PL EN RU
Политика государства по отношению к Церкви в Польше после 1989 года: конституционный аспект
 
Подробнее
Скрыть детали
1
профессор Института политических наук Варшавского университета
 
 
Дата публикации: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2013;30
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Статья посвящена конституционным основам политики государства в отношении Церкви в Польше после 1989 года. Проведен анализ политических и социальных факторов, действующих на данном этапе правовых регулирований, определяющих отношения государства и церкви, способ применения конституционных положений, относящихся к конфессиональной проблематике. Выводы представлены в контексте вопроса о светскости и конфессиональности в государственно-церковных отношениях.
 
ЛИТЕРАТУРА (23)
1.
P. Borecki, Elementy konfesjonalizacji państwa we współczesnej Polsce, [в:] J. Szymanek (ред.), Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, Warszawa 2011.
 
2.
P. Borecki, Geneza modelu stosunków państwo-kościół w Konstytucji RP, Warszawa 2008.
 
3.
P. Borecki, Koncepcje stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w projektach i postulatach konstytucyjnych, Warszawa 2002.
 
4.
P. Borecki, Państwo neutralne światopoglądowo: ujęcie komparatystyczne, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. IX.
 
5.
J. Brożyniak, Konstytucyjne dylematy regulacji stosunków wyznaniowych we współczesnej Polsce, Warszawa 1996.
 
6.
K. Działocha, Trybunał Konstytucyjny wobec zmiany Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1990, № 4.
 
7.
S. Gebethner, Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji z 1997 roku, [в:] E. Zwierzchowski (ред.), Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Katowice 2000.
 
8.
J. Gowin, Kościół w czasach wolności 1989–1999, Kraków 1999.
 
9.
J. Krukowski, Państwo a kościoły i związki wyznaniowe w projekcie konstytucji RP, [в:] J. Krukowski (ред.), Ocena projektu konstytucji RP, Lublin 1996.
 
10.
J. Krukowski, Realizacja konkordatu z 1993 r. w prawie polskim, „Studia Prawnicze” 1999, № 3.
 
11.
P. Leszczyński, Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP, Warszawa 2001.
 
12.
R. M. Małajny, Konkordat polski z 1993 r. – altera pars, [в:] B. Górowska (opr.), Konkordat polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993–1996, Warszawa 1997.
 
13.
R. M. Małajny, Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa (uwagi na tle polskiej praktyki konstytucyjnej po 1989 r.), [в:] T. J. Zieliński (ред.), Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 
14.
R. M. Małajny, Państwo a Kościół w Konstytucji III RP (refleksje aksjologiczne), „Państwo i Prawo” 1995, № 8.
 
15.
H. Misztal, Systemy relacji państwo – kościół, [в:] H. Misztal (ред.), Prawo wyznaniowe, Lublin 2003.
 
16.
J. Osuchowski, Religia i Konstytucja, [в:] T. Mołdawa (ред.), Państwo. Demokracja. Samorząd. Księga pamiątkowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999.
 
17.
M. Pietrzak, Prawo kanoniczne w polskim systemie prawnym, „Państwo i Prawo” 2006, № 8.
 
18.
J. Szymanek, Formy prawnej instytucjonalizacji rozdziału państwa i kościoła, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2008, t. XI.
 
19.
J. Szymanek, Interpretacja przepisów wyznaniowych w konstytucji, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. IX.
 
20.
J. Szymanek, Prawo wyznaniowe w praktyce III RP (zagadnienia wybrane), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 1.
 
21.
J. Szymanek, Tryb ratyfikacji konkordatu z 1993 roku – główne problemy, [в:] Cz. Janik, P. Borecki (ред.), Dziesięć lat polskiego konkordatu, Warszawa 2009.
 
22.
M. Winiarczyk-Kossakowska, Konstytucyjna regulacja problematyki wyznaniowej w Polsce Ludowej, „Studia Politologiczne” 2012, № 23.
 
23.
T. J. Zieliński, Regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2003, № 7.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top