PL EN RU
Przywództwo w wielkich miastach – próba konceptualizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
2
Katedra Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza wielowymiarowego zagadnienia, jakim jest przywództwo miejskie oraz identyfikacja kluczowych podejść teoretycznych w zakresie badań nad tym fascynującym fenomenem. Problematyka przywództwa zyskuje na znaczeniu wraz z tym, jak gwałtownie rośnie znaczenie wielkich miast, będące konsekwencją kumulacji w nich kluczowych zasobów rozwojowych. W artykule omówiono cztery nurty rozważań nad przywództwem (polityczny, systemowy, wspólnotowy, globalny), eksponując ich kluczowe założenia i wyróżniki. Sposób określenia tych nurtów jest autorską koncepcją służącą uporządkowaniu rozważań nad przywództwem miejskim. Jest ona wyrazem dążenia do usystematyzowania wielowątkowych badań, szczególnie tych o charakterze teoretycznym prowadzonych w tym zakresie.
FINANSOWANIE
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (103)
1.
Atkinson H., Wilks-Heeg S., Local Government from Thatcher to Blair: The Politics of Creative Autonomy, Wiley Publishing 2000.
 
2.
Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, «Studia Politologiczne» 2001, nr 5.
 
3.
Bäck H., Does recruitment matter? Selecting path and role definition, [w:] H. Bäck, H. Heinelt, A. Magnier (red.), The European mayor: Political leaders in the changing context of local democracy, Wiesbaden 2006.
 
4.
Benington J., Moore M.H. (red.), Public Value: Theory and Practice, New York: Palgrave Macmillan 2010.
 
5.
Bennett N., Wise C., Woods P., Harvey J.A., Distributed Leadership: A Review of the Literature, Nottingham, England: National College for School Leadership 2003.
 
6.
Berg R., Den ‘gode’ politiker’. Et studie af politiske ledelsesværdier i kommunerne, Odense: Odense Universitetsforlag 2000.
 
7.
Berg R., Rao N., Transforming Local Political Leadership, London: Palgrave Macmillan 2005.
 
8.
Bourgon J. (red.), A Public Service Renewal Agenda for the 21st Century: The New Synthesis Project (1st ed.), London: Public Governance International 2010.
 
9.
Burns J.M., Leadership, N.Y.: Harper and Row 1978.
 
10.
Caporaso J.A., Green Cowles M., Risse T. (red.), Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, Ithaca: Cornell University Press 2001.
 
11.
Cerny P., The competition state today: From raison d’Etat to raison du, Monde «Policy Studies» 2010, No 31(1).
 
12.
Clarke M., Davis H., Hall D., Stewart J.D., Executive Mayors for Britain? New Forms of Political Leadership Reviewed, Birmingham: Capita 1996.
 
13.
Clark T.N., Globalization and Transformation in Political Cultures, [w:] R. Hambleton, H. Savitch, M. Stewart (red.), Globalism and Local Democracy: Challenge and Change in Europe and North America, Hampshire: Palgrave 2002.
 
14.
Clark G., Moonen T., Ten traits of globally fluent metro areas (International ed.). Global Cities Initiative, Washington, DC: Brookings Institute 2003.
 
15.
Clarke M., Stewart J., Community Governance, Community Leadership and the New Local Government, York: Joseph Rowntree Foundation 1998.
 
16.
Crosby B.C., Bryson J.M., Integrative Leadership and the Creation and Maintenance of Cross-Sector Collaborations, «The Leadership Quarterly» 2010, vol. 21(2).
 
17.
Dahl R.A., Who Governs?, New Haven: Yale University Press 1961.
 
18.
Dahl R.A., The City in the Future of Democracy, «American Political Science Review» 1967, vol. 61.
 
19.
Dunleavy P., Hood C., From Old Public Administration to New Public Management, «Public Money and Management» 1994, vol. 14.
 
20.
DiMaggio P.J., Powell W.W. (red.), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago: University of Chicago Press 1991.
 
21.
Dobbs R., Smit S., Remes J., Manyika J., Roxburgh C., Restrepo A., Urban world: Mapping the economic power of cities, New York: McKinsey Global Institute 2011.
 
22.
Edinger L., A Preface to Studies in Political Leadership, [w:] G. Sheffer (red.), Innovative Leadership in International Politics, Albany, NY: State University of New York Press 1993.
 
23.
Elgie R., Political Leadership in Liberal Democracies, Houndsmill: Palgrave 1995.
 
24.
Elcock H., Political Leadership, Cheltenham: Edward Elgar 2001.
 
25.
Filkin G., Bassam P., Corrigan P., Stoker G., Tizard J., Modernising Local Government, London: New Local Government Network for Joseph Rowntree Foundation 1999.
 
26.
Gaspar M., Wright G., Organisational Culture Barriers of Local Government Management Development: The Hungarian Experience, [w:] J. Jabes (red.), Developing Organizations and Changing Attitudes: Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava: NISPAcee 1996.
 
27.
Goldsmith M., Sperling E., Local Governments and the EU: the British Experience, [w:] M. Goldsmith, K. Klaudi Klausen (red.), European Integration and Local Government, Cheltenham: Edward Elgar 1997.
 
28.
Grace C., Martin S., Getting Better All the Time? An Independent Assessment of Local Government Improvement and Its Future Prospects, London: IDeA (Improvement and Development Agency) 2008.
 
29.
Greenleaf R.K., Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness, New York: Paulist Press 1977.
 
30.
Guilfoyle S., On Target? – Public Sector Performance Management: Recurrent Themes, «Consequences and Questions. Policing» 2012, vol. 6(3).
 
31.
Hall P.A., Taylor R.C.R., Political science and the three new institutionalisms, «Political Studies» 1996, vol. 44.
 
32.
Hallsworth M., Parker S., Rutter J., Policy Making in the Real World, London: Institute for Government 2011.
 
33.
Hambleton R., Competition and Contracting in UK Local Government, [w:] N. Oatley (red.), Cities, Economic Competition and Urban Policy, London: Paul Chapman 1998.
 
34.
Hambleton R., The New City Management, [w:] R. Hambleton, H. Savitch, M. Stewart (red.), Globalism and Local Democracy: Challenge and Change in Europe and North America, Hampshire: Palgrave 2002.
 
35.
Hambleton R., Sweeting D., US-style leadership for English local government, «Public Administration Review» 2004, vol. 64.
 
36.
Hartley J., Leading Communities: Capabilities and Cultures, «Leadership and Organizational Development Journal» 2002, vol. 23.
 
37.
Hartley J., Pinder K., Coaching Political Leaders’, [w:] J. Passmore (red.), Leadership in Coaching, London: Kogan Page 2010.
 
38.
Hartliński M., Przywództwo polityczne, Olsztyn 2012.
 
39.
Haus M., Heinelt H., Stewart M., Urban Governance and Democracy. Leadership and Community Involvement, Routledge 2004.
 
40.
Heifetz R.A., Leadership Without Easy Answers (vol. 465), Cambridge, MA: Harvard University Press 1994.
 
41.
Held D., Cosmopolitanism: ideals and realities, Cambridge, UK Malden, Massachusetts: Polity Press 2010.
 
42.
Hobbs Ch., Tapping the Resource Within? Exploring a Learning Pathway for Systemic Leadership.
 
43.
Within Local Governance Networks, Unpublished Doctoral Dissertation. Ph.D. Systems Science, University of Hull 2016.
 
44.
Hobbs Ch., Systemic Leadership for Local Governance. Tapping the Resource Within, Springer International Publishing, Palgrave Macmillan 2019.
 
45.
Hochadel A.M., Local Leadership in a Global Era. Policy and Behaviour Change in Cities, Palgrave Macmillan 2018.
 
46.
Hoggett P., A New Management in the Public Sector?, «Policy and Politics» 1991, vol. 19, No. 4.
 
47.
Huxham C., Vangen S., Leadership in the Shaping and Implementation of Collaboration Agendas: How Things Happen in a (Not Quite) Joined-Up World’, «Academy of Management Journal» 2000, vol. 43(6).
 
48.
Jackson P.M., Governance by Numbers: What Have We Learned Over the Past 30 Years? «Public Money & Management» 2011, vol. 31(1).
 
49.
Johansson F., The Medici effect, Boston, MA: Harvard Business School Press 2004.
 
50.
John P., Local Governance in Western Europe, London: Sage 2001.
 
51.
John P., Cole A., Political Leadership in the Urban Governance: Britain and France Compared, «Local Government Studies» 1999, vol. 25, no. 4.
 
52.
John P., Cole A., When do Institutions, Policy Sectors and Cities Matter? Comparing Networks of Local Policy Makers in Britain and France, «Comparative Political Studies», 2000, vol. 33, no. 2.
 
53.
Judd D., Strong Leadership, «Urban Studies» 2000, vol. 37, no. 5–6.
 
54.
Kammerer G.M., DeGrove J.M., Urban Leadership during Change, American Academy of Science, 1964.
 
55.
Kasińska-Metryka A. (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, Toruń 2011.
 
56.
Kasiński M., Kształtowanie roli i demokratyczna odpowiedzialność wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako lokalnego przywódcy (aspekty prawne i polityczne), «Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica» 2015, nr 74.
 
57.
Kingdon J.W., Agendas, Alternatives, and Public Policies, Boston, MA and Toronto: Harper Collins 1984.
 
58.
Klausen K.K., Magnier A., The Anonymous Leader. Appointed Chief Executive Officers in Western Local Government, Odense: Odense University Press 1998.
 
59.
Koch R., Dixon J., Public Governance and Leadership, Deutscher Universitäts-Verlag 2007.
 
60.
Larsen H.O., Directly elected mayors: democratic renewal or constitutional confusion?, [w:] J. Caulfield, H.O. Larsen (red.), Local Government at the Millennium, Opladen: Budrich and Leske Verlag 2002.
 
61.
Leach S., Barnett R.N., The new public management and the local government review, [w:] S. Leach (red.), Local Government Reorganisation: The Review and its Aftermath, London: Frank Cass 1998.
 
62.
Leach S., Lowndes V., Understanding local political leadership: constitutions, contexts and capabilities, «Local Government Studies» 2004, vol. 30(4).
 
63.
Leach S., Hartley J., Lowndes V., Wilson D., Downe J., Local Political Leadership in the UK, Joseph Rowntree Foundation 2005.
 
64.
Leach S., Wilson D., Local Political Leadership, Bristol: The Policy Press 2000.
 
65.
Lijphart A., Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945– 1990, Oxford University Press 1994.
 
66.
March J.G., Olsen J.P., Rediscovering Institutions, New York: Free Press 1989 [wyd. pol.: Instytucje: organizacyjne podstawy polityki (przekł. D. Sielski), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005].
 
67.
Mayntz R., Scharpf F.W., Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus, [w:] R. Mayntz, F.W. Scharpf (red.), Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, Frankfurt am Main and New York: Campus 1995.
 
68.
Moore M.H., Creating Public Value. Strategic Management in Government, Cambridge Mass 1995.
 
69.
Morrell K., Hartley J., A Model of Political Leadership, «Human Relations» 2006, vol. 59(4).
 
70.
Mouritzen P.E., Svara J.H., Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments, Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press 2002.
 
71.
Nye J., The powers to lead, Oxford: Oxford University Press 2009.
 
72.
Oatley N. (red.), Cities, Economic Competition and Urban Policy, London: Paul Chapman Publishing 1998.
 
73.
Piasecki A.K. (red.), Model przywództwa: wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Kraków: Wydaw. Profesja 2006.
 
74.
Putnam R.D., Making Democracy Work – Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press 1993.
 
75.
Peters G.B., Institutional Theory In Political Science: The ‘New Institutionalism’, London: Continuum 1999.
 
76.
Pollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press 2000.
 
77.
Rao N., Managing Change: Councillors and the New Local Government, York: Joseph Rowntree Foundation 1993.
 
78.
Rhodes R.A.W., Recovering the Craft of Public Administration, «Public Administration Review» 2015, http://dx.doi. org/10.1111/puar.12504 (12.04.2016).
 
79.
Sassen S., Cities in a world economy, Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press 2000.
 
80.
Sassen S., The global city, Princeton, NJ: Princeton University Press 2001.
 
81.
Sassen S., Local actors in global politics, «Current Sociology» 2004, vol. 52(4).
 
82.
Scharpf F., Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy Research, Boulder, CO: Westview Press 1997.
 
83.
Scharpf F., Interdependence and Democratic Legitimation, [w:] S.J. Pharr, R.D. Putnam (eds), Disaffected Democracies. What's Troubling the Trilateral Countries?, Princeton, NJ: Princeton University Press 2000.
 
84.
Selznick P., Leadership in Administration – A Sociological Interpretation, New York, Evanston, London: University of California Press 1957.
 
85.
Senge P., Hamilton H., Kania J., The Dawn of System Leadership, «Stanford Social Innovation Review» 2015, vol. 13(1).
 
86.
Solace, Skills for Local Government, & Local Government Association. Asking the Right Questions: The Need for Transformational and New Contextual Leadership Skills for Local Authority Chief Executives, JSSC 2013.
 
87.
Stewart J.D., Supporting the councillor in local government: some ways forward, Luton: Local Government Management Board 1993.
 
88.
Stewart M., The New City Management, [w:] R. Hambleton, H. Savitch, M. Stewart (red.), Globalism and Local Democracy: Challenge and Change in Europe and North America, Hampshire: Palgrave 2002, s. 147–169.
 
89.
Stoker G., The politics of local government, London: Macmillan 1991.
 
90.
Stoker G., How are Mayors Measuring Up?, ODPM 2004, www.elgnce.org.uk.
 
91.
Stone C.N., Regime Politics. Governing Atlanta, 1946–1988, Lawrence: University Press of Kansas 1989.
 
92.
Stone C.N., Political leadership in urban politics, [w:] D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (red.), Theories of urban politics, London: Sage 1995.
 
93.
Sidor M., Kuć-Czajkowska K., Wasil J., Przywództwo na poziomie gminnym w Polsce w warunkach koabitacji – oczekiwania vs. rzeczywistość, «Athenaeum Polskie Studia Politologiczne» 2020, vol. 66(2).
 
94.
Sweeting D., Hambleton R., Huxham C., Stewart M., Vangen S., Leadership and Partnership in Urban Governance: Evidence from London, Bristol and Glasgow, [w:] M. Boddy, M. Parkinson (red.), City Matters. Competitiveness, Cohesion and Urban Governance, Bristol: Policy Press 2004.
 
95.
Taylor M., The Four Axes of Civic Leadership, Research paper. Local Government Centre, University of Warwick 1993.
 
96.
Taylor M., Communities in the Lead: Organisational Capacity and Social Capital, «Urban Studies» 2000. vol. 37, No. 5–6.
 
97.
Weaver K.R., Rockman B.A. (red.), Do Institutions Matter? Government Capabilities in the United States and Abroad, Washington, DC: The Brookings Institution 1993.
 
98.
Webb A., Co-ordination: A Problem in Public Sector Management, «Policy and Politics» 1991, vol. 19, no. 4.
 
99.
Weber M., The protestant ethic and the spirit of capitalism, London: Allen and Unwin 1976.
 
100.
Weber M., Politics as a Vocation, [w:] H.H. Gerth, C. Wright Mills (red.), From Max Weber: Essays in Sociology, London: Routledge 1991.
 
101.
Wolman H., Local government institutions and democratic governance, [w:] D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (red.), Theories of urban politics, London: Sage 1995.
 
102.
Wiatr J.J., Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008.
 
103.
Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top