PL EN RU
Constitutional Regulation on the Oath of the State President. Case of the Republic of Latvia
 
 
Więcej
Ukryj
1
dean of the Faculty of Law, University of Latvia, associate professor at the State Law department Faculty of Law, University of Latvia
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
In the article the author points out constitutional status of the oath of the State President of the Republic of Latvia. In the article procedural aspects, like giving of the oath, is explained; by providing examples of oath giving and also pointing out some problematical or unclear aspects author explains importance of it. As the oath contains several values which bide the State President, article provides theoretical and axiological explanation of it`s content, clearing up so called material aspects of the oath. Taking into consideration importance of the oath of the State President, author points out problematical aspects of liability of the State President in Latvia.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (38)
1.
D. Amoliņa, Valsts prezidenta ietekme tautsaimniecībā, “Jurista vārds” Nr 52 (751), 18.12.2012.
 
2.
A. Auziņš, Ādmīdiņš R, Brīvās Latvijas prezidenti, Rīga: Jumava, 2003.
 
3.
R. Balodis, Latvijas Republikas Satversmes ievads, [in:] Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis 2014.
 
4.
K. von Beyme, Parliamentary Democracy. Democratization, Destabilization, Reconsolidation, 1789–1999, Macmillan Press Ltd 2000.
 
5.
R. Boston, So, help me Gods? “Church & State” January 2013, Vol. 66, Issue 1. Constitutions Compared. An Introduction to Comparative Constitutional Law. Antwerpen: Intersentia 2009.
 
6.
K. Dišlers, Latvijas Republikas Prezidenta politiskā atbildība, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” Nr 2, 1922.
 
7.
K. Dišlers, Latvijas valsts prezidenta competence, “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” Nr 3, 1922.
 
8.
M. Drēģeris, Valsts prezidenta loma Saeimas atlaišanas gadījumā, “Jurista vārds” Nr 46 (745), 13.11.2012.
 
9.
K. Dunaj, Political responsibility of the President, [in:] Liability of Public Officers. Selected issues, Plock 2013.
 
10.
E. Grigore-Bāra, A. Kovaļevska, L. Liepa, E. Levits, M. Mits, D. Rezevska, J. Rozenvalds, G. Sniedzīte, Satversmes 1. panta komentārs, [in:] Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi, Rīga: Latvijas Vēstnesis 2014.
 
11.
A. Guļāns, Dekorācija vai pēdējā barjera? http://www.diena.lv/arhivs/dek..., 13.10.2015.
 
12.
K. Hakelis, Zvērests un zvērināšanas tiesības, ieceļot tiesu varai piederīgas personas, “Jurista vārds” Nr 22 (289), 10.06.2003.
 
13.
P. Horwitz, Honor`s Constitutional Moment: The Oath and Presidential Transitions, “Northwestern University Law Review” Vol. 103, 2009.
 
14.
E. Kūris, Constitutional Principles in the Jurisprudence of the Constitutional Court, [in:] E. Jarašiūnas, E. Kūris, E. Lapinskas, A. Normants, V. Sinkevičius, S. Stačiokas, Constitutional justice in Lithuania, Vilnius: Constitutional Court of the Republic of Lithuania 2003.
 
15.
G. Kūtris, Satversme ir jāciena kā dokuments, ko esam paši sev pieņēmuši, “Jurista vārds” Nr 45 (744), 06.22.2012.
 
16.
G. Kūtris, Vienlīdzības princips Latvijas Republikas Satversmes tiesas praksē, [in:] Konstitucionālās doktrīnas attīstība Konstitucionālajā tiesā. Satversmes tiesas 2014. gada konferences materiālu krājums, Rīga: Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2014.
 
17.
S. Lasmane, A. Milts, A. Rubenis, Ētika, Rīga: Zvaigzne 1992.
 
18.
E. Levits, Par latviešu valodu Satversmes 4. pantā nacionālas valsts kontekstā, “Jurista vārds” 25.10.2011, Nr 43 (690).
 
19.
E. Levits, Satversmes 91. Panta komentārs, [in:] Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Rīga: Latvijas Vēstnesis 2011.
 
20.
Ch. Mollers, The three Branches. Ed. M. Loughlin, J.P. McCormick, N. Walker, Oxford University Press 2013.
 
21.
Obama Isn’t the First President to Retake Oath -- or Forgo Bible. http://www.washingtonpost.com/.... html, 12.10.2015.
 
22.
Obama retakes oath of office after inauguration stumble. http://www.theguardian.com/wor..., 12.10.2015.
 
23.
S. Osipova, Zvērests ir sena tradīcija, kur jāievēro precīza forma “Jurista vārds” 25.oktobris, 2011, Nr 43 (690).
 
24.
Paksas v. Lithuania. (Application no. 34932/04). Judgement of the Grand Chamber on 6 January 2011, para 61. http://hudoc.echr.coe.int, 12.102015.
 
25.
R.M. Pious, Ch.H. Pyle, The President, Congress, and the Constitution: power and legitimacy in American politics, New York: Free Press 1984.
 
26.
J. Pleps, Par zvērēšanu un uzmanības vērtu precedent, “Jurista vārds” Nr 29 (287), 20.08.2003.
 
27.
J. Pleps, Par zvērēšanu un uzmanības vērtu precedent, “Jurista vārds” Nr 30 (288), 27.09.2003.
 
28.
J. Pleps, Satversmes iztulkošana, Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012.
 
29.
J. Pleps, E. Pastars, I. Plakne, Konstitucionālās tiesības, Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014.
 
30.
K. Prokop, Accountability for introducing extraordinary measures, [in:] Liability of Public Officers. Selected issues, Plock 2013.
 
31.
A. Rodiņa, Satversmes tiesas kompetence. Teorētiskais izvērtējums. Paplašināšanas iespējas, [in:] Konstitucionālās tiesas kompetence: robežas un paplašināšanas iespējas, Rīga: Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2014.
 
32.
A. Rodiņa, A. Spale, Satversmes 85. panta komentarz, [in:] Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole, Rīga: Latvijas vēstnesis 2013.
 
33.
M. Tomoszek, Changes of Constitutional Regulation of Responsibility of the President, Government and members of Parliament in the Czech Republic, [in:] Liability of Public Officers. Selected issues, Plock 2013.
 
34.
R. Treijs, Latvijas prezidenti 1918–1940, Rīga: Latvijas Vēstneša bibliotēka 2004.
 
35.
G. Ulmanis, Vieglprātīga iejaukšanās varas sadalē var radīt neparedzētas sekas, “Jurista vārds” Nr 52 (751), 18.12.2012.
 
36.
Valsts Prezidenta ievēlēšanas likums. Latvijas Vēstnesis. 2007. gada 17. maijs, Nr. 79.
 
37.
M. de Visser, Constitutional review in Europe. A Comparative Analysis, Oxford: Hart Publishing 2014.
 
38.
A. Zunda, Prezidents Alberts Kviesis. Ģenerālis Jānis Balodis, Rīga: B.I. 1992.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top