Ekspertyzy”, Kancelaria Senatu, OE-205, kwiecień 2013.
 
3.
M. Chmaj, Immunitet parlamentarny w Polsce. Stan obecny i perspektywy zmian, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 
4.
L. Garlicki, Komentarz do art. 105, [w:] K. Działocha, L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. II, Warszawa 2001.
 
5.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2007.
 
6.
K. Grajewski, Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.
 
7.
K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.
 
8.
K. Grajewski, Opinia prawna na temat wybranych aspektów immunitetu i nietykalności parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów, [w:] Problematyka zakresu ochrony wynikającego z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego i prokuratorskiego w kontekście popełnienia wykroczenia przez parlamentarzystę, sędziego lub prokuratora, „Opinie i Ekspertyzy”, Kancelaria Senatu, OE-205, kwiecień 2013.
 
9.
B. Janusz-Pohl, Immunitety w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2009.
 
10.
D. Łukasz, K. Borowski, R. Puchta, A. Pol, Immunitet parlamentarny w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Immunitet parlamentarny. Zagadnienia podstawowe, Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007.
 
11.
W. Michalski, Immunitety w polskim procesie karnym, Warszawa 1970.
 
12.
J. Mordwiłko, Immunitet parlamentarny po jego dostosowaniu w roku 2003 do Konstytucji, [w:] W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Immunitet parlamentarny.
 
13.
Zagadnienia podstawowe, (Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych), Warszawa 2007.
 
14.
J. Mordwiłko, Respektowanie immunitetu parlamentarnego przez organa stosujące przymus w sprawie dotyczącej posła, [w:] Status posła, cz. I, Wybór.
 
15.
ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.), Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007.
 
16.
Ch. Perelman, O sprawiedliwości, Warszawa 1959.
 
17.
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 
18.
B. Szepietowska, Immunitet parlamentarny w państwach Europy Zachodniej i w USA, „Biuletyn. Ekspertyzy i Opinie Prawne”, Kancelaria Sejmu, 3(6)/92, Warszawa 1993.
 
19.
P. Uziębło, Immunitet Parlamentarny w państwach Unii Europejskiej, Internet 2005-2006, http://pedrou.w.interia.pl/imm... (dostęp 30-01-2017).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top