PL EN RU
Historia w służbie polityki? Historiografia Ziem Odzyskanych w pierwszej dekadzie Polski Ludowej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po II wojnie światowej nastąpiło przesunięcie granic państwa polskiego na zachód. Tereny przyłączone do Polski tzw. Ziemie Odzyskane, na przestrzeni wieków wchodziły w skład różnych organizmów państwowych. Z tego względu prawo narodu polskiego, jak i sama „polskość” tych ziem była kwestionowana. Władza Ludowa przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję propagandową mającą na celu udowodnienie prawa Polski do tych ziem. W akcję tą włączyły się środowiska historyków z różnych ośrodków akademickich. Historiografii pierwszej dekady Polski Ludowej często stawia się zarzut tendencyjności i „ służalczości” w stosunku do nowej władzy. Głównym celem artykułu jest obalenie tego stereotypu. Autorka prezentuje historię instytucji naukowych zajmujących się problematyką Ziem Odzyskanych, sylwetki wybitnych historyków i efekty ich pracy naukowej nad dziejami Górnego i Dolnego Śląska oraz Pomorza Zachodniego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
W. M. Góralski, Podstawy prawne. Przedmiot i program przewłaszczenia własności niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych na podstawie i w ramach umowy poczdamskiej, [w:] W. M. Góralski, Polska – Niemcy 1945–2009. Prawo i polityka, Warszawa 2009.
 
2.
J. Jasiński, Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane, [w:] A. Sakson (red.), Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005, Poznań 2006.
 
3.
Z. Kaczmarczyk, Krótkie dzieje Śląska w wiekach średnich, Warszawa 1946.
 
4.
J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945, Warszawa 1992.
 
5.
K. Kersten, Jałta w polskiej perspektywie, Warszawa 1989.
 
6.
B.A. Klafkowski, Umowa Poczdamska a sprawy polskie 1945–1970, Poznań 1970.
 
7.
W. Korcz, Ziemie Zachodnie w badaniach historyków polskich, Zielona Góra 1989.
 
8.
M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004.
 
9.
T. Kulak, Nauki historyczne w pięćdziesięcioleciu Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] T. Kulak (red.), Rola Uniwersytetu Wrocławskiego w nauce po II wojnie światowej i jego wkład do rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych, Wrocław 1995.
 
10.
E. Maleczyńska, B. Olszewicz, Z. Rysiewicz, Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, tom I Przyroda, gospodarka, Wrocław 1948.
 
11.
E. Maleczyńska, B. Olszewicz, Z. Rysiewicz, Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, tom II Dzieje. Kultura, Wrocław 1948.
 
12.
K. Maleczyński, Dzieje Wrocławia, część I: do roku 1526, Katowice 1948.
 
13.
L. M. Nijakowski, Polska polityka pamięci, esej socjologiczny, Warszawa 2008.
 
14.
J. J. Nikisch, Korzenie myśli zachodniej Instytutu Zachodniego, „Przegląd Zachodni” 1994, nr 3.
 
15.
E. Osmańczyk, Nowy obraz dziejów Śląska, „Nowe Drogi” 1953, nr 1.
 
16.
B. Pasierb, Polskie prace przygotowawcze do Traktatu Pokojowego z Niemcami 1916–1949. Instytucje – ludzie – problemy, Wrocław 1996.
 
17.
K. Piwarski, Historia Śląska w zarysie, Katowice 1947.
 
18.
R. Stobiecki, Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce – druga połowa lat czterdziestych i początek lat pięćdziesiątych, Łódź 1993.
 
19.
G. Strauchold, Myśl Zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003.
 
20.
G. Strauchold, Powojenna historia Dolnego Śląska w badaniach historycznych do 1956 r., [w:] W. Kucharski, G. Strauchold (red.), Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, Wrocław 2011.
 
21.
T. Suleja, Nauka pod ciśnieniem ideologii (na przykładzie ośrodka wrocławskiego) 1949–1955, [w:] Cz. Osękowski (red.), Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, Zielona Góra 1999.
 
22.
T. Suleja, Uniwersytet Wrocławski w okresie centralizmu stalinowskiego 1950–1955, Wrocław 1995.
 
23.
R. Lutman, K. Popiołek (red.), Śląsk. Ziemia i ludzie, Katowice 1948.
 
24.
J. Tyszkiewicz, Propaganda tzw. Ziem Odzyskanych w latach 1945–1948,.
 
25.
[w:] W. Kucharski, G. Strauchold (red.), Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, Wrocław 2011.
 
26.
U. Urban, Władza Ludowa a literaci. Polityka władz wobec środowiska Związku Zawodowego Literatów Polskich 1947–1950, Warszawa 2006.
 
27.
Z. Wojciechowski, Państwo polskie wieków średnich: dzieje ustroju, Poznań 1945.
 
28.
Z. Wojciechowski, Polska – Niemcy. Dziesięć wieków zmagania, Warszawa 1945.
 
29.
Z. Wojciechowski, Rozwój terytorialny Prus w stosunku do ziem macierzystych Polski, Toruń 1933.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top