PL EN RU
ON THE NEED TO POSE NEW RESEARCH QUESTIONS CONCERNING THE HISTORY OF THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC. AN APPROACH FROM THE PERSPECTIVE OF THE 25 YEARS OF THE POLISH THIRD REPUBLIC
 
 
More details
Hide details
1
pracownik naukowy w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej – Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2019-12-24
 
 
Studia Politologiczne 2015;35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Posing new questions concerning the period of the Polish People’s Republic is the domain of what is called the politics of memory. It has been 25 years since the end of the Polish People’s Republic. There is a need to look at this period of the history of the Polish State and society from a long-time perspective. The new research questions should address the important processes that affected the shape of the society in the second half of the 20th century. The celebration of the Great Millennium Jubilee is an ideal subject matter for the politics of memory. Another field that necessitates a new research is the social activity of the citizens. What is necessary for an overall picture of the political life, is a study of the authority and the opposition. The picture of the agricultural reform of the 1940s that emerges from the history of historiography is full of contradictions. New questions concerning this reform need to be posed and confronted with the old literature. The process of industrialisation also needs a new perspective. The disputes on the interpretation of the processes of the Polish People’s Republic present an opportunity to sum up the history of the historiography of this period and inspire the future research.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (29)
1.
A. Ajnenkiel, Kilka uwag w sprawie badań nad 20-leciem międzywojennym, „Kwartalnik Historyczny” 1956, nr 6.
 
2.
J. Buszko, Historia Polski 1864–1948, Warszawa 1978.
 
3.
A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2007.
 
4.
M.M. Drozdowski, W sprawie badań nad gospodarką Polski przedwrześniowej, „Przegląd Historyczny” 1957, nr 1.
 
5.
Dyskusja nad historią państwa i prawa Polski 1918–1939, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1964, nr 1.
 
6.
Dyskusja nad stanem badań okresu 20-lecia międzywojennego, „Dzieje Najnowsze” 1971, nr 4.
 
7.
A. Friszke, A. Paczkowski (red.), Opozycja i opór społeczny w Polsce ( 1945–1980). Materiały z konwersatorium z 20 lutego 1991 r., Warszawa 1991.
 
8.
J.A. Gierowski, Historia Polski 1505–1864, cz. I i II, Warszawa 1978.
 
9.
L. Grosfeld, Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929–1933, Warszawa 1952.
 
10.
J. Holzer, „Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia, Warszawa 1983.
 
11.
H. Jędruszczak, Miasta i przemysł w okresie odbudowy, [w:] F. Ryszka (red.), Polska Ludowa 1944–1950. Przemiany społeczne, Wrocław 1974.
 
12.
K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Warszawa 1984.
 
13.
J. Kofman, Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-społeczne Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce, Warszawa 1986.
 
14.
Z. Landau, Przegląd publikacji z zakresu historii gospodarczej II Rzeczypospolitej z lat 1962–1969, „Kwartalnik Historyczny” 1970, nr 4.
 
15.
Z. Landau, Gospodarka polska lat 1918–1939 w publikacja powojennych, „Kwartalnik Historyczny” 1962, nr 1.
 
16.
Z. Landau, Oligarchia finansowa, [w:] Landau Z., Tomaszewski J., Druga Rzeczpospolita. Gospodarka – społeczeństwo- miejsce w świecie, Warszawa 1977.
 
17.
A. Łuczak, Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji, Warszawa 2010, 2012.
 
18.
W. Makowski, Państwo społeczne, Warszawa 1936.
 
19.
T. Mołdawa (wybór i oprac.), Konstytucje polskie 1918–2008, Warszawa 2008.
 
20.
A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995.
 
21.
J. Popkiewicz, F. Ryszka, W sprawie wewnętrznej periodyzacji tzw. okresu międzywojennego historii Polski, „Kwartalnik Historyczny” 1957, nr 4–5.
 
22.
W. Roszkowski, Historia Polski 1914–1993, Warszawa 1994.
 
23.
H. Słabek, Dzieje polskiej reformy rolnej 1944–1948, Warszawa 1972.
 
24.
H. Słabek, Wieś i rolnictwo, [w:] Polska Ludowa 1944–1950. Przemiany społeczne, pod red. F. Ryszki, Wrocław 1974.
 
25.
J. Topolski (red.), Dzieje Polski, Warszawa 1978 (wyd. II).
 
26.
J. Topolski, Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury, t. I–VI, Poznań 1993–1998.
 
27.
A.Wolff-Powęska, Polityka historyczna, „Transodra” online, http://www.transodra-online/pl....
 
28.
J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1978.
 
29.
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top