PL EN RU
Demokracja w działaniu? Kapitał społeczny i zaufanie w Polsce na początku XXI wieku w świetle badań sondażowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 19-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska zaufania społecznego i stopnia stowarzyszania się w Polsce na początku XXI wieku. Tekst nawiązuje do koncepcji teoretycznej kapitału społecznego autorstwa Roberta Putnama, która została przedstawiona przede wszystkim w pracy „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”. Odnosząc się do teorii R. Putnama, kapitał społeczny „pomostowy” jest czynnikiem usprawniającym działanie instytucji publicznych i przyczyniającym się do wzrostu zaangażowania obywatelskiego. Stopień stowarzyszania się oraz zaufania społecznego jest przedmiotem badań sondażowych prowadzonych w Polsce od roku 2002. Z uwagi na fakt, że badania te opierają się na tych samych założeniach metodologicznych, ich wyniki mogą być podstawą do określania długotrwałych trendów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (23)
1.
P. Bernhagen, W.A. Maloney, Civil society organizations as „little democraties”, [w:] W.A. Maloney, J.W. van Deth (red.), Civic society and activism in Europe. Contextualizing engagement and political orientations, Nowy Jork 2010.
 
2.
I. Błaszczak, Tradycje polskich Uniwersytetów Ludowych, [w:] I. Błaszczak, T. Maliszewski, E. Smuk-Stratenwerth (red.), Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – współczesność – wyzwania przyszłości, Grzybów 2017.
 
3.
W. Bokajło, Amerykańskie korzenie kapitału społecznego, [w:] M. Klimowicz, W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Warszawa 2010.
 
4.
M. Burton, R. Gunther, J. Higley, Elity a rozwój demokracji, [w:] J. Szczupaczyński (opr.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995.
 
5.
J. Działek, Kapitał społeczny – ujęcie teoretyczne i praktyka badawcza, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, nr 3.
 
6.
J. Działek, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Kraków 2011.
 
7.
J. Dzwończyk, Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka – społeczeństwo – państwo w III RP, [w:] M. Klimowicz, W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Warszawa 2010.
 
8.
M. Gajowiak, Kapitał społeczny. Przypadek Polski, Warszawa 2014.
 
9.
D. Halpern, Social Capital, Cambridge 2011.
 
10.
T. Herudziński, Inicjatywa obywatelska w mieście (po)przemysłowym. Studium przypadku, [w:] M. Baranowski (red.), Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi, Poznań 2014.
 
11.
J. Karp, A. Susan, S. Bowler, To Know it is to Love it? Satisfaction with Democracy in the European Union, „Comparative Political Studies” 2002, vol. 35, nr 3.
 
12.
J. Leszkowicz-Baczyński, Wpływ prawicowych ideologii jako źródło spadku zaufania społecznego w Polsce, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 1.
 
13.
N. Luhmann, Trust and Power, Nowy York 1979.
 
14.
P. Pluciński, Demokracja miejska, czyli lokalizm, miejskie ruchy społeczne i walki o miasto, [w:] M. Baranowski (red.), Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi, Poznań 2014.
 
15.
A. Portes, Social capital. Its orgins and applications in modern sociology, „Annual Review of Sociology” 1998, vol. 24.
 
16.
R. Putnam, Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York 2000.
 
17.
R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
 
18.
A. Rymsza, Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa 2007.
 
19.
J. Sójka, M. Durzewska, Zaufanie jako kategoria teoretyczna. Problemy definicyjne i aplikacyjne, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2005, nr 58.
 
20.
P. Sztompka, Trust: A Sociological Theory, Cambridge 1999.
 
21.
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
 
22.
M. Theiss, Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń 2007.
 
23.
C. Trutkowski, S. Mendes, Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2005.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top