PL EN RU
Spatial order as a commune’s own task. Crisis in space management
 
 
More details
Hide details
1
LEXPLAN
 
 
Publication date: 2023-04-04
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The spatial order constitutes the first commune’s own task among those listed exhaustively by the legislator. In fact, the full responsibility for defining areas has been entrusted to the commune authorities as they have been equipped with appropriate spatial planning tools, which make it possible to realize their sovereign competencies. However, space disharmony is raised in the scientific discourse as well as in media reports and political disputes. The aim of this article is an attempt to perform a synthetic analysis of both theoretical and practical significance and the use of spatial planning tools by commune authorities.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (14)
1.
Bąkowski T., O wolności budowlanej de lege lata i de lege ferenda, «Gdańskie Studia Prawnicze» 2015, nr 1.
 
2.
Borkowski P., Burnewicz J., Koźlak A., Pawłowska B., Ważna A., Transport a organizacja przestrzeni w życiu społeczno-gospodarczym, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Studia nad chaosem przestrzennym. Koszty chaosu przestrzennego, Warszawa 2018.
 
3.
Brzezicki T., Brzezińska-Rawa A., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – charakter prawny, treść oraz skutki ekonomiczne, [w:] W. Szwajdler (red.), Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013.
 
4.
Gibas P., Haffner K., Społeczne i ekonomiczne koszty bezładu przestrzeni – osadnictwo obszarów wiejskich, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Studia nad chaosem przestrzennym. Koszty chaosu przestrzennego, Warszawa 2018.
 
5.
Izdebski W., Śleszyński P., Malinowski Z., Kursa M., Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce, «Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich», http://www.infraeco.pl/pl/art/... (19.09.2022).
 
6.
Karpiuk M., Udział czynnika społecznego w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, «Samorząd Terytorialny» 2017, nr 1–2.
 
7.
Kopeć A., Słabość i skutki prawnych regulacji związanych z procedurą sporządzania projektu decyzji o warunkach zabudowy, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Warszawa 2011.
 
8.
Niewiadomski Z., Uwarunkowania prawne lokalnej polityki przestrzennej, [w:] J. Chmielewski, G. Węcławowicz (red.), Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2010.
 
9.
Nowak M., Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wady, zalety i postulowane zmiany, [w:] I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012.
 
10.
Nowicki H., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako polityka działania państwa, [w:] W. Szwajdler (red.), Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013.
 
11.
Siemiński W., Społeczna wartość ładu przestrzennego, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Studia nad chaosem przestrzennym. Koszty chaosu przestrzennego, Warszawa 2018.
 
12.
Śleszyński P., Deręgowska A., Kubiak Ł., Sudra P., Zielińska B., Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2018.
 
13.
Śleszyński P., Potencjalne koszty odszkodowawcze związane z niewłaściwym planowaniem przestrzennym w gminach, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Studia nad chaosem przestrzennym. Koszty chaosu przestrzennego, Warszawa 2018.
 
14.
Śleszyński P., Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Studia nad chaosem przestrzennym. Koszty chaosu przestrzennego, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top