PL EN RU
THE EFFECT OF THE WAY THE ELECTION OF THE PRESIDENT FOR HIS INSIGHT INTO THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN COUNTRIES SELECTED
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Europeistyki UW
 
 
Publication date: 2019-12-21
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Democratic institution-building in general and the establishment of parliamentary institutions in particular is the main task of a democratic transition. Its blueprint has been formulated by the new democratic constitutions. East Central Europe is, by and large, a zone of parliamentary democracies, although some countries show, transitorily, some semipresidential features. In the Balkan countries (except for Bulgaria) the presidential systems dominate with personal rule, but parliaments even there play a significant role.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (34)
1.
Antoszewski A., Herbut R. (red.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wrocław 1997.
 
2.
Antoszewski A., System polityczny RP, Warszawa 2012.
 
3.
Bankowicz M., Transformacja konstytucyjnych systemów władzy państwowej w Europie Środkowej, Kraków 2010.
 
4.
Barański M. (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej: ustrój, organy władzy, partie polityczne, Katowice 2005.
 
5.
Bilandžić D., Historie Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavni procesi 1918–1985, Zagreb 1985.
 
6.
Bujwid-Kurek E., Pozycja głowy państwa w rozwiązaniach konstytucyjnych wybranych państw pojugosłowiańskich, „Politeja” 2004, nr 1.
 
7.
Bureš J., Charvát J., Just P., Štefek M., Česká demokracie po roce 1989.
 
8.
Institucionální základy českého politického systemu, Praha 2012.
 
9.
Chorążewska A., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008.
 
10.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999.
 
11.
Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo- Wschodniej, Lublin 2003.
 
12.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006.
 
13.
Gdulewicz E. (red.), Ustroje państw współczesnych, tom 2, Lublin 2002.
 
14.
Glajcar R., Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.
 
15.
Glajcar R., Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989–2000. Analiza porównawcza, Toruń 2005.
 
16.
Grzybowski M. (red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 
17.
Hloušek V. (ed.), Presidents Above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power, Brno 2013.
 
18.
Holmes L., Post-Communism. An Introduction, Durham 1997.
 
19.
Karp J., M. Grzybowski M., System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007.
 
20.
Laferierre F.J., La Constitution Roumanie du 8 decembre 1991, „Revue du Droit Public et de la Science Polititique en France et a l’Etranger, 1993, nr 5.
 
21.
Lime B., Le systeme constitutionnel Roumain, „Revue du Droit Public et de la Science Polititique en France et a l’Etranger”, 1994, nr 2.
 
22.
Łuszczyński A., Myśl polityczno-prawna Tomasza G. Masaryka jako rodzaj mitu państwowotwórczego, Rzeszów 2013.
 
23.
Mikuli P., Kulig A., Karp J., Kuca G. (red.), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2015.
 
24.
Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995.
 
25.
Osiński J. (red.), Prezydent w państwach współczesnych – modernizacja instytucji, Warszawa 2009.
 
26.
Skotnicki K., System konstytucyjny Czech, Warszawa 2000.
 
27.
Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005.
 
28.
Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005.
 
29.
Szymanek J., Arbitraż polityczny głowy państwa, Warszawa 2009.
 
30.
Vodička K., Cabada L., Politický system České republiky, Praha 2011.
 
31.
Wiatr J., Europa pokomunistyczna, Warszawa 2006.
 
32.
Zaleśny J., Partycypacja głowy państwa w ostatnich etapach procesu legislacyjnego, Warszawa 1999.
 
33.
Zawadzka B., Zmiany systemu politycznego w ustawodawstwie państw Europy Środkowej i Wschodniej 1989–1992, Warszawa 1992.
 
34.
Żmigrodzki M., Przeobrażenia polityczno-ustrojowe i Sąd Konstytucyjny w Bułgarii, Lublin 1997.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top