PL EN RU
The Offer for a Political Centre in the Parliamentary Campaign of the Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość) Election Committee. Rhetoric, or Willingness to Political Correction?
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Despite the polarization of Polish politics after 2005, there are appearing offers addressed to a moderate political centre. During the parliamentary campaign 2019, elements of such an offer resonansed in the election message of the “Law and Justice” (Prawo i Sprawiedliwość) election committee as well. However, the essence of its campaign seems to be mobilizing various groups of voters by displaying the axis of political and social sharp divisions, and its moderate tones can be considered mainly as political rhetoric. The perspective of creating a moderate political centre is brought by the possible independence of “Agreement Jarosław Gowin’s” (Porozumienie Jarosława Gowina). The redefinition of existing political polarization axes seems to be the way to build a political centre in Poland.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (16)
1.
A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2015, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2016.
 
2.
M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po roku 1989, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 
3.
M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społe- czeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War- szawa 2003.
 
4.
L. Kolarska-Bobińska, Polityczne centrum według opinii wyborców oraz wyborów partyjnych, [w:] P. Kosiewski (red.), Partie i zmiany granic polityki, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2009.
 
5.
I. Krzemiński, Liberalizm i polityczne centrum, [w:] P. Kosiewski (red.), Partie i zmiany granic polityki, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2009.
 
6.
W. Łukowski, I. Sadowski, Podział społeczno-polityczny w Polsce. Kilka uwag teoretycznych, «Studia Politologiczne» 2013, vol. 29.
 
7.
J.A. Majcherek, Siła liberalnego centrum w syntezie różnych liberalizmów, [w:] Partie i zmiany granic polityki, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2009.
 
8.
R. Marzęcki, Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 
9.
P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Studium Generale Europa. Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2001.
 
10.
P. Obacz, Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2018.
 
11.
K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
12.
W. Sokół, Systemy partyjne, [w:] W. Sokół, S. Żmigrodzki (red.), Współczesne systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 
13.
J. Szacki, Gdzie jest dziś miejsce na liberalne centrum?, [w:] P. Kosiewski (red.), Partie i zmiany granic polityki, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2009.
 
14.
D. Szczepański, Centrolewica czy centroprawica? Budowa wielkiej formacji solidarnościowej w myśli politycznej Unii Wolności, «Historia i Polityka» 2011, nr 6 (13).
 
15.
P. Śpiewak, Kształty polskiego liberalizmu, [w:] P. Kosiewski (red.), Partie i zmiany granic polityki, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2009.
 
16.
W. Wojtasik, Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top