PL EN RU
Od dezintegracji do integracji społecznej. Praktyki repartycji jako polityczne narzędzia przekształcania społeczeństwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji: 04-04-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono znaczenie praktyk repartycji dla dezintegracji i integracji grup społecznych. Podkreślono, że repartycje nie tylko wynikają ze społecznych oczekiwań, służą mobilizacji wyborców, zakorzeniają polityków w problemach społecznych, ale przyczyniają się także do integracji grup społecznych. Zarówno grup składających się ze zwolenników repartycji, akceptujących ich przesłanie, jak i ich przeciwników, jednoznacznie odrzucających proponowane przez repartycje zmiany. Siła repartycji, która tkwi w kwestionowaniu prawomocności porządku, odmowie akceptacji dla jego nierówności oraz w propozycji zbudowania nowych, sprawiedliwych hierarchii, przekłada się także na budowanie więzi społecznej. Repartycje zbliżają do siebie wykluczonych, pozbawionych dóbr, jak i tych, którzy owych dóbr mają w nadmiarze. Zbliżając jednostki, repartycje wzmacniają szansę na powstanie sprawiedliwych porządków. Te właściwości czynią je politycznymi narzędziami przydatnymi w przekształcaniu społeczeństwa, które ostatecznie polega na nowej jego integracji jako całości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (41)
1.
Bartolini S., Mair P., Identity, Compertition and Electoral Availability. The Stabilization of European Electorates, 1885–1985, Cambridge 1990.
 
2.
Borowiec P., Koncepcja praktyk repartycji. Przyczyny systematycznego ich wykorzystywania w polskiej polityce, «Politeja» 2022, nr 2(77).
 
3.
Borowiec P., Podziały społeczne i ich upolitycznienie jako przykłady toksycznych struktur władzy?, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2021, nr 30.
 
4.
Borowiec P., Uwarunkowania, przebieg i wyniki wyborów parlamentarnych w 2007 roku, [w:] K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Wybory parlamentarne 2007. Media w kampanii wyborczej, Kraków 2008.
 
5.
Domachowski W., Czynniki ułatwiające i utrudniające proces integracji społecznej, [w:] S. Frydrychowicz, (red.), Wyzwania integracji społecznej w Polsce, Kraków 2018.
 
6.
Dzwończyk J., Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych 2005, [w:] B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Toruń 2007.
 
7.
Evans G., de Graaf N.D. (eds.), Political Choice Matters: Explaining the Strength of Class and Religious Cleavages in Cross-National Perspective, Oxford 2013.
 
8.
Figiel A., Języki IV RP. Podziały społeczno-polityczne w dyskursie polityki, Poznań 2009.
 
9.
Flanagan C.S., Value Cleavages, Economic Cleavages and the Japanese Voter, «American Journal of Political Science» 1980, vol. 24, no. 2.
 
10.
Frydrychowicz S., Słowo wstępne – w poszukiwaniu istoty integracji społecznej, [w:] S. Frydrychowicz (red.), Wyzwania integracji społecznej w Polsce, Kraków 2018.
 
11.
Gethin A., Martínez-Toledano C., Piketty T. (red.), Political Cleavages and Social Inequalities. A Study of Fifty Democracies, 1948–2020, Cambridge 2021.
 
12.
Golinowski J., Antynomie i wyzwania polskiej transformacji, «Transformacje, Pismo interdyscyplinarne» 2013, nr 1–2.
 
13.
Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki po 1989 roku, Warszawa 2004.
 
14.
Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji, Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001.
 
15.
Herbut R., Podziały socjopolityczne, «Studia z Teorii Polityki» 1999, t. I.
 
16.
Jacher W., Zagadnienie integracji sytemu społecznego. Studium z zakresu teorii socjologii, Warszawa–Wrocław 1976.
 
17.
Inglehart R., The Changing Structure of Political Cleavages in Western Society, [w:] R.J. Dalton, S.C. Flanagan, P.A. Beck (red.), Electroral Change in Advanced Industrial Democracies. Realignment or Dealignment, Princeton 1984.
 
18.
Karwat M., Makiaweliczne taktyki walki politycznej, «Studia Politologiczne» 2005, nr 9.
 
19.
Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012.
 
20.
Karwat M., Spirala przemocy w konfliktach społecznych, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2017, nr 22.
 
21.
Kęska A., Stare i nowe podziały społeczne w Polsce, [w:] M. Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Warszawa 2008.
 
22.
Knutsen O., Scarbrough E., Cleavage Politics, [w:] J.W. van Deth, E. Scarbrough (red.), The Impact of Values, Oxford 1995.
 
23.
Korporowicz L., Konsumpcja doznań w społeczeństwie transformacji, [w:] M. Marody (red.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, Warszawa 2004.
 
24.
Krzemiński I., Polska solidarna, Polska liberalna, «Przegląd Polityczny» 2005, nr 73/74.
 
25.
Lipset M.S., Rokkan S., Cleavage Structures. Party Systems, and Volter Alignments: An Introducion, [w:] S.M. Lipset, S. Rokkan (red.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York 1967.
 
26.
Markowski R., Rozłamy socjopolityczne w zamyśle klasyków, o tym, jak ich rozumiano, poprawiano i testowano, «Studia Polityczne» 2000, nr 10.
 
27.
Markowski R., Stanley B., Rozłamy socjopolityczne w Polsce: iluzja czy rzeczywistość?, «Studia Socjologiczne» 2016, nr 4.
 
28.
Nowacki G., (red.), Integracja społeczna – między teorią a praktyką, Białystok 2008, t. I.
 
29.
Nowacki G., Integracja społeczna w okresie transformacji systemu – przesłanki i okoliczności integracyjne, [w:] Z. Drozdowicz (red.), Europa wspólnych wartości, Poznań 2005, t. 2.
 
30.
Obacz P., Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego, Kraków 2018.
 
31.
Obacz P., Podział społeczno-polityczny w Polsce – wymiar aksjologiczny. Istota, konsekwencje, prognozy, [w:] E. Starzyńska-Kościuszko (red.), Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. I: perspektywa filozoficzna, Olsztyn 2017.
 
32.
Obacz P., Podział społeczno-polityczny w Polsce i jego przejawy w parlamentarnej kampanii wyborczej 2019 roku, [w:] P. Borowiec, A. Tyszkiewicz (red.), Kampania parlamentarna 2019 roku, Kraków 2021.
 
33.
Polska Solidarna czy Polska Liberalna. Wyzwania dla społeczeństwa, państwa i prawa, Kraków–Łódź 2011.
 
34.
Rokkan S., Citizens, Elections, Parties. Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development, Oslo 1970.
 
35.
Sanecka-Tyczyńska J., Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011.
 
36.
Schmitt C., Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. Cichocki, Kraków 2000.
 
37.
Śliz A., Szczepański S.M., Integracja a konflikt społeczny. Socjologiczny aspekt relacji, [w:] U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak, (red.), Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa, t. I, Katowice 2015.
 
38.
Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychosocjologiczne minionej formacji, Warszawa 1998.
 
39.
Walczak-Duraj D., Kontrideologia pracy jako czynnik dezintegracji społecznej, [w:] U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa, t. I, Katowice 2015.
 
40.
Zaremba-Warnke S., Konsumeryzm a procesy integracji i dezintegracji, «Ekonomia i Prawo» 2012, t. VIII, nr 1.
 
41.
Zuba K., Religia jako podział socjopolityczny w Polsce, [w:] A. Kusztal, S. Czapnik (red.), Religia i Kościoły w polskiej przestrzeni publicznej, Opole 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top