PL EN RU
The Essence of Russian Imperialism in the Thought of Władysław Studnicki
 
More details
Hide details
1
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
 
 
Publication date: 2023-12-15
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
KEYWORDS
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (33)
1.
Bergman O., Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918–1929, Poznań 1998.
 
2.
Cenckiewicz S., Geopolityka polska (o poglądach geopolitycznych Eugeniusza Romera, Władysława Studnickiego, Henryka Bagińskiego i Jerzego Niezbrzyckiego), «Arcana: kultura, historia, polityka» 2000, no. 2(32).
 
3.
Cenckiewicz S., Z dziejów realizmu, czyli geopolityka w Polsce, «Niepodległość» 1996, vol. XLVIII.
 
4.
Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815–1945, Warsaw 1996.
 
5.
Eberhard P., Władysław Studnicki (1867–1953), [in:] the same, Twórcy polskiej geopolityki, Cracow 2006.
 
6.
Figura M., Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Poznań 2008.
 
7.
Grabski S., Rewolucja: studium społeczno-psychologiczne, Warsaw 1921.
 
8.
Gzella J., Między Sowietami a Niemcami: koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół “Słowa” (1922–1939), Toruń 2011.
 
9.
Gzella J., Myśl polityczna Władysława Studnickiego na tle koncepcji konserwatystów polskich (1918–1939), Toruń 1993.
 
10.
Gzella J., Zaborcy i sąsiedzi Polski w myśli społeczno-politycznej Władysława Studnickiego (do 1939 roku), Toruń 1998.
 
11.
Karwat M., O cyklach integracji, dezintegracji i integracji w życiu politycznym, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 66.
 
12.
Kimla P., Antyrosyjskość myśli politycznej Władysława Studnickiego na tle teraźniejszości polskiej polityki wschodniej, «Politeja» 2005, nr 2(4).
 
13.
Kissinger H., Diplomacy, New York 1994.
 
14.
Kissinger H., Dyplomacja, Warsaw 1996.
 
15.
Koneczny F., Cywilizacja turańska Rosji, Komorów 2020.
 
16.
Kuriański M., Cywilizacja turańska w ujęciu Feliksa Konecznego (1862–1949) ze szczególnym uwzględnieniem kultury moskiewskiej, Wrocław 2014.
 
17.
Mackiewicz-Cat S., Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, London 1992.
 
18.
Mysiakowska-Muszyńska J., Sowietyzacja Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w myśli politycznej Władysława Studnickiego, «Dzieje Najnowsze: kwartalnik poświęcony historii XX wieku» 2014, Sec. 46, no. 2.
 
19.
Studnicki W., Daleki Wschód w polityce światowej, Warsaw 1930.
 
20.
Studnicki W., Historya ustroju pań stwowego Rosyi, vol I, Lviv 1906.
 
21.
Studnicki W., Ludzie, idee i czyny. Pisma wybrane, t. III, prepared for publication, with an introduction and footnotes by Jacek Gzella, Toruń 2000.
 
22.
Studnicki W., “Polityka polska i odbudowa państwa polskiego”. Odpowiedź na książkę P. Dmowskiego, Warszawa 1925.
 
23.
Studnicki W., Polska za linią Curzona, London 1953.
 
24.
Studnicki W., Rosja Sowiecka a rozbrojenia, «Słowo» from 31 XII 1931, [in:] W. Studnicki, O przymierze z Niemcami. Wybór pism 1923–1939, ed. Jan Sadkiewicz, Cracow 2019.
 
25.
Studnicki W., Rosja Sowiecka w polityce światowej, Wilno 1932.
 
26.
Studnicki W., Rosya w Azyi Wschodniej, Lwów 1904.
 
27.
Studnicki W., Sprawa polska, Poznań 1910.
 
28.
Studnicki W., Wobec grozy położenia. Międzynarodowe stanowisko Polski, Warsaw 1920.
 
29.
Studnicki W., Z przeżyć i walk. Pisma wybrane, vol. I, Toruń 2000, prepared for publication, with an introduction and footnotes by Jacek Gzella, Toruń 2000.
 
30.
Suleja W., Fałszywa prognoza polskiego germanofila, «Sobótka» 1984, no. 2.
 
31.
Szul R., Wojny i podboje jako mechanizmy transferu innowacji (od Sargona Wielkiego do Wehrnera von Brauna), «Przegląd Geopolityczny» 2020, vol. 34.
 
32.
Wierzbicki A., Groź ni i wielcy: polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii, Warsaw 2001.
 
33.
Zackiewicz G., Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918–1939, Kraków 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top