PL EN RU
Demographic norm in elections to municipal councils on the basis of the Electoral Code
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Дата публикации: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
An institution often associated with the concept of the local government electoral system is the demographic norm, which marks the boundary between the majority and proportional systems. The aim of this article was the analysis and evaluation of the course of legislative work devoted to the inclusion of the demographic norm in elections to municipal councils under the Electoral Code. The analysis allows for the assumption that the current model of appointing municipal councils is a compromise solution, partly taking into account the arguments of the supporters of the principle of majority and proportionality.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (40)
1.
Antoszewski A., Alberski R., Systemy wyborcze, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 2008.
 
2.
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 
3.
Banaszak B., Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego, Toruń 2008.
 
4.
Bąkiewicz M., System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim, Toruń2008.
 
5.
Biskup B., Opinia z dnia 8 grudnia 2017 r. na temat skutków wejścia w życie projektowanych zmian w poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
 
6.
Bogdanor V., Introduction, [w:] V. Bogdanor, D. Butler (red.), Democracy and Elections. Electoral Systems and Their Political Consequences, Cambridge 1983.
 
7.
Chmaj M., Opinia prawna z dnia 14 czerwca 2009 r. w sprawie ogólnej oceny poselskiego projektu ustawy – kodeks wyborczy (druk nr 1568).
 
8.
Chmaj M., Zasady polskiego prawa wyborczego, [w:] M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
 
9.
Chmaj M., Ekspertyza prawna z dnia 30 listopada 2017 r. w przedmiocie: zgodności z Konstytucją poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
 
10.
Chruściak R., System wyborczy i wybory w Polsce 1989–1998. Parlamentarne spory i dyskusje, Warszawa 1999.
 
11.
Czaplicki K.W., Art.88, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Samorządowe prawo wyborcze, Warszawa 2006.
 
12.
Dauter B., Art.415, [w:] K.W. Czaplicki et al., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 
13.
Farrell D.M., Electoral Systems. A Comparative Introduction, New York 2001.
 
14.
Flis J., Opinia z dnia 30 czerwca 2009 r. o projekcie Kodeksu wyborczego (druk sejmowy nr 1568).
 
15.
Gebethner S., Prawo i system wyborczy w świetle realizacji Konstytucji, [w:] Z. Jarosz (red.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 
16.
Gendźwiłł A., Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku, [w:] Co się stało 16 listopada?, Warszawa 2019.
 
17.
Golder M., Democratic Electoral Systems Around the World, 1946–2000, «Electoral Studies» 2005, vol. 24, no. 2.
 
18.
Górski G., Opinia z dnia 30 czerwca 2009 r. do projektu ustawy Kodeks wyborczy (druk sejmowy 1568).
 
19.
Haman J., Demokracja, decyzje, wybory, Warszawa 2003.
 
20.
Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
 
21.
Kubas S., System wyborczy a model polskiej demokracji, «Studia Wyborcze» 2008, t. 6.
 
22.
Michalak B., Deformacje wyników wyborów, [w:] B. Michalak, A. Sokala (red.), Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
 
23.
Michalak B., Formuła wyborcza, [w:] B. Michalak, A. Sokala (red.), Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
 
24.
Mordwiłko J., Ewolucja prawa wyborczego i wyborów do samorządu terytorialnego w latach 1990–2000, [w:] Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000), Warszawa 2000.
 
25.
Mordwiłko J., Wybrane problemy prawa wyborczego do organów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] S.J. Jaworski, K.W. Czaplicki (red.), Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, Warszawa 2011.
 
26.
Nohlen D., Prawo wyborcze i system wyborczy. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.
 
27.
Paruch W., Opinia z dnia 10 czerwca 2009 r. na temat ogólnej oceny poselskiego projektu ustawy – Kodeks wyborczy (druk sejmowy nr 1568).
 
28.
Ptak A., Ewolucja systemu wyborczego do organów samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] A. Stelmach (red.), Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratycznych w Polsce, Poznań 2010.
 
29.
Przywara M., System wyborczy do Sejmu i do Senatu RP po 1989 roku – ciągłość i zmiany, Warszawa 2012.
 
30.
Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborze społeczeństwa polskiego 1980–1995, Warszawa 1997.
 
31.
Rakowska-Trela A., Opinia prawna z dnia 29 listopada 2017 r. – ocena zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
 
32.
Skotnicki K., Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki, «Przegląd Sejmowy» 2007, nr 2.
 
33.
Skotnicki K., Przebieg prac nad kodeksem wyborczym, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
 
34.
Skrzydło W., Prawa wyborcze obywateli, [w:] M. Chmaj, W. Orłowski, W. Skrzydło, Z. Witkowski, A. Wróbel, Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. III. Wolności i prawa polityczne, Kraków 2002.
 
35.
Sokala A., Opinia z dnia 29 listopada 2017 r. – w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
 
36.
Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.
 
37.
Szymanek J., Optymalizacja formuły wyborczej. Dylematy wyboru ordynacji proporcjonalnej czy większościowej?, «Studia Wyborcze» 2007, t. 4.
 
38.
Szymanek J., Opinia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
 
39.
Uziębło P., Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r., Warszawa 2018.
 
40.
Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i do Senatu, Warszawa 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top