PL EN RU
Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tom niniejszy, w swojej części głównej, jest plonem zintensyfikowanej w ostatnim czasie wymiany poglądów, dyskusji tudzież wspólnych poszukiwań metodologicznych w kręgu polskich badaczy specjalizujących się w zagadnieniach teorii polityki. Teoretycy politycy są szczególnie powołani do zajmowania się kwestiami kluczowymi dla określenia kryteriów tożsamości megadyscypliny nazywanej nauką o polityce lub politologią. Operują kryteriami politycznego charakteru, politycznego znaczenia lub politycznego kontekstu i uwikłania zjawisk, które przekraczają granice wąsko wyspecjalizowanych subdyscyplin. Kryteria formułowane na gruncie teorii polityki pozwalają politologom o zróżnicowanych specjalnościach szczegółowych znaleźć wspólny język, w szczególności posługiwać się – ramowo – tym samym pojęciem polityki. Każdy z takich specjalistów musi na swój użytek rozumieć i określić, co jest polityczne w tej dziedzinie życia społecznego, praktyki społecznej, jaką sam bada. Nie będzie to zagrożone powierzchownym rozwiązaniem ad hoc i tylko ad usum proprium, jeśli dostrzegał będzie związek między politycznością swojej dziedziny a politycznością innych sfer – i tych komplementarnych lub zrośniętych z jego „polem badawczym”, i tych pozornie od niego odległych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top