PL EN RU
Policjanci II Rzeczypospolitej. Zarys portretu zbiorowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 
 
Data publikacji: 16-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego stanowiący jeden korpus, byli specyficzną grupą zawodową wykonującą zadania, które wyróżniały ją od innych, poza innymi służbami mundurowymi, profesji w II Rzeczypospolitej. Tych obowiązków nie można było realizować w systemie ośmiogodzinnym. Wymagały one bowiem służby całodobowej. Funkcjonariusze policji byli zobowiązani do nieustannej obserwacji życia społeczno-politycznego, zarówno na służbie, jak i poza nią. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju publicznego prowadzili działania w ramach systemu prewencyjno-represyjnego z przynależnymi im w tym względzie prerogatywami, z których najbardziej drastyczną było prawo do użycia broni. Dlatego też niezmiernie ważny był dobór odpowiednich kandydatów, tak aby spełniali oczekiwane wymagania.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Funkcjonariusze państwowej służby cywilnej. Wyniki spisu ze stycznia 1923 r., Warszawa 1925.
 
2.
„Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1922, 1924–1926.
 
3.
„Gazeta Policji Państwowej” 1921.
 
4.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie: Ministerstwo Sprawiedliwości.
 
5.
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934, red. J. Jeziorski, Mikołów [b.d.w.].
 
6.
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939, red. J. Jeziorski, [b.m.w.], [b.d.w.].
 
7.
Konopka E., Szkolenie szeregowych policji, „Przegląd Policyjny” 1937, nr 1.
 
8.
Kozdrowski S., Wyszkolenie policyjne w II Rzeczypospolitej, Kraków 2006.
 
9.
Kutta J., Policja w Polsce Odrodzonej. Wielkopolska i Pomorze 1918–1922. Geneza – organizacja – funkcjonowanie, Bydgoszcz 1994.
 
10.
Litwiński R., Kordian Józef Zamorski „granatowy” generał, Lublin 2018.
 
11.
Litwiński R., Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Lublin 2010.
 
12.
Mędrzecki W., Leszczyńska C. (red.), Metamorfozy społeczne, t. 9, Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2014.
 
13.
Misiuk A., Policja Komunalna – instytucja chroniąca bezpieczeństwo i porządek publiczny w początkach II Rzeczypospolitej (styczeń–czerwiec 1919 r.), „Zeszyty Naukowe WSO” 1989, nr 2.
 
14.
Muzeum Policji w Warszawie: Skorowidz do szczegółowego preliminarza budżetowego Policji Państwowej na r. 1939/40, [Warszawa 1939]. „Na Posterunku” 1927, 1938.
 
15.
Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie: Fond 121 – Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Lwowie.
 
16.
Państwowe Archiwum Obwodu Tarnopolskiego: Fond 274 – Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Tarnopolu.
 
17.
Pepłoński A., Geneza Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych” 1990, nr 60.
 
18.
„Policjant”, 1919.
 
19.
Rocznik Policji Państwowej 1927 r., Warszawa 1928.
 
20.
Sprengel B., Policja Państwowa w Toruniu (1920–1939), Toruń 1999.
 
21.
Stadler K., Formy wystąpienia policjanta oraz zasady stosowania niektórych środków przymusowych, Warszawa 1931.
 
22.
Suski J., W służbie publicznej na dwóch kontynentach, Warszawa 1988. Tymczasowa Instrukcja dla Policji Państwowej z komentarzami oraz uzupełniającymi przepisami służby wykonawczej, oprac. T. Wolfenburg i J. Misiewicz, Warszawa 1922.
 
23.
Wardęski H., Moje wspomnienia policyjne, Warszawa 1926.
 
24.
Zamorski K.J., Dzienniki (1930–1938), oprac. R. Litwiński, M. Sioma, Warszawa 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top