PL EN RU
Between enslavement and agency. Selected issues in the field of political agency
 
More details
Hide details
1
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
Publication date: 2023-04-04
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article deals with issues in the field of enslavement and agency. Slavery is understood as an area of political science research located at the intersection of issues of political agency and theories of power. In the first part, slavery is treated as a form of enslavement, and other forms of enslavement are presented using a modified, four-part scheme proposed by Szymon Wróbel. The second part describes some fields of transgression, emancipation and agency.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (36)
1.
Adorno T., Dialektyka negatywna, PWN, Warszawa 1986.
 
2.
Adorno T., Horkheimer M., Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, Warszawa 1994.
 
3.
Althusser L., Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Wskazówki do badań, ,«Nowa Krytyka» 24.02.2017.
 
4.
Bales K., Jednorazowi ludzie. Nowe niewolnictwo w gospodarce światowej, w Podwórku, Gdańsk 2019.
 
5.
Balibar É., Filozofia Marksa, Warszawa 2007.
 
6.
Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006.
 
7.
Buck-Morss S., Hegel, Haiti i historia uniwersalna, Warszawa 2014.
 
8.
de Angelis M., Ogólny wzór dóbr wspólnych, ,«Praktyka Teoretyczna» 2017, nr 3, t. 25.
 
9.
Derrida J., O gramatologii, Warsza wa 1999.
 
10.
Dobrowolski J., Niewolnicy i panowie. Sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego, Warszawa 2020.
 
11.
Dybel P., Wróbel Sz., Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, IFiS PANAletheia, Warszawa 2008.
 
12.
Esposito R., Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka, Kraków 2015.
 
13.
Foucault M., Wola wiedzy, [w:] M. Foucault, Historia seksualności, Warszawa 1995.
 
14.
Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, Warszawa 1998.
 
15.
Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 2020.
 
16.
Golka M., Paradoksy wolności, Warszawa 2017.
 
17.
Karwat M., O kryteriach podmiotowości politycznej. Remanent pojęciowy, [w:] W. Bulira (red.), Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, Lublin 2018.
 
18.
Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2011.
 
19.
Lukes S., Niezwykłe Oświecenie profesora Caritata. Komedia idei, Warszawa 2003.
 
20.
Majewska E., Feminist Antifascism. Counterpublics of the Common, London–New York 2021.
 
21.
Marcuse H., Eros i cywilizacja, Warszawa 1998.
 
22.
Marks K., Engels F., Ideologia niemiecka. Krytyka najnowszej filozofii niemieckiej w osobach jej przedstawicieli – Feuerbacha, B. Bauera i Stirnera, tudzież niemieckiego socjalizmu w osobach różnych jego proroków, [w:] K. Marks, F. Engels, Warszawa 1961.
 
23.
Marks K., Tezy o Feuerbachu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1961.
 
24.
Marks K., Krytyka Programu Gotajskiego, [w:] K. Marks, Pisma wybrane. Człowiek i socjalizm, Warszawa 1979.
 
25.
Moore J.W., Narodziny Taniej Natury, [w:] J.W. Moore (red.), Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, Poznań 2021.
 
26.
Moll Ł., Sytuując to, co wspólne. De Angelis, Agamben i zewnętrze kapitalizmu, «Praktyka Teoretyczna» 2017, nr 3, t. 25.
 
27.
Moll Ł, Pospiszyl M., Stawanie się motłochem. Wielogatunkowe dobra wspólne poza nowoczesnością, «Praktyka Teoretyczna» 2020, nr 3, t. 37.
 
28.
Patterson O., Wolność, niewolnictwo i nowoczesna konstrukcja uprawnień, [w:] H. Joas, K. Wiegandt (red.), Kulturowe wartości Europy, Warszawa 2012.
 
29.
Pomieciński A., Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości, Poznań 2013.
 
30.
Rasiński L., Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej, Warszawa 2012.
 
31.
Sawczyński P., Polityczność podmiotu. Spór o podmiotowość polityczną w świetle zwrotu językowego, Kraków 2016.
 
32.
Scott J.C., Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press 1985.
 
33.
Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996.
 
34.
Wróbel Sz., Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej, Poznań 2002.
 
35.
Ziętek A., O polityce i nowej metodologii jej badań. Przykład nieformalnych ruchów społecznych, [w]: W. Bulira (red.), Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, Lublin 2018.
 
36.
Zybertowicz A., Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top