PL EN RU
Współczesne ruchy antyimigracyjne w Polsce w kontekście kryzysów uchodźczego i migracyjnych. Zarys problematyki
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Badań Wschodnich
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jednym ze skutków napływu uchodźców i imigrantów na kontynent europejski jest wzrost nastrojów antyimigracyjnych. Przekładają się one m.in. na powstanie antyimigranckich ruchów społecznych. Przedmiotem rozważań jest aktywność tego typu ruchów w Polsce. Jak dotąd jej nasilenie miało związek z kryzysem imigracyjnym, de facto niezauważalnym w naszym kraju. Z kolei obecnie, kiedy Polska mierzy się z bezprecedensowym w swojej skali napływem uchodźców i imigrantów z Ukrainy, ruchy antyimigranckie mają marginalne znaczenie. Ruchy antyimigracyjne w Polsce zostały ukazane z perspektywy wybranych teorii z zakresu nauk społecznych. Następnie przybliżone zostały czynniki wpływające na rozwój tego typu aktywności społecznej. W ostatniej części przybliżona została dotychczasowa aktywność ruchów o charakterze antyimigracyjnym w naszym kraju. Podstawowa hipoteza opiera się na założeniu, że w Polsce zaistniały obecnie czynniki potencjalnie sprzyjające rozwojowi ruchów antyimigracyjnych w postaci napływu imigrantów i uchodźców w skali wcześniej niespotykanej i w warunkach zaistnienia momentów przełomowych (kryzysu migracyjnego w Europie, pandemii COVID-19, kryzysu imigracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, wojny na Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji gospodarczej). Z drugiej jednak strony pojawiła się grupa czynników, na czele z sytuacją polityczną, która jak dotąd skutecznie ograniczała rozwój tych ruchów na szerszą skalę.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (39)
1.
Andrejuk K., Fihel A., Migracje w Polsce w okresie 1989–2004, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Warszawa 2018.
 
2.
Avruch K., Cross-Cultural Conflict, https://www.researchgate.net/p....
 
3.
Bartłomiejski R., Kowalewska D., Imigracja zarobkowa do Polski – wnioski dla strategii integracyjnej migrantów, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2021, vol. 70 (2).
 
4.
Bartoszewicz M.G., Eibl O., El Ghamari M., Securitising the future: Dystopian migration discourses in Poland and the Czech Republic, «Futures» 2022, no. 141.
 
5.
Berns G.S., Atran S., Introduction. The biology of cultural conflict, https://www.researchgate.net/p....
 
6.
Demczuk A., Ruch antyszczepionkowy w Polsce i jego kabiny pogłosowe w alt-internet w latach 2020–2022, «Rocznik Europy Środkowo-Wschodniej» 2022, nr 3.
 
7.
Dobosz-Dobrowolska J., Poziom migracji do UE w 2022 r. ośmiokrotnie wyższy niż podczas kryzysu migracyjnego z 2015 r., «Biuletyn Przeglądu Zachodniego» 10.11.22, nr 26(508).
 
8.
Duszczyk M., Kaczmarczyk P., The war in Ukraine and migration to Poland. Outlook and challenges, «Intereconomics» 2022, vol. 57, no. 3.
 
9.
Duszczyk M., Kaczmarczyk P., Wojna i migracja: napływ uchodźców wojennych z Ukrainy i możliwe scenariusze na przyszłość, https://www.migracje.uw.edu.pl....
 
10.
Fijałkowski Ł., Jarząbek J., Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich. Wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji, Warszawa 2018.
 
11.
Hall D., Mikulska-Jolles A., Uprzedzenia, strach, czy niewiedza. Młodzi Polacy o powodach niechęci do uchodźców, «Analizy, Raporty, Ekspertyzy» 2016, nr 1.
 
12.
Jagiełło-Szostak A., Sienko N., Szyszlak T., Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości etniczne – ludy tubylcze – uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej, Wrocław 2018.
 
13.
Jóźko M., Polska kibolska. Współcześni Hunowie, patrioci czy obywatele?, [w:] R. Krenz, S. Mocek, B. Skrzypczak (red.), Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce, Warszawa 2015.
 
14.
Jurek K., Działalność organizacji pozarządowych w kontekście kryzysu na granicy polsko-białoruskiej (2021–2022), «Wschodnioznawstwo» 2022, t. 16.
 
15.
Kałabunowska A., Nowe ruchy społeczne w Niemczech w kontekście kryzysu migracyjnego, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska» 2018, vol. XXV, t. 1.
 
16.
Kinowska-Mazaraki Z., The Polish Paradox: From a Fight for Democracy to the Political Radicalization and Social Exclusion, «Social Sciences» 2021, vol. 10, no. 3.
 
17.
Kossakowski R., „Kibole” wyklęci w poszukiwaniu autentyczności: próba rekonstrukcji polityki tożsamości polskich kibiców, «Kultura Współczesna. Teorie, Interpretacje, Praktyka» 2015, nr 1(74).
 
18.
Kulmaga M., Nacjonalistyczny pochód nienawiści. Analiza marszów przeciwko uchodźcom: repertuar postaw, haseł i symboli, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, Poznań 2017.
 
19.
Lubicz-Miszewski M., Polacy wobec „pomajdańskich” emigrantów z Ukrainy – wprowadzenie, [w:] M. Lubicz-Miszewski (red.), Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo, Wrocław 2017.
 
20.
Łukaszewska-Bezulska J., Stosunek do migracji w sytuacji kryzysowej – perspektywa społeczno-polityczna, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 65.
 
21.
Macała J., PEGIDA – polityczny ruch protestu, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska» 2017, vol. XXIV, nr 2.
 
22.
Malendowicz P., Marsz Niepodległości, czyli inna Europa jest możliwa, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska» 2016, vol. XXIII, nr 2.
 
23.
McDonald M., Konstruktywizm, [w:] P.D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.
 
24.
Nowosielski M., Ruchy społeczne jako czynniki i efekt zmian społecznych, «Kultura i Edukacja» 2012, nr 4 (90).
 
25.
Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010.
 
26.
Piechota G., „Strajk Kobiet”. Zmiany społeczno-kulturowe jako efekt protestów w Polsce, «Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej» 2022, z. 3.
 
27.
Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009.
 
28.
Rust M., Kryzys na granicy: czy zmiana „białoruskiej agendy” zagraża białoruskim siłom demokratycznym?, [w:] J. M. Nowakowski, J. Olędzka, M. Rust (red.), Raport IV „Granica dyktatora. Polska i Białoruś wobec kryzysu granicznego”, Warszawa, grudzień 2021.
 
29.
Sadura P., Sierakowski S., Polacy za Ukrainą ale przeciw Ukraińcom. Raport z badań socjologicznych, Warszawa 2022.
 
30.
Staniszewski R., Społeczna Percepcja Uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego. Raport końcowy z badania opinii publicznej przeprowadzonego na próbie ogólnopolskiej osób w wieku 16–65 lat, https://www.researchgate.net/p...
 
31.
Szabaciuk A., Migracje przymusowe w Europie Wschodniej, «Prace Instytutu Europy Środkowej» 2022, nr 9.
 
32.
Sztumski J., Ruchy społeczne i proces ich rozwoju, [w:] S. Wróbel (red.), Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycznych, Toruń 2011.
 
33.
Szyszlak E., Sekurytyzacja granic i pograniczy, [w:] E. Opiłowska i in. (red.), Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, Warszawa 2020.
 
34.
Świderska A., Winiewski M., Hansen K., Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Warszawa 2016.
 
35.
Tkachuk O., Znaczenie kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej dla polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej, «Wschodnioznawstwo» 2022, t. 16.
 
36.
Wawrzusiszyn A., Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski, «Nowa Polityka Wschodnia» 2022, nr 2(33).
 
37.
Wojtaszak A., Współczesne ruchy antyimigracyjne w Europie wobec wzrostu imigracji z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, [w:] H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek.
 
38.
(red.), Polityka imigracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, Lublin 2018.
 
39.
Żołędowski C., Wpływ pandemii COVID-19 na procesy migracji i sytuację migrantów – przypadek Polski, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 65.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top