PL EN RU
W poszukiwaniu nowego modelu współzarządzania – dylematy koncepcji wartości publicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W dyskusjach akademickich na popularności zyskuje pojęcie wartości publicznej. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji public value, a także zasygnalizowanie jej najpoważniejszych niedostatków. W szczególności krytyka skupia się na dwóch przesłankach – potrzebie równoważenia deficytu legitymizacji polityk publicznych i nowej roli menedżera publicznego jako kreatora sfery publicznej. W artykule udokumentowana jest teza dotycząca konieczności uwzględnienia w dyskusjach na temat wartości publicznej klasycznych zagadnień nierównego podziału władzy oraz separacji sfery polityki i administracji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (32)
1.
J.D. Aberbach, R.D. Putnam, B.A. Rockman, Bureaucrats and Politicians in Western Democra- cies, Cambridge 1981.
 
2.
J.D. Aberbach, B.A. Rockman, In the Web of Politics: Three Decades of the U.S. Federal Execu- tive, Washington DC 2000.
 
3.
F.R. Baumgartner, B.L. Leech, Interest niches and Policy bandwagons: patterns of interest group involvement in national politics, «Journal of Politics» 2003, nr 4.
 
4.
J. Benington, From Private Choice to Public Value?, [w:] J. Benington, M.H. Moore (red.), Public Value. Theory and Practice, New York 2011.
 
5.
J. Benington, M.H. Moore, Public Value in Complex and Changing Times, [w:] J. Benington, M.H. Moore (red.), Public Value. Theory and Practice, New York 2011.
 
6.
M. Bevir, Decentryczna teoria rządzenia, [w:] J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur (red.), Gover- nance: Wybór tekstów klasycznych, Warszawa 2016.
 
7.
Ł. Błuszkowski, Paradygmat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 13.
 
8.
J.M. Bryson, B.C. Crosby, L. Bloomberg, Discerning and Assessing Public Value, Georgetown 2015.
 
9.
M. Considine, K.A. Afzal, Legitimacy, [w:] M. Bevir (red.), The SAGE Handbook of Gov- ernance, London 2013.
 
10.
R.B. Denhardt, J.V. Denhardt, The New Public Service: Serving Rather than Steering, «Public Administration Review» 2000, nr 6.
 
11.
E. DeSeve, Creating Public Value Using Managed Networks, [w:] R.S. Morse, T.F. Buss, C.M. Kinghorn (red.), Transforming Public Leadership for 21st Century, Armonk–New York–London 2007.
 
12.
P.J. DiMaggio, W.W. Powell, Nowe spojrzenie na “żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, przekł. A. Lompart, [w:] A. Jasiń- ska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Warszawa 2006.
 
13.
P. Dobel, Public Management as Ethics, [w:] E. Ferlie, L.E. Lynn Jr., Ch. Pollitt (red.), The Oxford Handbook of Public Management, New York 2007.
 
14.
H. Enroth, Policy Network Theory, [w:] M. Bevir (red.), The SAGE Handbook of Governance, London 2013.
 
15.
R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston 1984.
 
16.
J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
 
17.
L. Horner, W. Hutton, Public Value, Deliberative Democracy and the Role of Public Managers, [w:] J. Benington, M.H. Moore (red.), Public Value. Theory and Practice, New York 2011.
 
18.
B. Kellerman, S.W. Webster, The Recent Literature on Public Leadership Considered, «The Leadership Quarterly» 2001, nr 12.
 
19.
T. Meynhardt, Public Value Inside: What is Public Value Creation?, «International Journal of Public Administration» 2009, nr 32.
 
20.
M.H. Moore, Creating Public Value. Strategic Management in Government, Cambridge Mass.– London 1995.
 
21.
M.H. Moore, J. Benington, Conclusions: Looking Ahead, [w:] J. Benington, M.H. Moore (red.), Public Value. Theory and Practice, New York 2011.
 
22.
G. Mulgan, Effective Supply and Demand and the Measurement of Public and Social Value, [w:] J. Benington, M.H. Moore (red.), Public Value. Theory and Practice, New York 2011.
 
23.
M. Olson, Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup, Warszawa 2012.
 
24.
Ch. Pollitt, G. Bouckaert, Public Management Reform. A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Oxford 2011.
 
25.
R.D. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przekł. P. Sadura, S. Szymański, Warszawa 2008.
 
26.
H.W.J. Rittel, M.M. Webber, Dylematy ogólnej teorii planowania, «Zarządzanie Publiczne» 2014 nr 1.
 
27.
P. Samuelson, The Pure Theory of Public Expenditure, «Review of Economics and Statistics» 1954, nr 4.
 
28.
G. Stoker, Public Value Management. A New Narrative for Networked Governance, «American Review of Public Administration» 2006, nr 1.
 
29.
M.C. Suchman, Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, «Academy of Management Review» 1995, nr 3.
 
30.
J. Szczupaczyński, Między polityką a etyką. Nowe role menedżera publicznego w koncepcjach współzarządzania, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 42.
 
31.
M. Weber, Gesammelte Politische Schriften, Tüebingen 1958.
 
32.
I. Williams, H. Shearer, Appraising Public Value: Past, Present and Futures, «Public Administration» 2011, nr 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top