PL EN RU
Rozumienia polityki a badanie pozornie niepolitycznych sfer życia społecznego
 
Więcej
Ukryj
1
docent w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł analizuje wzajemne zależności nauk politycznych i innych nauk społecznych, zwłaszcza nauk o organizacji i zarządzaniu. Pokazuje z jednej strony zadłużenie politologii wobec innych nauk, z drugiej jej możliwości i potencjał badania sfer życia społecznego uważanych zwykle za niepolityczne. Te możliwości nie są doceniane i wykorzystywane przez samych politologów a przedstawiciele innych dyscyplin niekiedy ignorują wkład politologów w ich rozwój. Wkraczanie politologii w obszary badawcze tradycyjnie przypisane innym dyscyplinom z jednej strony może przyczynić się do trafniejszej interpretacji i analizy podejmowanych przez nie problemów, z drugiej pozwolić politologom na identyfikowanie umykających ich uwadze zjawisk i procesów politycznych maskujących się pod szyldami niepolityczności i apolityczności.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
Baszkiewicz J., Społeczne zobowiązania nauk politycznych, [w:] J. Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2008.
 
2.
Bohm D., Ukryty porządek, Warszawa 1988.
 
3.
Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system ograniczenia działania zespołowego, Warszawa 1982.
 
4.
Czajowski A., Polityka w pięciu odsłonach: metatypologia zjawiska, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2011, nr 12.
 
5.
Gilley J.W., Menedżer jako polityk, Warszawa 2010.
 
6.
Gulczyński M., Alternatywne orientacje w politologii, «Zeszyty Naukowe AlmaMer» 2009, nr 1 (54).
 
7.
Jabłoński A., Pluralizm teoretyczny w nauce o polityce, [w:] Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii?, Warszawa 2011.
 
8.
Jabłoński A., Polityka. Teoretyczna ewolucja pojęcia, [w:] A. Czajowski, L. Sobkowiak (red.), Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wrocław 2012.
 
9.
Jay A., Machiavelli i zarządzanie, Warszawa 1996.
 
10.
Kaczmarek B., Organizacje: polityka, władza, struktury, Warszawa 2001.
 
11.
Kaczmarek B., „Politologia organizacji”? „Organizatologia polityki”? Polityka w świecie organizacji i organizacyjny sens polityki a ich badanie, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wyjaśnianie polityki, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 17.
 
12.
Kaczmarek B., Polityka jako artykulacja interesów, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Warszawa 2001.
 
13.
Kaczmarek B., Zarządzanie jako metafora polityki, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 4, Warszawa 2013.
 
14.
Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, «Studia Politologiczne» 2011, vol. 17.
 
15.
Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Demokratyczna polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 
16.
Klementewicz T., Dyscyplina nie obowiązuje. Polityka w strukturze wiedzy o systemie światowym w fazie transnacjonalizacji, [w:] M. Kołodziejczak, R. Rosicki (red.), Od teorii do praktyki politycznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin, Poznań 2012.
 
17.
Klementewicz T., Rozumienie polityki Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
 
18.
Miroński J., Władza i polityka w przedsiębiorstwie, Warszawa 2000.
 
19.
Miroński J., Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy, Warszawa 2004.
 
20.
Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 1997.
 
21.
Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1983.
 
22.
Pierzchalski F., Polityka jako rozmyty przedmiot badań, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 4, Warszawa 2013.
 
23.
Piotrowski W., Gry i interesy w teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 1990.
 
24.
Staniszkis J., Władza globalizacji, Warszawa 2003.
 
25.
Staniszkis J., Zawładnąć Zarys procesualnej teorii władzy, Warszawa 2012.
 
26.
Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, Warszawa 1999.
 
27.
Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa 2012.
 
28.
Wesołowski W. (red.), Koncepcje polityki, Warszawa 2009.
 
29.
Zamęcki Ł., Władza w teorii Stevena Lukesa, Warszawa 2007.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top