PL EN RU
Zła baletnica czy dobry krawiec? O kondycji nauk o polityce i administracji w perspektywie III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy analizy wpływu dyscypliny nauki o polityce i administracji na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w perspektywie oceny III kryterium ewaluacji dyscyplin naukowych. Przeanalizowano 75 opisów wpływu za lata 2017–2021, zgłoszonych przez 34 uczelnie, w których uprawiana jest dyscyplina. Zamiarem Autora jest: omówienie wyników ewaluacji, usystematyzowanie obszarów oddziaływania ośrodków politologicznych, ustalenie zasięgu i znaczenia deklarowanego wpływu, omówienie roli podmiotów w kreowaniu wpływu. Aby zrealizować postawione cele, wykorzystano dane wtórne z systemu RAD-on i MEiN, jak też dane pierwotne, w tym informacje od przedstawicieli dyscypliny oraz obserwację uczestniczącą w trakcie prac nad przygotowaniem ewaluacji w uczelni macierzystej oraz pracy eksperckiej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
Banaś M., Czech F., Kołaczek M., Podsumowanie: trzecia misja uczelni i różne drogi jej realizacji, [w:] M. Banaś, F. Czech, M. Kołaczek (red.), Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, https://doi. org/10.12797/9788381381529.17.
 
2.
Dalton R.J., The Expansion of the Political Science Dataverse, [w:] Th. Boncourt, I. Engeli, D. Garzia (red.), Political science in Europe: achievements, challenges, prospects, Rowman & Littlefield, London 2020, https://hdl.handle.net/1814/68....
 
3.
Filipowicz S., Nauka i reformatorzy. Kilka uwag na temat przeprowadzonych w Polsce reform, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 46.
 
4.
Godin B., Doré C., Measuring the impacts of science: beyond the economic dimension, Paper presented at the HIST Lecture, Helsinki Institute for Science and Technology Studies, Helsinki 2005, www.csiic.ca/PDF/Godin_Dore_Impacts.pdf.
 
5.
Kawalec P., Ewaluacja – teoria i metodologia, [w:] Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej, Warszawa 2017.
 
6.
Karwat M., Politologia – między akademickością, użytkowością i medialnością, «Studia Krytyczne/ Critical Studies» 2016, nr 3.
 
7.
Korporowicz L., Poza granice parameryzacji, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio N, Educatio Nova» 2019, nr 4, https://doi.org/10.17951/en.20....
 
8.
Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, Kraków 2012.
 
9.
Kromolicka B., „Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0” szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?, «Pedagogika Szkoły Wyższej» 2018, nr 14, 10.18276/psw.2017.2-07.
 
10.
Prawelska-Skrzypek G., Maciąg J., Główne nurty krytyki ewaluacji polityki naukowej i innowacyjnej oraz sposoby jej doskonalenia na przykładzie wybranych krajów, [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.), Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej, Warszawa 2017.
 
11.
Stockmann R., Meyer W., Functions, methods and concepts in evaluation research, Palgrave Macmillan, London 2013, https://doi.org/10.1057/978113....
 
12.
Warczok T., Zarycki T., Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności, «Nauka i Szkolnictwo Wyższe» 2018, nr 1(51), https://doi.org/10.14746/nisw.....
 
13.
Wróblewska M.N., Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski, «Nauka i Szkolnictwo Wyższe» 2017, nr 1(49), https://doi.org/10.14746/nisw.....
 
14.
Żukiewicz P., Fellner R., Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej, Wrocław 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top