PL EN RU
Poselski immunitet formalny w dyskusjach parlamentarnych (na przykładzie Druku nr 433/VI kad.)
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Nauk Prawnych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Instytucja parlamentarnego immunitetu formalnego stanowiła dotychczas przedmiot 5 projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP, prowokując dyskusję na temat celowości jej dalszego utrzymywania w polskim porządku ustrojowym. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zasadniczych założeń składanych w tym zakresie propozycji zmian oraz analiza argumentów podnoszonych za i przeciw dalszemu obowiązywaniu art. 105 ust. 3 Konstytucji w obecnym brzmieniu. Dla zobrazowania przebiegu prac parlamentarnych nad ograniczeniem przysługującej deputowanym ochrony posłużono się, jako reprezentatywnym przykładem, kumulującym w sobie klasyczne elementy dyskusji nad zasadnością zmian w obrębie formalnego ujęcia immunitetu poselskiego, studium procesu legislacyjnego towarzyszącemu drukowi nr 433/VI kad.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
2.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
 
3.
Buczkowski Ł., Próby ograniczenia immunitetu parlamentarnego w projektach zmiany Konstytucji RP, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2020, Nr 1.
 
4.
Chruściak R., Projekty zmian w Konstytucji RP, http://www.54zjazdkatedr.uwb.e... (17.10.2020).
 
5.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
 
6.
Garlicki L., Art. 105, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001.
 
7.
Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.
 
8.
Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.
 
9.
Granat M., Immunitet parlamentarny w Polsce na tle unormowań i praktyki w innych krajach europejskich, [w:] J. Mordwiłko, W. Odrowąż-Sypniewski, P. Chybalski, R. Tymiński (opr.), Status posła. Część I. Wybór ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2007.
 
10.
Kozłowski S., Immunitet jako przedmiot dyskusji o przywilejach parlamentarzystów, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 45.
 
11.
Kudej M., Ocena projektów ustaw zmieniających koncepcję immunitetu parlamentarnego (druki sejmowe nr 72 i 71), [w:] J. Mordwiłko, W. Odrowąż-Sypniewski, P. Chybalski, R. Tymiński (opr.), Status posła. Część I. Wybór ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2007.
 
12.
Ławniczak A., Art. 105, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014.
 
13.
Małajny R., Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.
 
14.
Mordwiłko J., W sprawie wykładni art. 105 ust. 3 i 4 Konstytucji. Ekspertyzy i opinie, «Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz» 1999, nr 5.
 
15.
Mordwiłko J., Niektóre aspekty prawne wynikające ze stosowania art. 105 ust. 5 Konstytucji, traktującego o nietykalności poselskiej, [w:] J. Mordwiłko, W. Odrowąż-Sypniewski, P. Chybalski, R. Tymiński (opr.), Status posła. Część I. Wybór ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2007.
 
16.
Popławska E., Zasada rządów przedstawicielskich i formy demokracji bezpośredniej, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998.
 
17.
Zubik M., Immunitet parlamentarny w nowej Konstytucji RP, «Państwo i Prawo» 1997, z. 9.
 
18.
Zubik M., Uchylenie immunitetu parlamentarnego, «Przegląd Sejmowy» 1997, z. 6.
 
19.
Zubik M., W sprawie przywileju nietykalności parlamentarnej, «Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz» 2000, Nr 3.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top