PL EN RU
Mechanizmy kontroli władzy ustawodawczej nad rządem federalnym w Austrii. Rola i funkcje komisji śledczych Rady Narodowej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ukazanie prawnych narzędzi sprawowania kontroli przez władzę ustawodawczą w Austrii nad rządem federalnym oraz jego członkami, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji i roli komisji śledczych. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, że w Austrii zwiększył się zakres oraz efektywność kontroli legislatywy nad egzekutywą, za sprawą wzmocnienia pozycji mniejszości parlamentarnej. Kluczowe znaczenie miała nowelizacja konstytucji z 2014 roku, która umożliwiła powołanie w Radzie Narodowej komisji śledczej na wniosek opozycji. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej kolejności opisane zostały instrumenty politycznej kontroli, którymi dysponuje parlament w Austrii. Następnie, przeanalizowano zastosowanie poszczególnych narzędzi kontroli w Radzie Narodowej w latach 2006–2021. W trzeciej części artykułu przedstawiono procedurę powoływania komisji dochodzeniowej oraz kompetencje, jakimi ona dysponuje. Podjęte rozważania zamyka analiza dotychczas istniejących komisji śledczych II Republiki, pod kątem częstotliwości powoływania tych organów parlamentarnych, zakresu spraw objętych dochodzeniem, wnioskodawców oraz czasu działania i intensywności prac komisji. W artykule poszukiwana jest odpowiedź na pytania dotyczące potencjału kontrolnego Rady Narodowej, znaczenia komisji śledczych w praktyce ustrojowej Austrii oraz możliwych politycznych konsekwencji zmian sposobu powoływania i funkcjonowania parlamentarnych komisji dochodzeniowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (44)
1.
Banaszak B., Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych, Warszawa 2007.
 
2.
Banaszak B., Koncepcje komisji śledczych «Przegląd Sejmowy» 2006, nr 5(76).
 
3.
Bilanz 2008–2013 (XXIV. Gestzgebungspersiode) Jahresbericht des Nationalrates, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
4.
Bilanz der Tagung 2006/2007 XXIII. Gesetzgebungsperiode, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
5.
Bilanz der Tagung 2007/2008 XXIII. Gesetzgebungsperiode, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
6.
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Bundes-Verfassungsgesetz, https://www.ris.bka.gv.at/Gelt... (9.02.2023).
 
7.
Gärtner R., Hayek L., Das politische System Österreichs. Zwischen Konsens und Konflikt, new akademic press, Wien 2022.
 
8.
Gawlik-Wiktor B., Rola parlamentu federalnego w ustroju konstytucyjnym Republiki Austrii, [w:] J. Czajkowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty państw europejskich, Kraków 2005.
 
17.
Jahresbericht des Nationalrates 2008, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
18.
Jahresbericht des Nationalrates 2009, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
19.
Jahresbericht des Nationalrates 2010, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
20.
Jahresbericht des Nationalrates 2011, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
21.
Jahresbericht des Nationalrates 2012, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
22.
Jahresbericht des Nationalrates 2014, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
23.
Jahresbericht des Nationalrates 2015, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
24.
Jahresbericht des Nationalrates 2016, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
25.
Jahresbericht des Nationalrates 2017, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
26.
Jahresbericht des Nationalrates 2018, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
27.
Jahresbericht des Nationalrates 2019, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
28.
Jahresbericht des Nationalrates 2020, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
29.
Jahresbericht des Nationalrates 2021, https://www.parlament.gv.at/do... (9.02.2023).
 
30.
Klepka R., Parlament w państwie federalnym na przykładzie Austrii, Belgii, Niemiec i Szwajcarii, Warszawa 2013.
 
31.
Małajny R.M., Parlamentaryzm europejski, Warszawa 2019.
 
32.
Miecznikowska J., Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Warszawa 2018.
 
33.
Miecznikowska J., The 2019 Austrian government crisis – political consequences of the Ibiza affair, «Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska sectio M Balcaniensis et Carpathiensis» 2019, nr 4(1).
 
34.
Mikuli P., Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006.
 
35.
Öhlinger T., Die Reform des Untersuchungsausschusses, [w:] Jahresbericht des Nationalrates 2014, https://www.parlament.gv.at/do... (1.03.2023).
 
36.
Parlamentarische Untersuchungsaussschüsse: Erfahrungen und Perspektiven, Vortragsveranstaltungen des Österreichichen Juristentages, MANZsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2017.
 
37.
Parlamentskorrespondenz nr. 918 vom 19.07.2021, Ibiza-Untersuchungsausschuss hat Beweisaufnahme nach 56 Sitzungstagen beendet, https://www.parlament.gv.at/ak... (1.03.2023).
 
38.
Pelinka A., Welan M., Austria Revisited. Demokratie und Verfassung in Österreich, WUV, Wien 2001.
 
39.
Sarnecki P., System konstytucyjny Austrii, Warszawa 1999.
 
40.
Pelinka A., Rosenberger S., Österreichische Politik. Grundlagen, Strukturen Trends, WUV, Wien 2000.
 
41.
Schefbeck G., Das Parlament, [w:] H. Dachs, P. Gerlich, H. Gottweis, H. Kramer, V. Lauber, W.C. Müller, E. Talos, Politik in Österreich, Ein Handbuch, MANZ, Wien 2006.
 
42.
Schefbeck G., Parlament Republiki Austrii, Warszawa 1997.
 
43.
Szymanek J., Zmiany pozycji ustrojowej parlamentu w państwach demokratycznych [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011.
 
44.
Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Anlage 1 zum GOG, Kundmachungen: BGBl. I. Nr. 99/2014 in der Fassung BGBl. I Nr. 63/2021, https://www.parlament.gv.at/ve... (9.02.2023).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top