PL EN RU
Policyjne czynności operacyjno-rozpoznawcze w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Data publikacji: 16-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca operacyjna polskiej Policji pierwszy raz została uregulowana w ustawie z 1791, kolejny raz w 1983 r., a obecnie obowiązuje wielokrotnie zmieniana ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W ciągu ostatnich 28 lat wielokrotnie poszerzano zakres uprawnienia Policji do niejawnej inwigilacji, poszerzając katalog metod i zakres przestępstw, w których można stosować ofensywne metody działania. Za pozytywne należy uznać wprowadzenie w 2001 r. sądowej kontroli nad najbardziej radykalnymi metodami pracy operacyjnej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (38)
1.
Abramski A., Sagan S., Prawo policyjne – komentarz, Katowice 1992.
 
2.
Adamski M., Rajchel J., Bezzałogowe statki powietrzne, cz. I, Charakterystyka i wykorzystanie, Dęblin 2013.
 
3.
Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości, Warszawa 1998.
 
4.
Blasikiewicz S., Metoda odsłuchu szeptu i mowy intensywnie zakłóconej, „Problemy Kryminalistyki” 1971, nr 90.
 
5.
Chrabkowski M., Metody pracy operacyjnej, [w:] W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.
 
6.
Chrabkowski M., Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu przygotowawczym, Szczytno 2009.
 
7.
Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996.
 
8.
Czuchnowski W., Policja u ginekologa, „Gazeta Wyborcza” z 3 III 2009 r.
 
9.
Czuchnowski W., Spadek po agencje Tomku, „Gazeta Wyborcza” z 2 IX 2010 r.
 
10.
Dobkowski R., Praworządność i moralność – ich regulacyjna i wychowawcza rola w działalności funkcjonariuszy SB i MO, [w:] Etyka zawodowa funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, Warszawa 1988.
 
11.
Dutka K., Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin 1998.
 
12.
Głębocki H., Policja tajna przy robocie: z dziejów państwa policyjnego PRL, Kraków 2005.
 
13.
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1998.
 
14.
Hanausek T., Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. I Pojęcie i przedmiot wykrywania sprawców przestępstw, Warszawa 1978.
 
15.
Horosiewicz K., Współpraca z osobowymi źródłami informacji, Warszawa 2015.
 
16.
Konieczny J., Pierwsze informacje o przestępstwie, [w:] J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2016.
 
17.
Ivanova E., Klęska Ziobry w sprawie podsłuchów, „Gazeta Wyborcza” z 29 VI 2018 r.
 
18.
Kudła J., Kosmaty P., Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych: aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2013.
 
19.
Kudła J., Kosmaty P., Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2018.
 
20.
Kustra A., Inwigilacja – podstawowe znaczenia, [w:] P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński (red.), Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa, Toruń 2003.
 
21.
Mądrzejowski W., Kontrola operacyjna, [w:] W. Mądrzejowski, S. Śnieżko, P. Majewski, Zwalczanie przestępczości. Wybrane metody i narzędzia, Warszawa 2017.
 
22.
Michniewicz G., Oczko S., Wykrycie sprawcy i udowodnienie mu winy na podstawie zdjęcia z pułapki kryminalistycznej. Aspekty kryminalistyczne i operacyjno-rozpoznawcze, „Problemy Kryminalistyczne” 1981, nr 151–152.
 
23.
Musiał F., Osobowe źródła informacji…, [w:] F. Musiał (red.), Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, Kraków 2008.
 
24.
Najmoła D., Wybrane źródła informacji o składnikach majątkowych, [w:] S. Lelental,.
 
25.
D. Potakowski (red.), Pozbawienie sprawców korzyści uzyskanych w wyniku przestępstwa, Szczytno 2004.
 
26.
Netczuk R., Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym, Katowice 2006.
 
27.
Niemczyk Z., Czynności operacyjno-rozpoznawcze i możliwości wykorzystania ich rezultatów w postępowaniu karnym, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2013, z. 3 (9).
 
28.
Pacek B., Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu, Warszawa 2013.
 
29.
Sprengel B., Kompetencje policyjne instygatorów marszałkowskich, [w:] P. Majer, M. Seroka (red.), 225 lat policji w Polsce. Geneza i ewolucja policji, t. 1, Olsztyn 2017.
 
30.
Szumiło-Kulczycka D., Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012.
 
31.
Szumski A., Wykorzystanie taktyki i techniki kryminalistycznej w ramach czynności operacyjno- rozpoznawczych, Wrocław 2010.
 
32.
Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006.
 
33.
Wasilewski J., Wykorzystanie materiałów operacyjnych uzyskanych od przedstawicieli MSW Ukrainy dotyczących handlu ludźmi w kierunku eksploatacji seksualnej na terenie Wielkopolski i przekształcenie ich w materiał procesowy, [w:] J. Bryk, I. Malinowska (red.), Walka z handlem.
 
34.
ludźmi w aspekcie współpracy międzynarodowej. Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń i umiejętności praktycznych, Szczytno 2007.
 
35.
Widacki J., Czego nie powiedział generał Kiszczak, Warszawa 1992.
 
36.
Widacki J., Kryminalistyka, Warszawa 2008.
 
37.
Widacki J., Konieczny J., Kryminalistyka, Warszawa 1999.
 
38.
Zaborowski J., Ustrój Milicji Obywatelskiej. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 1988.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top