PL EN RU
The independence of the public prosecutor’s office
 
 
More details
Hide details
1
the Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-12
 
 
Studia Politologiczne 2020;58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An analysis of the legal aspects of the independence of public prosecutors should examine the contexts that frame their external and internal independence. The paper proposes the thesis that although the legislation proclaims that within the scope of his/ her activities a public prosecutor is independent, though a particular legal solution has significantly limited this independence, and this has made public prosecutors dependent on political guidelines, dispositions, and orders.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (13)
1.
A. Gerecka-Żołyńska, Niezależność prokuratury i prokuratorów – nowe rozwiązania na tle dotychczasowych kontrowersji (uwagi w związku z ustawą z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze), «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2016, No. 1.
 
2.
P. Kardas, Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego, «Prokuratura i Prawo» 2012, No. 9.
 
3.
A. Kiełtyka, W. Kotowski, A. Ważny, Prawo o Prokuraturze. Komentarz, Warszawa 2017.
 
4.
K. Kułak, Kwestia niezależności prokuratora w nowej ustawie – Prawo o prokuraturze, «Studia Iuridica Lublinensia» 2016, Vol. XXV.
 
5.
M. Mistygacz, Konstytucjonalizacja prokuratury, [in:] S. Sulowski, J. Szymanek (ed.), Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, świat, Warszawa 2013.
 
6.
M. Mistygacz, Ustrój prokuratury w Polsce. Tradycja i współczesność, Warszawa 2013.
 
7.
M. Mistygacz, M. Szeroczyńska, Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z dnia 11 września 2014 r. – analiza krytyczna wybranych zagadnień, «Prokuratura i Prawo» 2015, No. 7–8.
 
8.
R. Stefański, Prokurator jako organ postępowania karnego, [in:] Z. Kwiatkowski (ed.), Sądy i inne organy postępowania karnego, Warszawa 2015.
 
9.
H. Suchocka, W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy „Demokracja poprzez Prawo”), «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2014, No. 2.
 
10.
M. Szeroczyńska, Międzynarodowy standard statusu i organizacji prokuratury a najnowsze zmiany polskiego porządku prawnego, «Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych» 2017, No. 2.
 
11.
J. Zaleśny, Dostęp do informacji niejawnych w sferze spraw publicznych, [in:] T. Gardocka (ed.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008.
 
12.
J. Zaleśny, Prokuratura, [in:] M. Kruk, M. Olszówka, M. Godlewski, M. Jarosz, M. Laskowska,.
 
13.
J. Zaleśny, Ochrona praw i wolności. System instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top