PL EN RU
PROTECTION OF THE DOMINANT ROLE OF THE CONSTITUTION AND THE SEPARATION OF POWER – A DISPUTE ABOUT THE METHODS OF MAKING LAW IN MODERN STATES
 
More details
Hide details
1
доктор Института политических наук Варшавского университета, занимается изучением конституционного права
 
 
Publication date: 2019-12-19
 
 
Studia Politologiczne 2018;48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis is devoted to the problem of protection of the dominant role of the constitution and the separation of power in the state. The author formulates a thesis that both parliaments and courts have predisposition to deform the balance of power in the state.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (52)
1.
B. Ackerman, Constitutional Politics/Constitutional Law, «The Yale Law Journal» 1989, vol. 99, no 3.
 
2.
B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym, Warszawa 2012.
 
3.
N.S. Bondar, Judicial Constitutionalism: Doctrine and Practice, Moscow 2016.
 
4.
A.R. Brewer-Carías (ed.), Constitutional Courts as Positive Legislators. A Comparative Law Study, Cambridge University Press 2013.
 
5.
M. Cappelletti, Repudiating Montesquieu? The Expansion and Legitimacy of “Constitutional Justice”, «Catholic University Law Review» 1985, Vol. 35, Issue 1.
 
6.
A. Chmielarz-Grochal, A. Michalak, J. Sułkowski (red.), Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa 2017.
 
7.
N.Ch. Corkin, Europeanization of Judicial Review, Routledge 2015.
 
8.
J.H. Ely, Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review, Harvard University Press 2002.
 
9.
S. Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007.
 
10.
S. Filipowicz, O władzy grzechu i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu, Warszawa 1992.
 
11.
A. Gamper, F. Palermo, The Constitutional Court of Austria: Modern Profiles of an Archetype of Constitutional Review, «Journal of Comparative Law» 2008, vol. 3, issue 2.
 
12.
M.J. Golecki, Między pewnością a efektywnością. Marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa, Warszawa 2011.
 
13.
W. Gromski, Legitymizacja sądów konstytucyjnych wobec władzy ustawodawczej, «Przegląd Sejmowy» 2009, № 4.
 
14.
R. Hirschl, The Political Origins of the New Constitutionalism, «Indiana Journal of Global Legal Studies» 2004, Vol. 11, Issue 1.
 
15.
H. Izdebski, Konstytucjonalizm – legicentryzm – ustawowy nihilizm prawny. O powołaniu naszych czasów do nauki konstytucji, «Państwo i Prawo» 2016, № 6.
 
16.
H. Kaczmarczyk, Legitymizacja sądownictwa konstytucyjnego, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Toruń 2017.
 
17.
P. Kaczmarek, Era prawodawców czy era tłumaczy?, [w:] P. Jabłoński (red.), Koniec teorii prawa?, Wrocław 2011.
 
18.
M. Kaleta, Aktywizm sędziowski w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego RP – zarys problematyki, [w:] R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, T. Wieciech, Ł. Jakubiak (red.), Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Kraków 2016.
 
19.
K.J. Kaleta, Wykładnia prawa jako forma władzy politycznej. Stanowiska wobec interpretacji konstytucji w doktrynie francuskiej, [w:] T. Stawecki, J. Winczorek (red.), Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, Warszawa 2014.
 
20.
J. Karp, J. Szymanek, Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształtowanie się prawa parlamentarnego, «Przegląd Sejmowy» 2009, № 4.
 
21.
M. Korycka-Zirk, Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności, Toruń 2017.
 
22.
M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013.
 
23.
M. Kruk, O sposobie powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, [w:] M. Grzybowski, P. Tuleja (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia konstytucyjne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, tom 1, Kraków 2014.
 
24.
M. Kruk, Polska nauka prawa konstytucyjnego a konstrukcja władzy ustawodawczej w Konstytucji RP – doświadczenia praktyki ustrojowej, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Toruń 2017.
 
25.
M. Kruk, K. Kubuj, M. Laskowska, J. Zaleśny, M. Godlewski, M. Olszówka, Representational mandate in the Polish Deputies’ practice, Warsaw 2013.
 
26.
P. Laidler, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa do polityki, Kraków 2011.
 
27.
D. Lis-Staranowicz, Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Olsztyn 2012.
 
28.
I. Małajny, R.M. Małajny, Zasada podziału władzy w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA, «Studia Iuridica Lublinensia» 2014, t. XXII.
 
29.
R.M. Małajny, Legitymacja sądownictwa konstytucyjnego, «Państwo i Prawo» 2015, № 10.
 
30.
R.M. Małajny, Rola Sądu Najwyższego w procesie wykładni Konstytucji USA, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, № XXXI.
 
31.
M.N. Marchenko (eds.), Separation of powers, Moscow 2004.
 
32.
D. Matthias, Constitutional Courts: Democracy vs. Juristocracy?, Faculty of Law Ghent University 2015.
 
33.
A.S. Miller, R.F. Howell, The Myth of Neutrality in Constitutional Adjudication, «The University of Chicago Law Review» 1960, vol. 27.
 
34.
M.L. Moses, Beyond Judicial Activism: when the Supreme Court is no Longer a Court, «Journal of Constitutional Law» 2011, Vol. 14, Issue 1.
 
35.
C. Nackenoff, Is There a Political Tilt to “Juristocracy”?, «Maryland Law Review» 2006, Vol. 65, Issue 1.
 
36.
R.A. Posner, The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint, «California Law Review» 2012, Vol. 100, No 3.
 
37.
D. Runciman, The Paradox of Political Representation, «Journal of Political Philosophy» 2007, nr 1.
 
38.
W. Sadurski, Prawo przed sądem. Studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008.
 
39.
A. Scalia, B.A. Garner, Reading Law. Interpretation of Legal Texts, Thomson/West. 2012.
 
40.
M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016.
 
41.
B.A. Strashun, Constitutional Judicial Control as a Factor in the Development of Constitutionalism, [in:] V. V. Komarova, G. D. Sadovnikova (eds.), Modern Russian Constitutionalism: Problems of Formation and Development Prospects, Moscow 2017.
 
42.
A. Sulikowski, Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny, Wrocław 2012.
 
43.
A. Sulikowski, Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokratyczność, «Państwo i Prawo» 2005, № 8.
 
44.
A. Sulikowski, Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności, Wrocław 2008.
 
45.
A.S. Sweet, The Juridical Coup d’État and the Problem of Authority, «German Law Journal» 2007, Vol. 8, No. 10.
 
46.
J. Szymanek, Reprezentacja polityczna w ujęciu doktryny francuskiej, «Studia Iuridica Lublinensia» 2014, t. XXII.
 
47.
J. Szymanek, Sejm, Senat a Trybunał Konstytucyjny. Współzależność w kształtowaniu systemu prawnego państwa, «Przegląd Legislacyjny» 2004, № 4.
 
48.
A. Tomza, Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Od pasywizmu do aktywizmu sądowego, Łódź 2016.
 
49.
M. Tulej, Orzecznictwo interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego a reguły wykładni prawa, Warszawa 2012.
 
50.
P. Tuleja, Trybunał Konstytucyjny – negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji?, [w:] J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009.
 
51.
J. Zaleśny, Zagadnienie rozbieżności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna modernizacja sfery publicznej, Toruń 2012.
 
52.
T. Ziński, Domniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2016.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top