PL EN RU
Contemporary anti-immigration movements in Poland in the context of the refugee and migration crises. Outline of the issues
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Badań Wschodnich
 
 
Дата публикации: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
One of the consequences of the influx of refugees and immigrants to the European continent is the rise of anti-immigration sentiments. These translate, among other things, into the emergence of anti-immigrant social movements. The subject of consideration will be their activity in our country. They have intensified due to the immigration crisis, which has been de facto unnoticeable in Poland so far. In contrast, now, when Poland is facing an unprecedented influx of refugees and immigrants from Ukraine, anti-immigrant movements are of marginal significance. The study will show anti-immigration movements in Poland from the pe rspective of selected theories from the social sciences. Then, the factors influencing the development of this type of social activity in Poland will be discussed. The last part will present the previous activity of anti-immigration movements in our country. The central hypothesis is based on the assumption that factors potentially conducive to developing anti-immigrant movements have emerged in Poland. They took the form of an influx of immigrants and refugees on a previously unprecedented scale and under the conditions of watershed moments, including the migration crisis in Europe, the COVID-19 pandemic, the immigration crisis on the Polish-Belarusian border, the war in Ukraine and the deteriorating economic situation. On the other hand, a group of factors led by the political situation, which has so far effectively limited the growth of these movements on a broader scale, has emerged.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (39)
1.
Andrejuk K., Fihel A., Migracje w Polsce w okresie 1989–2004, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Warszawa 2018.
 
2.
Avruch K., Cross-Cultural Conflict, https://www.researchgate.net/p....
 
3.
Bartłomiejski R., Kowalewska D., Imigracja zarobkowa do Polski – wnioski dla strategii integracyjnej migrantów, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2021, vol. 70 (2).
 
4.
Bartoszewicz M.G., Eibl O., El Ghamari M., Securitising the future: Dystopian migration discourses in Poland and the Czech Republic, «Futures» 2022, no. 141.
 
5.
Berns G.S., Atran S., Introduction. The biology of cultural conflict, https://www.researchgate.net/p....
 
6.
Demczuk A., Ruch antyszczepionkowy w Polsce i jego kabiny pogłosowe w alt-internet w latach 2020–2022, «Rocznik Europy Środkowo-Wschodniej» 2022, nr 3.
 
7.
Dobosz-Dobrowolska J., Poziom migracji do UE w 2022 r. ośmiokrotnie wyższy niż podczas kryzysu migracyjnego z 2015 r., «Biuletyn Przeglądu Zachodniego» 10.11.22, nr 26(508).
 
8.
Duszczyk M., Kaczmarczyk P., The war in Ukraine and migration to Poland. Outlook and challenges, «Intereconomics» 2022, vol. 57, no. 3.
 
9.
Duszczyk M., Kaczmarczyk P., Wojna i migracja: napływ uchodźców wojennych z Ukrainy i możliwe scenariusze na przyszłość, https://www.migracje.uw.edu.pl....
 
10.
Fijałkowski Ł., Jarząbek J., Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich. Wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji, Warszawa 2018.
 
11.
Hall D., Mikulska-Jolles A., Uprzedzenia, strach, czy niewiedza. Młodzi Polacy o powodach niechęci do uchodźców, «Analizy, Raporty, Ekspertyzy» 2016, nr 1.
 
12.
Jagiełło-Szostak A., Sienko N., Szyszlak T., Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości etniczne – ludy tubylcze – uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej, Wrocław 2018.
 
13.
Jóźko M., Polska kibolska. Współcześni Hunowie, patrioci czy obywatele?, [w:] R. Krenz, S. Mocek, B. Skrzypczak (red.), Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce, Warszawa 2015.
 
14.
Jurek K., Działalność organizacji pozarządowych w kontekście kryzysu na granicy polsko-białoruskiej (2021–2022), «Wschodnioznawstwo» 2022, t. 16.
 
15.
Kałabunowska A., Nowe ruchy społeczne w Niemczech w kontekście kryzysu migracyjnego, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska» 2018, vol. XXV, t. 1.
 
16.
Kinowska-Mazaraki Z., The Polish Paradox: From a Fight for Democracy to the Political Radicalization and Social Exclusion, «Social Sciences» 2021, vol. 10, no. 3.
 
17.
Kossakowski R., „Kibole” wyklęci w poszukiwaniu autentyczności: próba rekonstrukcji polityki tożsamości polskich kibiców, «Kultura Współczesna. Teorie, Interpretacje, Praktyka» 2015, nr 1(74).
 
18.
Kulmaga M., Nacjonalistyczny pochód nienawiści. Analiza marszów przeciwko uchodźcom: repertuar postaw, haseł i symboli, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, Poznań 2017.
 
19.
Lubicz-Miszewski M., Polacy wobec „pomajdańskich” emigrantów z Ukrainy – wprowadzenie, [w:] M. Lubicz-Miszewski (red.), Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo, Wrocław 2017.
 
20.
Łukaszewska-Bezulska J., Stosunek do migracji w sytuacji kryzysowej – perspektywa społeczno-polityczna, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 65.
 
21.
Macała J., PEGIDA – polityczny ruch protestu, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska» 2017, vol. XXIV, nr 2.
 
22.
Malendowicz P., Marsz Niepodległości, czyli inna Europa jest możliwa, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska» 2016, vol. XXIII, nr 2.
 
23.
McDonald M., Konstruktywizm, [w:] P.D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.
 
24.
Nowosielski M., Ruchy społeczne jako czynniki i efekt zmian społecznych, «Kultura i Edukacja» 2012, nr 4 (90).
 
25.
Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010.
 
26.
Piechota G., „Strajk Kobiet”. Zmiany społeczno-kulturowe jako efekt protestów w Polsce, «Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej» 2022, z. 3.
 
27.
Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009.
 
28.
Rust M., Kryzys na granicy: czy zmiana „białoruskiej agendy” zagraża białoruskim siłom demokratycznym?, [w:] J. M. Nowakowski, J. Olędzka, M. Rust (red.), Raport IV „Granica dyktatora. Polska i Białoruś wobec kryzysu granicznego”, Warszawa, grudzień 2021.
 
29.
Sadura P., Sierakowski S., Polacy za Ukrainą ale przeciw Ukraińcom. Raport z badań socjologicznych, Warszawa 2022.
 
30.
Staniszewski R., Społeczna Percepcja Uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego. Raport końcowy z badania opinii publicznej przeprowadzonego na próbie ogólnopolskiej osób w wieku 16–65 lat, https://www.researchgate.net/p...
 
31.
Szabaciuk A., Migracje przymusowe w Europie Wschodniej, «Prace Instytutu Europy Środkowej» 2022, nr 9.
 
32.
Sztumski J., Ruchy społeczne i proces ich rozwoju, [w:] S. Wróbel (red.), Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycznych, Toruń 2011.
 
33.
Szyszlak E., Sekurytyzacja granic i pograniczy, [w:] E. Opiłowska i in. (red.), Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, Warszawa 2020.
 
34.
Świderska A., Winiewski M., Hansen K., Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Warszawa 2016.
 
35.
Tkachuk O., Znaczenie kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej dla polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej, «Wschodnioznawstwo» 2022, t. 16.
 
36.
Wawrzusiszyn A., Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski, «Nowa Polityka Wschodnia» 2022, nr 2(33).
 
37.
Wojtaszak A., Współczesne ruchy antyimigracyjne w Europie wobec wzrostu imigracji z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, [w:] H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek.
 
38.
(red.), Polityka imigracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, Lublin 2018.
 
39.
Żołędowski C., Wpływ pandemii COVID-19 na procesy migracji i sytuację migrantów – przypadek Polski, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 65.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top