PL EN RU
Term of office of local government units
 
 
More details
Hide details
1
doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Publication date: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2018, amendments to the law entered into force, which extended and reduced the term of administrative officer of the commune, mayor, and city president. There is a dispute in the doctrine regarding the constitutionality of the adopted regulations. Constitution of the Republic of Poland leaves the ordinary legislator to determine the principles and procedure for electing the executive bodies of local government units. The literature presents agruments for and against the introduced changes. The adopted changes are effective from the term of office started in 2018, terms that have already ended are not taken into account.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (11)
1.
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 
2.
Izdebski H., Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat, Fundacja Batorego, Warszawa, luty 2017, https://www.portalsamorzadowy.... (23.07.2020).
 
3.
Kulesza M., Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze „Wspólnoty” 1990–2007, Warszawa 2008.
 
4.
Kulesza W., Winczorek P., Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992.
 
5.
Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003.
 
6.
Składowski K., Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów, «Finanse Komunalne» 2019, nr 3.
 
7.
Sylwestrzak A., Kontrola w demokratycznym państwie prawnym, «Studia Prawnoustrojowe» 2005, nr 5.
 
8.
Szymanek J., Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy z dnia 07.12.2017 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.n... (23.07.2020).
 
9.
Uziębło P., Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r., Fundacja Batorego, Warszawa, styczeń 2018, http://www.batory.org.pl/uploa... (23.07.2020).
 
10.
Zajadło J., Mit zakazu retroaktywności prawa, https://konstytucyjny.pl/mit-z... (23.07.2020).
 
11.
Zaleśny J., Zasady prawidłowej legislacji, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 13.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top