PL EN RU
On notion of political culture. Notes on the margin of the book by Karol B. Janowski, Political culture of Poles… Between integration and conflict
 
Подробнее
Скрыть детали
1
profesor emerytowany Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Дата публикации: 2023-01-26
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
I join those who claim that the category of political culture in science is confusing and useless, and that its isolation for research purposes is pointless2. I omit the history of the notion of political culture, I do not deal with its definitions, I do not refer to the classification, I do not consider what should be adapted to political culture from one or another understood culture in a general sense. My focus is on showing that what is called “political culture” is essentially nothing other than politics, policy, polity or the selected elements that contribute it.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (20)
1.
Bäcker R., Typy myślenia społecznego Vilfredo Pareto a typologia kultur politycznych, [w:] Z. Blok (red.), Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną, Poznań 2005.
 
2.
Banaś M., Symbol i typ symboliczny w polityce Kultura, dyskurs, działanie, [w:] A. Sarnacki (red.), Kultura polityczna jako przedmiot badań, Kraków 2016.
 
3.
Blok Z., Kultura polityczna: wiedza, dyscyplina naukowa czy problem badawczy, [w:] M. Karwat, F. Pierzchalski (red.), Uniwersytet i nauka o polityce – sprawdziany tożsamości, Warszawa 2021.
 
4.
Bodnar A., Stefanowicz J., Kultura polityczna, Warszawa 1981.
 
5.
Bokajło W., Niektóre teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną, [w:] W. Bokajło (red.), Studia z teorii polityki, kultury politycznej i myśli politycznej, Wrocław 1996.
 
6.
Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1998.
 
7.
Cwynar K.M., Kultura polityczna. Historia i znaczenia pojęcia, «ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich» 2010 nr 10.
 
8.
Formisano R.P., The Concept of Political Culture, «Journal of Interdisciplinary History» 2001, vol. 31, no. 3 (Winter).
 
9.
Garlicki J., Kultura polityczna – komponenty i typologie, [w:] J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004.
 
10.
Jabłoński A.W., Kultura polityczna i jej przemiany, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 2002.
 
11.
Janowski K.B., Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem, Warszawa 2020.
 
12.
Knight A., Is Political Culture Good to Think, [w:] N. Jacobsen, C. Aljovín de Losada (red.), Political Cultures in the Andes 1750–1950, Durham and London 2005.
 
13.
Markiewicz W., Kultura polityczna jako przedmiot badań naukowych, «Kultura i Społeczeństwo» 1976, nr 4.
 
14.
Meyer G., Sulowski S., Łukowski W. (red.), Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2007.
 
15.
Opałek K., Pojęcie „kultury” i „stylu” w nauce o polityce i prawoznawstwie, Warszawa 1976.
 
16.
Opałek-Orzechowska A., Korybski A., Kultura polityczna a przedmiot nauki o polityce, «Studia Nauk Politycznych» 1981, nr 1.
 
17.
Przybyszewski K., Kultura publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego, Poznań 2013.
 
18.
Simonides D., Czy w Polsce istnieje kultura polityczna? Rozważania z ław Senatu RP, [w:] B. Gołębiowski (red.), Kultura polityczna Polaków, Łomża 2004.
 
19.
Stemplowski R., Kultury polityczne naszych czasów. Szkic latyno-euro-amerykanistyczny, Warszawa 2016.
 
20.
Żółkiewski S., Wiedza o kulturze literackiej, Warszawa 1980.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top