PL EN RU
Modernization of public administration in Poland in the 21st century – theoretical assumptions and administrative practice
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Systemów Politycznych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Дата публикации: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Both structures – government (or more broadly state) and local administration have been functioning in the contemporary Polish state for over 20 years. Hence, a natural analytical procedure is to review the structures and principles of operation, including, in particular, their efficiency and effectiveness. The subject of the article is to make a political science analysis in the context of postulates submitted (mainly by academic and scientific circles) relating to the modernization of public administration in Poland in the 21st century and to compare it with the administrative practice of the contemporary Polish state. Several research methods were used in the presented article: historical-descriptive analysis, legal-institutional analysis, comparative and systemic method.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (28)
1.
Calame P., Proces reform w administracji publicznej, [w:] J. Czaputowicz (red.), Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, Warszawa 2010.
 
2.
Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2007.
 
3.
Hausner J., Mazur S. (red.), Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej, Kraków 2015, https://www.euroreg.uw.edu.pl/... (16.02.2022).
 
4.
Itrich-Drabarek J. (red.), Modernizacja administracji publicznej, Warszawa 2018.
 
5.
Itrich-Drabarek J., Transformacja administracji publicznej, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 15.
 
6.
Jackiewicz I., Modernizacja administracji publicznej a nowe perspektywy w zarządzaniu. W poszukiwaniu modelu sprawnego działania, «Przedsiębiorczość i zarządzanie» 2013, vol. XIV, z. 8.
 
7.
Jaworska-Dębska B., Kledzik P., Sługocki J. (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Warszawa 2020.
 
8.
Kiełmiński Z. (red.), Reforma administracji publicznej RP, Warszawa 1994.
 
9.
Kulesza M., Izdebski H., Administracja publiczna: zagadnienia ogólne, Warszawa 2000.
 
10.
Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
 
11.
Magiera M., Modernizacja administracji publicznej z perspektywy obszaru metropolitarnego, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2015, R. LXXVII, z. 1.
 
12.
Makowski G., Dla państwa i obywateli. Diagnoza i propozycje reformy służby cywilnej, Warszawa 2019.
 
13.
Mołdawa T., Wojtaszczyk K.A. (red.), Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do UE, Warszawa 2003.
 
14.
Nowiak W., Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku: ewolucja i dylematy wyboru systemu w społeczeństwach dobrobytu: wnioski praktyczne, Poznań 2011.
 
15.
Osiński J. (red.), Administracja publiczna: między polityką, prawem i ekonomią: jubileusz 10-lecia Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Warszawa 2010.
 
16.
Osiński J. (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku: wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2011.
 
17.
Piasecki A.K., Administracja polskich gmin wobec aktualnych wyzwań europeizacji i globalizacji, «Rocznik Administracji Publicznej» 2016, vol. 2.
 
18.
Podgórniak-Krzykacz A., Kierunki modernizacji administracji samorządowej w Polsce i w Niemczech – przykład miast na prawach powiatu, «Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica» 2010, vol. 245.
 
19.
Przywora B., Bielecki L., O potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej – w poszukiwaniu modelu po 20 latach reformy, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G» 2017, vol. LXIV, nr 2.
 
20.
Raszewska-Skałecka R., W obliczu administracji świadczącej i jej zadań publicznych w ujęciu nauk administracyjnych, [w:] J. Blicharz, R. Raszewska-Skałecka (red.), Efektywność ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej. Studium prawno-administracyjne, Wrocław 2020.
 
21.
Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej: koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
 
22.
Rydlewski G., Modernizacja administracji: studium polityk administracyjnych, Warszawa 2015.
 
23.
Rydlewski G., Rządowy system decyzyjny w Polsce: studium politologiczne okresu transformacji, Warszaw 2002.
 
24.
Skoczylas D., Znaczenie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej, [w:] B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Warszawa 2020.
 
25.
Swianiewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, «Studia Regionalne i Lokalne» 2005, nr 4.
 
26.
Szafrański B., Główne wyzwania związane z modernizacją funkcjonowania państwa, «Roczniki Kolegium Analiza Ekonomicznych» 2013, vol. 29.
 
27.
Wojtaszczyk K.A., Jarosińska M. (red.), EU-enlargement to the East: „Public administration in Eastern Europe and European Standars, Warszawa 2000.
 
28.
Zieliński E., Zagadnienia administracji publicznej, Warszawa 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top