PL EN RU
The constitutionalization of political parties in Poland – evolution or change?
 
 
More details
Hide details
1
Department of Political Systems, University of Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-06
 
 
Studia Politologiczne 2020;57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the evolution of constitutional solutions concerning the, issue of political groups. The subject of the analysis includes successive Polish constitutions, beginning with the March Constitution1. At the same time the development of statutory, regulations referring to the functioning of political parties is shown. These Polish regulations, are aligned with the European tendency to constitutionalize political parties. Although, Poland experienced a delay compared to the countries of Western Europe, as a result of the, nondemocratic system of the Polish People’s Republic, the principle of political pluralism has, been the key principle underpinning the system of government found in the Constitution of, the Republic of Poland since December 1989.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (24)
1.
A. Ajnenkiel, Konstytucja Polski w rozwoju dziejowym. 1791–1997, Warszawa 2001.
 
2.
A. Antoszewski, R. Herbut, W. Jednaka, Partie i system partyjny w Polsce; pierwsza faza przejścia ku demokracji, Wrocław 1993.
 
3.
A. Bałaban, Funkcje zasad naczelnych konstytucji, «Studia Iuridica» 1995, vol. 28.
 
4.
B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamycze 2004.
 
5.
T. Bichta, Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku, Lublin 2010.
 
6.
M. Chmaj, Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 2006.
 
7.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
 
8.
R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006.
 
9.
M. Grabowska, Partie polityczne w III Rzeczypospolitej, [in:] A. Kostarczyk (ed.), III Rzeczypospolita w trzydziestu odsłonach. Nadzieje i rozczarowania po 1989 roku, Warszawa 2004.
 
10.
M. Granat, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003.
 
11.
K. Grzybowski, Instytucjonalizacja partii politycznych, «Zeszyty Naukowe UJ» 1972, No. 3.
 
12.
G. Gulczyński, Zasada pluralizmu politycznego, [in:] W. Sokolewicz (ed.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998.
 
13.
K. Kowalczyk (ed.), Partie i system partyjny III RP, Toruń 2011.
 
14.
M. Kruk, Instytucjonalizacja partii politycznych, [in:] J. Trzciński, M. Kruk, J. Wawrzyniak (eds.), Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna-prawo-praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2002.
 
15.
A. Ławniczak, Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001.
 
16.
T. Mołdawa (comp.), Konstytucje polskie 1918–1998, Warszawa 1999.
 
17.
W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (eds.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009.
 
18.
W. Skrzydło, K.A. Wojtaszczyk, Instytucjonalizacja partii politycznych w państwach demokracji parlamentarnej, Warszawa 1989.
 
19.
K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku, Kraków 1999.
 
20.
W. Sokół, M. Żmigrodzki (eds.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2005.
 
21.
M. Walecki, Geneza finansowania partii politycznych w Polsce, [in:] M. Walecki (ed.), Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne, [ed.] Warszawa 2000.
 
22.
P. Winczorek, Formy regulacji prawnej działalności partii politycznych w niektórych państwach burżuazyjnych, «Państwo i Prawo» 1971, fasc. 12.
 
23.
K.A. Wojtaszczyk, Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa 1998.
 
24.
K.A. Wojtaszczyk, Partie i stronnictwa w strukturze politycznej państwa, [in:] E. Zieliński (ed.), Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, Warszawa 1993.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top