PL EN RU
Management of terror in stalemate. The consequences of political emancipation for the mechanisms of power in Spain
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2022-10-10
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main problem of this article is constructed in the form of the question “How has the political emancipation of citizens affected the mechanisms of power in Spain after 2011?” and focuses on the analysis of the changes taking place in the local political order as a consequence of individuals’ aspirations to secure their own political subjectivity. The transfer of votes to the Podemos party is treated as a result of seeking a new framework for political action by the left-wing voters under the conditions defined by terror management theory as a existential terrorism of globalization.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (27)
1.
Arendt H., Kondycja ludzka, Warszawa 2020.
 
2.
Baka Ł., Lęk przed śmiercią, terroryzm a poczucie jakości życia. Perspektywa teorii opanowania trwogi, «Psychologia Jakości Życia» 2005, t. 4, nr 1.
 
3.
Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa 2005.
 
4.
Costantini L., Aquí mando yo. Historia íntima de Podemos, Madrid 2019.
 
5.
Costantini L., Al olor del dinero. La verdadera historia de Podemos, Madrid 2021.
 
6.
Deusdad B., El concepto del liderazgo político carismático: Populismo y identidades, «Revista de Ciencias Humanas y Sociales» 2003, vol. 19, nr 41.
 
7.
Dymkowski M., W sprawie nomotetycznych aspiracji psychologii społecznej, «Psychologia Społeczna» 2011, t. 64 (19).
 
8.
Fernandez-Albertos J., Kuo A., Balcells L., Economic Crisis, Globalization, and Partisan Bias: Evidence from Spain, «International Studies Quarterly» 2013, vol. 57, nr 4.
 
9.
Fominaya, C.F., Democracy reloaded: Inside Spain’s political laboratory from 15- M to Podemos, Oxford 2020.
 
10.
Kowalik S., Globalizacja jako kontekst funkcjonowania psychologicznego ludzi, «Nauka» 2015, nr 1.
 
11.
Miszalska A., Transformacja ustrojowa a poczucie podmiotowości – alienacji politycznej, «Studia Socjologiczne» 1993, Nr 3–4 (130–131).
 
12.
Młyńczyk Ł., Miedzy kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych, Warszawa 2015.
 
13.
Nocoń J., Dewaluacja wartości politycznych jako przesłanka alienacji elit władzy, «Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z nauk społecznych» 2000, z. 15.
 
14.
Pawełczyk P., Socjotechnika lęku – zastosowanie w XXI wieku, «Przegląd Politologiczny» 2019, nr 1.
 
15.
Redondo Rodales J., Podemos. Cuando lo nuevo se hace viejo, Madrid 2019.
 
16.
Rivero J., Conversación con Pablo Iglesias, Madrid 2014.
 
17.
Rivero J., Podemos. Objetivo: asaltar los cielos, Madrid 2015.
 
18.
Rodríguez Prado J.M., Vélez I., Armesilla S., Carvallo Robredo I., Podemos ¿comunis-mo, populismo o socialfascismo?, Oviedo 2016.
 
19.
Skarżyński R., W poszukiwaniu istoty polityki i tego, co polityczne. Tomasz Mann, Max Weber, Carl Schmitt i Hannah Arendt pomiędzy emocjami, marzeniami i poczuciem rzeczywistości, «Acta Universitatis Wratislaviensis» 2010, nr 3240.
 
20.
Ścigaj P., Państwo do bicia? „Trwoga smoleńska” i jej możliwe konsekwencje dla postaw politycznych w perspektywie teorii opanowywania trwogi w piata rocznicę katastrofy 10/04, [w:] F. Pierzchalski, J. Golinowski (red.), Socjotechnika lęku w polityce, Bydgoszcz 2016.
 
21.
Ścigaj P., Polityka lęku? O możliwości badania polskiego dyskursu politycznego z perspektywy teorii opanowywania trwogi, «Zeszyty prasoznawcze» 2014, t. 57, nr 2 (218).
 
22.
Tímermans A., ¿Podemos?, Madryt 2015.
 
23.
Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Kraków 2000.
 
24.
Torreblanca J.I., Asaltar los cielos. Podemos o la política después de la crisis, Barcelona 2015.
 
25.
Turska-Kawa A., Specyfika motywacji w aktywności politycznej, [w:] J. Golinowski, F. Pierzchalski (red.), Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne, Bydgoszcz 2011.
 
26.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2008.
 
27.
Wieczorek-Orlikowska J., Podmiot polityki w świetle teorii systemowo-funkcjonalnej Niklasa Luhmanna, Bydgoszcz 2021.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top