PL EN RU
Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza systemów organizacyjno-funkcjonalnych przeciwdziałania terroryzmowi w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej. Analiza ta obejmuje poziom prawny (regulacje prawno-karne) oraz instytucjonalny (instytucje i organy zaangażowane w przeciwdziałanie terroryzmowi). Dodatkowo ukazano skalę incydentów terrorystycznych w wybranych krajach oraz liczbę osób zatrzymanych i aresztowanych w ostatnich latach.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (32)
1.
Alexander Y. (ed.), Counterterrorism strategies: successes and failures of six nations, Washington DC 2006.
 
2.
Bąk T., Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej, Rzeszów 2015.
 
3.
Beckman J., Comparative Legal Approaches to homeland security and antiterrorism, Burlington 2008.
 
4.
Country reports on terrorism 2011, United State Department of State Publication: Bureaus of Counterterrorism, April 2012.
 
5.
Country reports on terrorism (2013), United State Department of State Publication: Bureau of Counterterrorism, July 2014.
 
6.
Decreto Legge 8 febbraio 2015, n. 7, „Gazzetta Ufficiale” n. 7 del 18. febbraio 2015.
 
7.
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, „Gazzetta Ufficiale” n. 7 del 14. dicembre 2007.
 
8.
Decyzja Rady ramowa z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW), Dz.U. UE L 164/3 z dnia 22 czerwca 2002.
 
9.
Documento BOE A–2012 6365Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos en materia de cooperación policial transfronteriza, hecho “ad referendum”en Madrid el 16 de noviembre de 2010, „Boletín Oficial de Estado”.
 
10.
Estrategia Nacional de Seguridad 2013, Ministero de Defensa, Madrit 2013.
 
11.
Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq, The Soufan Group, New York December 2015.
 
12.
Global Terrorism Index 2014: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, IEP, Sydney–New York–Oxford 2014.
 
13.
Legge 22 dicembre 1999, n. 512 – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, „Gazzetta Ufficiale” n. 6 del 10 gennaio 2000.
 
14.
Legge 15 dicembre 2001, n. 438, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, „Gazzetta Ufficiale” n. 293 del 18 dicembre 2001.
 
15.
Legge 3 augusto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, „Gazzetta Ufficiale” n. 187 del 13.08.2007.
 
16.
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, „Boletín Oficial de Estado” (online).
 
17.
Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, „Bolet,ín Oficial de Estado” (online).
 
18.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, „Boletín Oficial de Estado” (online).
 
19.
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, „Boletín Oficial de Estado” (online).
 
20.
Marczuk K.P, Trzecia opcja: gwardie narodowe w państwach Basenu Morza Śródziemnego, Warszawa 2007.
 
21.
Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo, de modificación del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, „Boletín Oficial de Estado” (online).
 
22.
Real Decreto 935/1995 de fecha 09.06.1995 Sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de fundaciones.
 
23.
Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Crimina, „Boletín Oficial de Estado” (online).
 
24.
Strategii boje proti terorismu pro léta 2010–2012, Praha 2010.
 
25.
Strategy of the Czech Republic for the fight against terrorism, Praha 2013.
 
26.
„Te-Sat 2007”: EU-Terrorism Situation and Trend Report, Europol, The Hague 2007.
 
27.
„Te-Sat 2014”: EU-Terrorism Situation and Trend Report, Europol, The Hague 2014.
 
28.
„Te-Sat 2015”: EU-Terrorism Situation and Trend Report, Europol, The Hague 2015.
 
29.
Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2012, Praha 2013.
 
30.
Zięba A., Counterterrorism Systems of Spain and Poland: Comparative Studies, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 3.
 
31.
Zięba A., Niemcy i Polska wobec problemu terroryzmu. Analiza porównawcza, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 34.
 
32.
Zięba A. Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski, [w:] Czornik K., Lakomy M. (red.), Dylematy bezpieczeństwa polityki Polski, na początku XXI wieku, Katowice 2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top