PL EN RU
Swoi czy obcy? „Studia nad antagonizmem do obcych” Floriana Znanieckiego jako rama analizy stosunku do migrantów wojennych z Ukrainy na podstawie danych sondażowych i obserwacji ukraińskich znaków w krajobrazie Wrocławia
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza stosunku Polaków do migrantów wojennych z Ukrainy w okresie po inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej w lutym 2022 roku. Bazę empiryczną dla prowadzonych rozważań tworzą sondaże opinii publicznej oraz zgromadzone przez autorkę dane wizualne – zarejestrowane na fotografiach odniesienia do Ukraińców i Ukrainy w przestrzeni Wrocławia. Ramą teoretyczną prowadzonych rozważań uczyniono koncepcję F. Znanieckiego, przy wykorzystaniu której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, na którym biegunie osi „swój-obcy” migranci wojenni są sytuowani przez Polaków.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (20)
1.
Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003.
 
2.
Drozdowski R., Krajewski M., Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Warszawa 2010.
 
3.
Kaltenberg-Kwiatkowska E., O oznaczaniu i naznaczaniu przestrzeni miasta, «Przegląd Socjologiczny» 2011, t. 60, nr 2–3.
 
4.
Lubicz-Miszewski M., Stan badan nad „pomajdańskimi” imigrantami z Ukrainy w Polsce. Wprowadzenie, [w:] M. Lubicz-Miszewski (red.), Imigranci z Ukrainy w Polsce. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i wyzwania dla bezpieczeństwa, Wrocław 2020.
 
5.
Makaro J., O sąsiedztwo polsko-ukraińskim. W reakcji na film „Wołyń” Wojtka Smarzowskiego, «Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa» 2018, nr 50.
 
6.
Niedźwiecka-Iwańczak N., Inność etniczna (i nie tylko) w krajobrazie miasta. Wyzwania teoretyczne i metodologiczne. Wrocławskie egzemplifikacje, [w:] K. Dolińska, J. Makaro (red.), Wielokulturowość polskich miast. Teoria, praktyka, polityka, Kraków 2021.
 
7.
Noelle-Neumann E., Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Poznań 2001.
 
8.
Nowicka E., Swoi i obcy, bliscy i dalecy na pograniczach, [w:] E. Opiłowska, M. Dębicki, K. Dolińska, J. Kajta, Z. Kurcz, J. Makaro, N. Niedźwiecka-Iwańczak (red.), Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, Warszawa 2020.
 
9.
Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010.
 
10.
Sadura P., Sierakowski S., Polacy za Ukrainą, ale przeciwko Ukraińcom. Raport z badań socjologicznych, Warszawa 2022.
 
11.
Sakson A., „Nikt tu was nie zapraszał”. Relacje pomiędzy imigrantami zarobkowymi z Polski i Ukrainy a społeczeństwem przyjmującym, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, Poznań 2017.
 
12.
Simmel G., Socjologia, Warszawa 2005.
 
13.
Staniszewski R., Administrare – być pomocnym: Społeczna percepcja wybranych rozwiązań zdefiniowanych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych działań dotyczących tej problematyki, https://www.researchgate.net/p... (1.12.2022).
 
14.
Sułek A., Sondaż polski, Warszawa 2009.
 
15.
Theuss J., „To dobrze dla Polski, że tu są”. Wyjątkowa postawa wobec uchodźców z Ukrainy [Sondaż OKO.press], https://oko.press/wyjatkowa-po... (18.12.2022).
 
16.
Wallis A., Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977.
 
17.
Wiącek E., Wrona T.M., Semiotyka – tradycja i współczesność, [w:] E. Wiącek (red.), Semiotyczna mapa Małopolski, Kraków 2015.
 
18.
Wojakowski D., Swojskości i obcość w zmieniającej się Polsce, Warszawa 2007.
 
19.
Wojdat M., Cywiński P., Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach, https://metropolie.pl/artykul/... (16.12.2022).
 
20.
Znaniecki F., Studia nad antagonizmem do obcych, [w:] Tenże, Współczesne narody, Warszawa 1990.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top